Despre noi

Administrator financiar - Contabilitate

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea a  2 posturi de Administrator financiar (cod COR 263111) cu 0,5 normă - Serviciul Financiar-Contabil, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 17 ianuarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica

Membri:         Şef Serviciul RUNOS, Saşa Mitrovici

                      Consilier juridic dr. Codrina Levai

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela-Serv.RUNOS

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Director Dezvoltare Academică, Dl.Coşniţă Romeo Minodoru

Membri:         Consilier juridic, Jr.Hinţ Cristian

                      Şef Birou Salarizare, Caplar Laura

Secretar:       Ec. Stanca Mihaela-Serv.RUNOS

III. Bibliografia concursului

     Bibliografie generală – legislaţie

 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 1. Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si actualizata;
 2. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
 3. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice cu modificarile si completarile  ulterioare;
 4. O.M.F.P. 2169/2009 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiiunile de aplicare a acestuia;
 5. Ordinul nr.1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
 6. Legea nr.571/2003 actualizata – Codul Fiscal;
 7. Legea 500/2002 actualizata – privind finantele publice;
 8. Ordonanta nr. 2861/09.11.2009 – Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
 9. Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 03.06.2009 actualizata – privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

10. H.G. 1860/2006 actualizata – privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interes de serviciu;

11. Ordin nr. 3512/27.11.2008 – privind documentele financiar -  contabile.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 09 ianuarie 2017, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, în original;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: 0,5 normă, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 60 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale şi obligatorii

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime în specialitate- minimum 10 ani;
 • vechime în contabilitatea bugetară, constituie un avantaj;
 • certificat de atestare S.E.C, constituie un avantaj.

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii: e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.35 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.65 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.56 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.56 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >