Despre noi

Administrator financiar – Administrator Camin studenţesc

Data ultimei actualizări : 26.04.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de contractuale vacante, temporar vacant, după cum urmează:

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

Denumirea postului: Administrator financiar – Administrator Camin studenţesc
Cod COR: 431203
Locul de muncă: Camin studenţesc- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
Nivelul postului: De execuţie 
Nivel studii: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Numărul de posturi vacante scoase la concurs: 1
Durata şi condiţiile muncii: Normă întreagă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
Durata angajării: Perioadă determinată;
Perioada de probă: Cel mult 30 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată;
Concediul de odihnă: Concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale şi a reglementărilor interne UMFT, în funcţie de vechimea fiecărui angajat;
Salarizarea: Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONDIŢII DE OCUPARE

Condiţii generale de ocupare: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice minime:
 • Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime în muncă: minim 10 ani
 • Vechime în specialitatea postului: minim 7 ani
 • Altele: Constituie avantaj, bune cunoştinţe operare calculator
  Constituie avantaj, cunoştinţe de gestionare fonduri instituţii publice
Alte cerinţe de ocupare:
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Tematica şi Bibliografie :
 1. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 2. Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 4. Legea nr.22/1969, modificată si completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legatură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 6. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 1. Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Obligatiile partilor contractante si raspunderea contractuala, conform Contractului de inchiriere pe anul univ.2016-2017 (www.umft.ro)
 3. Regulament de camin privind organizarea si functionarea cazarilor la UMFVBT (www.umft.ro)

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

Activităţi specifice:
 • Sa efectueze cazarea studentilor in camin pe baza listelor cu repartitia acestora, liste primite de la Serv. Social Admin., incheind cu studentii contractul de inchiriere, procesul verbal de predare-primire a tuturor obiectelor de inventar oferite lor spre folosinta.
 • Sa predea spatiile de uz colectiv ale caminului, impreuna cu toate bunurile aferente lor, membrilor comitetului studentesc de camin, pe baza de proces verbal de predare-primire.
 • Sa preia de la studentii cazati in camin, cand acestia isi efectueaza lichidarea, bunurile pe care ei le-au avut spre folosinta in baza procesului verbal mai sus amintit.Cu aceasta ocazie administratorul va percepe de la studenti contravaloarea bunurilor care le lipsesc sau pe care acestia le-au degradat ( sau inlocuirea obiectelor lipsa).
 • Sa asigure inscrierea in cartea de imobil a tuturor persoanelor cazate in camin, precum si obtinerea vizei de flotant in buletinul de identitate al acestora.
 • Verifica periodic camerele in care sunt cazati studentii( si spatiile comune) si intocmeste in baza celor constatate, rapoarte saptamanale, cuprinzand orice informatie considerata de interes pentru buna organizare si functionare a caminului, inclusiv diverse propuneri, pe care le inainteaza Serviciului Social Administrativ.
 • Sa asigure cu personalul din subordine intretinerea curateniei in caminul administrat si a spatiului din jurul caminului, precum si a spatiului verde din jurul caminului.
 • Sa ia masuri pentru respectarea in camin a normelor igienico sanitare : asigurarea cu materiale de curatenie si dezinfectie prin inaintarea catre Serv.Social Adm. a necesarului de astfel de materiale, schimbarea periodica a lenjeriei de camin care va fi transportata la Spalatoria institutului la data planificata.
 • Sa incaseze de la studenti taxele de camin si  sa depuna banii respectivi la caseria institutului.
 • Sa faca propuneri de casare sau de clasare a mijloacelor fixe si a altor obiecte de inventar.
 • Sa tina evidenta la zi  a bunurilor existente  in camin facand operativ toate inregistrarile si actele necesare in acest sens.
 • Tine evidenta utilizarii bunurilor iesite din magazia caminului, prin consemnarea bunului in cauza, a locului( camera ,respectiv spatiul de uz colectiv) in care el este folosit.
 • Tine evidenta nominala cu data de intrare si de iesire si semnatura persoanei care s-a cazat precum si datele de identificare de pe C.I.
 • Sa ia masuri pentru respectarea in camin a normelor P.S.I.
 • Sa efectueze pontajul personalului din subordine si sa tina evidenta orelor suplimentare si a celor libere ale acestuia.
 • Sa tina un registru de sesizari si  sugestii pe care sa-l puna la dispozitia studentilor cazati in camin, ori de cate ori acestia il solicita.
 • Sa efectueze lunar instructajul de protectia muncii cu personalul din subordine.
 • Sa incaseze lunar de la studenti consumurile de energie electrica, in urma citirii contoarelor de la fiecare camera.
 • Sa se ingrijeasca cu personalul din subordine de ridicarea gunoiului menajer, colectarea selectiva a acestuia si de curatenia in jurul pubelelor de gunoi.
 • Raspunde pentru linistea si ordinea din imobil, impreuna cu Serviciul de Paza.
 • Informeaza Serviciile din Directia Administrativa, ori de cate ori este necesar, despre problemele aparute in imobil.
 • Verifica respectarea de catre studenti a Regulamentului de Camin si a contractului de inchiriere, aplicand intocmai sanctiunile prevazute pentru cazurile de incalcare a termenilor contractuali.
 • Pastreaza disciplina in munca: respecta programul de lucru, nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului de lucru, si se comporta civilizat cu studentii si cu personalul institutiei.
 • Execute orice alta sarcina trasata pe linie ierarhica, referitoare la problemele legate de buna desfasurare a activitatii Serviciului Social Administrativ.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

DOSARUL DE CONCURS

Componenţa dosarului de concurs:
 1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română şi semnat pe fiecare pagină
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii
 3. Copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (în original); adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi, în mod obligatoriu, va conţine menţiunea „APT CLINIC ŞI PSIHIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE _______________________”

Actele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Neprezentarea cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Depunerea dosarului de concurs: Dosarul de concursse depune la Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, parter, camera  1, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, până la data de 17.03.2017, orele 1500.
COMISIA
Comisia de concurs:
 • Preşedinte: Director General, Prof.Fiat Filip
 • Membru: Contabil Şef, Ec.Stepan Mihaela
 • Membru: Şef Serviciu Social Adm., Ing.Filip Graţiela
 • Secretar: Ec.Stanca Mihaela, Serviciul RUNOS
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
 • Preşedinte: Şef Serviciu, Ing.Grecu Gruia
 • Membru: Director Resurse Umane, Mitrovici Saşa         
 • Membru: Cons.juridic, Hinţ Cristian
 • Secretar: Ec.Stanca Mihaela, Serviciul RUNOS
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviul
Dosarele de concurs: Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba practică: Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care candidează şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Interviul: În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;

Toate probele de concurs sunt eliminatorii. Punctajul minim de promovare pentru funcţiile de execuţie este de 50 de puncte, iar pentru funcţiile de conducere, punctajul minim de promovare este de 70 de puncte. 

Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

 Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. Se pot prezenta la proba scrisă doar candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs. Se pot prezenta la interviu doar candidaţii care au obţinut punctajul minim de promovare la proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro)Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. Din acest moment este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

CONTESTAŢII

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se referă numai la dosarul şi la punctajele obţinute de candidatul contestatar.În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro), imediat după soluţionarea contestaţiilor.

CALENDARUL DE CONCURS
Perioada de depunere a dosarelor: 13.03.2017 – 17.03.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 20.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs: 20.03.2017, ora 11.00-21.03.2017,ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor finale: 22.03.2017, ora 11.00
Proba scrisă: 28.03.2017, ora 10.00, Sala Consiliului de Administraţie
Afişarea rezultatelor probei scrise: 28.03.2017, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise: 28.03.2017, ora 15.00 - 29.03.2017, ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor finale: 30.03.2017, ora 10.00
Interviul: 30.03.2017, ora 12.00, Sala Consiliului de Administraţie
Afişarea rezultatelor interviului: 30.03.2017, ora 15.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 30.03.2016, ora 15.00- 31.03.2017,ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale: 03.04.2017, ora 10.00

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.63 Kb
Descarca Rezultatul interviului
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.56 Kb
Descarca Rezultatele probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.6 Kb
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.51 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >