Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 02.10.2017 | Tipăreşte pagina

REZULTATE FINALE CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA
IULIE 2017, DUPĂ SUPLIMENTAREA LOCURILOR, PRIN
REDISTRIBUIREA LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE
(CONFORM HCA 12363/12.09.2017, HCA 13856/26.09.2017,
HS 1/14160/28.09.2017, HS 3/14160/28.09.2017) - Medicină

REZULTATE FINALE CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA
IULIE 2017, DUPĂ SUPLIMENTAREA LOCURILOR, PRIN
REDISTRIBUIREA LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE
(CONFORM HCA 13856/26.09.2017, HS 2/14160/28.09.2017,
HS 3/14160/28.09.2017) - Medicină Dentară


http://admitere.umft.ro/

 

!!!!!COMUNICAT IMPORTANT !!!!!!!!!!!!

 CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 Asistenţă Medicală Generală (Deva)

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere,

În conformitatea cu prevederile legale, vă comunicăm faptul că Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara va organiza concurs de admitere la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală (Deva) din cadrul Facultăţii de Medicină, sub forma de concurs de dosare, în sesiunea septembrie 2017, după următorul calendar:

 • 04-08 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor – online şi la secretariatul Facultăţii de Medicină, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara.
 • 12 septembrie 2017 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro.
 • 13 septembrie 2017 – depunerea contestaţiilor (orele 0800–1400) la Registratura Universităţii, cam. 1, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara şi rezolvarea acestora.
 • 14 septembrie 2017, orele 0900–1400 – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi, sub sancţiunea pierderii locului obţinut.
 • 15 septembrie2017, orele 0900–1400 – a doua etapă de confirmare pentru locurile rămase neocupate.
 • 15 septembrie 2017– afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2017.
 • 29 septembrie 2017 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi. Dosarele se eliberează doar pe baza cărţii de identitate/paşaportului, în zilele normale de lucru, între orele 1000–1400, de la secretariatul Facultăţii de Medicină, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara.

 

CONCURS DE ADMITERE,
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează o nouă sesiune de admitere, în luna septembrie 2017, pentru locurile cu taxă neocupate, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, la următoarele facultăţi/programe de studii:

FACULTATEA DE FARMACIE

1. FARMACIE  – 17 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 5 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Taxa de şcolarizare: 7000 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:

 • 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a) – 6 puncte
 • 30 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a) – 3 puncte.

2. ASISTENŢĂ DE FARMACIE (LA LUGOJ) – 17  locuri cu taxă

 • Cursurile se desfăşoară în municipiul Lugoj, jud. Timiş
 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Taxa de şcolarizare: 2500 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

 FACULTATEA DE MEDICINĂ

1.  NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ – 4 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Taxa de şcolarizare: 5000 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

2.  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE – 12 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Taxa de şcolarizare: 5000 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

 1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA) – 75 locuri cu taxă
 • · Limba de predare – română
 • · Durata studiilor: 4 ani
 • · Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • · Locaţia geografică: municipiul Deva, jud. Hunedoara
 • · Taxa de şcolarizare: 3150 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Înscrierea candidaţilor – online şi la secretariatul facultăţii 04–08 septembrie 2017,  orele 0900 – 1400, la secretariatele Facultăţilor de Medicină, respectiv Farmacie.
Concursul de admitere – proba scrisă 12 septembrie 2017, orele 1000-1300, pentruprogramul de studii Farmacie
Afişarea rezultatelor provizorii pentru toate programele de studii 12 septembrie 2017
Depunerea contestaţiilor şi afişarea  rezultatelor după contestaţii 13 septembrie 2017
Confirmarea locului – etapa I (candidaţii admişi) 14 septembrie 2017
Confirmarea locului – etapa II (candidaţii respinşi, cu media peste 5) 15 septembrie 2017
Afişarea rezultatelor finale 15 septembrie 2017

 Retragerea dosarului se face până la data de 29 septembrie 2017, de la secretariatul facultăţii.

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 100 lei/specializare şi se achită la casieria Universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de admitere.

Taxa de confirmare a locului – 300 lei.

!!! Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Taxa de şcolarizare

Taxa de şcolarizare se va achita integral, în perioada 18-22 septembrie 2017.

Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxă de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studiu”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

LOCURI DISPONIBILE CU TAXĂ

Facultatea Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare) Acreditare/ Autorizare provizorie (A/AP) Numărul de locuri cu taxă disponibile – sesiunea septembrie 2017
FARMACIE Farmacie A 17
Asistenţă de Farmacie (Lugoj) AP 17
MEDICINĂ Nutriţie şi dietetică A 4
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 12
  Asistenţă Medicală Generală (Deva) AP 75
TOTAL 125


______________________________________________________________

 

Plata taxei de şcolarizare - sesiunea iulie 2017

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2017, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, în perioada 4-8 septembrie 2017.

Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare.

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor individuale depuse la secretariatul facultăţii, şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.

CUANTUMUL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANUL I
AN UNIVERSITAR 2017-2018

Nr. Crt. Facultatea Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare) Cuantumul taxei de şcolarizare (ron/an)
1  MEDICINĂ Medicină  (lb.română) 7000 ron/an
4 Asistenţă medicală generală 5000 ron/an
5 Asistenţă medicală generală (Lugoj) 2500 ron/an
  *Asistenţă medicală generală (Deva) 3150 ron/an
7 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare  5000 ron/an
8 Nutriţie şi dietetică 5000 ron/an
9 MEDICINĂ DENTARĂ Medicină dentară (lb. română) 7000 ron/an
11 Tehnică dentară  7000 ron/an
13 FARMACIE Farmacie 7000 ron/an
15 Asistenţa de Farmacie (Lugoj) 2500 ron/an 

* Organizarea admiterii la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală generală (la Deva) este condiţionată de obţinerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de licenţă în Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.

 

Nr. crt.  Facultatea  Programul de studii Acreditare (A) / Autorizare de funcţi. provizorie (AP)  Duratastudiilor Nr.creditetransferabile
 1      Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360 
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360 
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240 
Asistenţă medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240 
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180 
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180 
2 Facultatea de Medicină dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) A 6 ani 360 
Tehnică dentară A 3 ani 180 
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300 
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) Ap 3 ani 180  

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Repartizarea cifrei de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 304.64 Kb
Descarca Bibliografia
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 334.3 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 490.57 Kb
Descarca Taxe de înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 315.33 Kb
Descarca Taxe de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 364.9 Kb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 182.79 Kb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 384.34 Kb

Sesiunea septembrie 2017

Descarca Rezultate finale - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 459.09 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistenţă medicală generală (Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 704.27 Kb
Descarca Rezultate finale - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 525.12 Kb
Descarca Rezultate finale - Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 528.68 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 462.74 Kb
Descarca Raport locuri neocupate în urma primei etape de confirmare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 481.32 Kb
Descarca Contestaţii - septembrie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.11 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 518.6 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 531.03 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 534.09 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 463.35 Kb
Descarca Repartiţia pe săli - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 398.35 Kb
Descarca Centralizator înscrişi - Sesiunea Septembrie 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 544.23 Kb

Sesiunea iulie 2017

Descarca Rezultate finale - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 144.66 Kb
Descarca Rezultate finale - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 95 Kb
Descarca Rezultate finale - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 86.05 Kb
Descarca Rezultate finale - Tehnică dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 84.14 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 78.72 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistenţă medicală generală (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 87.54 Kb
Descarca Rezultate finale - Asistenţă medicală generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 92.26 Kb
Descarca Rezultate finale - Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 107.71 Kb
Descarca Rezultate finale - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 77.69 Kb
Descarca Rezultate provizorii după contestații - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.6 Kb
Descarca REZULTATELE CONTESTAŢIILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 493.73 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 211.61 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Medicină dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 116.33 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 90.63 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Tehnică dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 94.05 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 91.68 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Asistenţă medicală generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 147.42 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 133.05 Kb
Descarca Rezultate provizorii - Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 111.14 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.01 Mb
Descarca Repartiția pe săli - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 757.04 Kb
Descarca Repartiția pe săli - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 529.37 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >