Admitere Română 2018

Data ultimei actualizări : 13.09.2018 | Tipăreşte pagina

ÎN CONFORMITATE CU
HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII DIN DATA DE 11. 09. 2018,
SE PRELUNGEŞTE TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI PENTRU PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE PÂNĂ PE DATA DE 15 NOIEMBRIE 2018.

 

 

Informatii inscriere anul I de studii

 

ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR NON-EUROPENI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Înscrierea studenţilor în anul I

PÂNĂ LA DATA DE 5 SEPTEMBRIE 2018, UNIVERSITATEA NU A PRIMIT NICI O SCRISOARE DE ACCEPTARE LA STUDII DE LA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE.

ÎN MOMENTUL ÎN CARE UNIVERSITATEA VA PRIMI SCRISORILE DE ACCEPTARE LA STUDII DE LA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, ACESTEA VOR FI TRIMISE CANDIDAŢILOR ADMIŞI, PRIN E-MAIL, PE ADRESA DE MAIL FURNIZATĂ DE CANDIDAŢI ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE ONLINE.

Pentru înscrierea în anul I, studenţii declaraţi admişi, care au achitat taxa de şcolarizare în termenul prevăzut de Regulamentul de admitere, care au obţinut scrisoarea de acceptare la studii şi viza de studii/dovada de depunere a actelor pentru obţinerea vizei/permis de şedere valabil se prezintă personal la Departamentul de Relaţii Internaţionale, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 10.00-13.00, în perioada 17. 09. 2018 – 31. 10. 2018.

Candidaţii admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, îşi pierd locul prin neprezentare şi pierd şi dreptul de a fi înmatriculaţi.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/echivalentă ÎN ORIGINAL, în termenul prevăzut pentru înscrierea studenţilor în anul I, duce la pierderea locului.

Înscrierea studenţilor în anul II şi următorii ani de studiu se realizează la secretariatele facultăţilor

SUSŢINEREA TESTELOR DE LIMBĂ

Testele de limbă se organizează săptămânal, în fiecare marţi de la ora 10, în perioada 02 – 30. 10. 2018.

Participarea la testul de limbă este condiţionată de achitarea taxei de 50 de euro. Taxa se achită în acelaşi cont ca şi taxa de şcolarizare.

PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă achită taxa de studii, INTEGRAL, înainte de înscriere.

În cazul în care un candidat care a achitat taxa de scolarizare nu primeşte scrisoarea de acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei Naţionale, taxa de şcolarizare îi va fi rambursată.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi transmisă prin e-mail la adresa admission@umft.ro .

Neachitarea taxei de şcolarizare înainte de înscriere va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate candidaţilor respinşi care au achitat taxa de confirmare a locului în termenele prevăzute în metodologia de admitere.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în valută se efectuează, prin virament bancar, în contul Universităţii:

 • RO53BTRL03604202A6896600,
 • Banca TRANSILVANIA SA, Agenţia Bega Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, România,
 • Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA

cu următoarele menţiuni obligatorii: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, facultatea”.

--------------------------------------

Admitere români de pretutindeni

ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă şi doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a candidaţilor admişi la studii.

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele/candidaţii care prezintă:

 • a.) acte de studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate);
 • b.) acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate,
 • c.) certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

Candidaţii admişi care au optat pentru un program de studiu din cadrul universităţii noastre, dar cu efectuarea anului pregătitor de limba română au obligaţia de a contacta universitatea la care vor urma cursurile acelui an, imediat după primirea aprobării de şcolarizare. Înmatricularea lor la studii se va face în anul universitar 2018 -2019 de către instituţia organizatoare a anului pregătitor pentru care au optat aceştia.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 • 12. 03. 2018 – 13.07.2018 – completarea fişei de înscriere on-line la adresa admission.umft.org, înscrierea candidaţilor, depunerea şi transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul Departamentului Relaţii Internaţionale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către secretariatul Departamentului Relaţii internaţionale;
 • 16. 07. 2018 – 18. 07. 2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie stabilite de universitate, de către Comisia de admitere;
 • 18. 07. 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau admission.umft.org şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;
 • 19.07.2018 – candidaţii respinşi pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere; contestaţiile se trimit prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, până la ora 24 (ora României);
 • 20.07.2018 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia centrală de admitere; postarea pe site-ul Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei PROVIZORII cu punctajele obţinute de toţi candidaţii şi rezultatele concursului de dosare după soluţionarea contestaţiilor;
 • 19.07.2018 – 24.07.2018 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe adresa relint@umft.ro. sau o adresa de e-mail predefinită pentru confirmarile platilor;
 • 25.07.2018. – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări
 • 25.07.2018 - 26.07. 2018  - a II-a etapă de confirmări de către candidaţii declaraţi initial respinşi
 • 27. 07.2018 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări.
 • 17. 09. 2018 - începerea perioadei de înscriere provizorie pentru candidaţii admişi în anul I. Înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” provizoriu în urma procesului de selecţie este condiţionată de obţinerea aprobării de şcolarizare din partea Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene înainte de emiterea Ordinului de primire la studii de către universitate;
 • 28.09. 2018 – data limită de înscriere provizorie pentru candidaţii admişi în anul I de studii, cu condiţia primirii aprobărilor de şcolarizare.


 -------------------------------------------------------------------

Admitere cetăţeni non-UE

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

 

 • 12. 03. 2018 – 13.07.2018 – completarea fişei de înscriere on-line la adresa admission.umft.org, înscrierea candidaţilor, depunerea şi transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul Departamentului Relaţii Internaţionale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către secretariatul Departamentului Relaţii internaţionale;
 • 16. 07. 2018 – 18. 07. 2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor proprii de selecţie stabilite de universitate, de către comisia de admitere;
 • 18. 07. 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau admission.umft.org şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;
 • 19.07.2018 – candidaţii respinşi pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere; contestaţiile se trimit prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, până la ora 24 (ora României);
 • 20.07.2018 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia centrală de admitere; postarea pe site-ul Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei PROVIZORII cu punctajele obţinute de toţi candidaţii şi rezultatele concursului de dosare după soluţionarea contestaţiilor;
 • 19.07.2018 – 23.07.2018 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoţită şi de achitarea prin transfer bancar  a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă, iar candidaţii trebuie sa ataşeze la e-mail-ul de confirmare şi copia scanată a chitanţei de la bancă;
 • 24.07.2018 – verificarea încasării taxelor de confirmare de către Serviciul Financiar contabil al Departamentului Relaţii Internaţionale;
 • 25.07.2018. – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări
 • 25.07.2018 - 26.07. 2018  - a II-a etapă de confirmări de către candidaţii declaraţi initial respinşi, la adresa de e-mail admission@umft.ro.
 • 27. 07.2018 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări.
 • 03.09.2018 - 14. 09. 2018 – perioada de achitare a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi provizoriu la studii care au obţinut Scrisoarea de Acceptare la Studii (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o singură tranşă);
 • 17.09.2018 - 30.10.2018 - susţinerea testului de competenţă lingvistică, pe baza unei programări la Secretariatul Departamentului Relaţii Internaţionale şi începerea perioadei de înscriere provizorie pentru candidaţii admişi în anul I. Înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” provizoriu în urma procesului de selecţie este condiţionată de obţinerea Scrisorii de Acceptare la Studii de la Ministerul Educaţiei Naţionale, de promovarea testului de competenţă lingvistică şi de achitarea integrală a taxei de şcolarizare, taxă care se achită  într-o singură tranşă,  înainte de emiterea Ordinului de primire la studii de către universitate;
 • 31.10. 2018 – data limită de înscriere provizorie pentru candidaţii admişi în anul I de studii.

 

PROGRAMELE DE STUDIU, CIFRA DE ŞCOLARIZARE ŞI TAXELE DE ŞCOLARIZARE

Candidaţii menţionaţi mai sus pot opta pentru programele de studiu cu predare în limba română, engleză sau franceză (în funcţie de numărul de locuri).

Admiterea la studii se face pe baza unui concurs de selecţie de dosare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexele nr. 4A şi 4B), în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare program de studiu în parte.

 

Informaţiile cu privire la Admiterea cetăţenilor non-UE şi a Românilor de pretutindeni se află în categoria "Documente utile"!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Rezultate provizorii dupa a doua etapa de confirmari

Rezultate provizorii dupa prima etapa de confirmari

Rezultate provizorii dupa contestatii

Rezultate provizorii

Admitere români de pretutindeni

Descarca METODOLOGIA DE ADMITERE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 622.04 Kb
Descarca DISPOZITII GENERALE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 169.78 Kb
Descarca PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 357.48 Kb
Descarca ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 157.37 Kb
Descarca CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 214.24 Kb
Descarca CONTESTAŢII
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 152.42 Kb
Descarca CRITERII DE SELECȚIE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 146.2 Kb
Descarca REPARTIZAREA LOCURILOR PE PROGRAME DE STUDII ȘI ȚĂRI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 217.02 Kb
Descarca DISPOZIȚII FINALE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 198.26 Kb

Admitere cetățeni non-UE

Descarca PREVEDERI GENERALE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 211.99 Kb
Descarca ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 242.7 Kb
Descarca CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 221 Kb
Descarca COMPETENTA LINGVISTICA
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 241.06 Kb
Descarca CRITERII DE SELECȚIE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 224.81 Kb
Descarca DESFĂȘURAREA ADMITERII
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 241.73 Kb
Descarca APOSTILA DE LA HAGA SI ALTE SUPRALEGALIZARI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 252.49 Kb
Descarca ÎNSCRIEREA PROVIZORIE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 171.04 Kb
Descarca Prevederi speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 169.91 Kb
Descarca Taxe
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 232.75 Kb

Formulare

Descarca Documente utile pentru depunerea dosarului
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 128.87 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >