Despre noi

Administrator patrimoniu - Facultatea de Farmacie

Data ultimei actualizări : 09.12.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Administrator patrimoniu - Facultatea Farmacie  ( COR 263111 ), din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 21 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:   Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat

Membri:          Şef Serviciu Social Administrativ, ing. Filip Gratiela

                        Contabil Sef, Stepan Mihaela

Secretar:        Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:   Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici

Membri:          Şef Serviciu Tehnic, ing. Grecu Gruia

                        Consilier achizitii publice, jr. Hint Cristian

Secretar:        Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

 III.           Bibliografia concursului

     Bibliografie generală – legislaţie

 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Legea nr.22/1969, modificată si completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legatură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 • O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 • Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.11.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întregă,  durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru.
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

 1.    Condiţii minimale şi obligatorii

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic;
 • vechime în functia de administrator patrimoniu/ gestionar de minimum 5 ani;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de gestionare a timpului si prioritatilor (mai ales in conditii de stres);
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare;
 • constituie un avantaj experienta in functia de administrator de patrimoniu/ gestionar       într-o institutie de invatamant.

2.

2.1 Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 2.2. Sarcinile şi responsabilităţile postului

 • Să asigure, cu personalul din subordine, curatenia in imobilele Facultăţii de Farmacie.
 •  Să ţină la zi, evidenţa bunurilor existente in imobilele pe care le administreaza, făcând operativ toate inregistrarile si actele necesare in acest sens.
 • Să ţină evidenţa utilizării bunurilor iesite din magazie, prin consemnarea bunului in cauză, a locului (disciplina, spatial de uz colectiv, ect) in care este folosit, a datei de iesire, numele complet si semnatura persoanei care a preluat bunul respectiv.
 • Să facă propuneri de casare a mijloacelor fixe si a altor obiecte de inventar.
 • Să ia măsuri pentru respectarea, in imobilele administrate, a normelor P.S.I..
 • Să se ocupe de intocmirea documentatiei pentru obţinerea Autorizatiei Sanitare de Funcţionare.
 • Să efectueze pontajul personalului din subordine si instructajul de protectia muncii, conform planificării.
 • Să se îngrijească de intreţinerea spatiului din jurul imobilelor administrate.
 • Să se ingrijească de ridicarea gunioului menajer si de curaţenia in jurul pubelelor de gunoi.
 • Să identifice problemele ce revin sectorului administrat si să le semnaleze forului ierarhic superior, pentru remedierea optimă a acestora.
 • Să execute orice alta sarcină administrativă, trasată pe linie ierarhică.

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.28 Kb
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.62 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.1 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >