Studenţi

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Sesiunea Iulie 2020

Data ultimei actualizări : 20.05.2020 | Tipăreşte pagina

Testele de Chimie organică pentru admiterea la programele de studii Medicină şi Medicină dentară s-au EPUIZAT!

 

Modificarea datelor privind susţinerea examenului de admitere

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 5314 din 06.05.2020, se aprobă modificarea datelor privind susţinerea examenului de admitere, sesiunea iulie 2020, după cum urmează:

 • în perioada 22-24 iulie 2020 – evaluarea dosarelor pentru programele de studii cu 180 - 240 credite transferabile, la care admiterea se face pe baza concursului de dosare;
 • în data de 24 iulie 2020 – concurs de admitere (probă practică) pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară;
 • în data de 26 iulie 2020 – concurs de admitere pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

--------------------------------- 

 

VÂNZAREA TESTELOR PENTRU ADMITEREA 2020 PRIN SISTEM CURIERAT

TESTELE PENRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 se pot achiziţiona prin sistem curierat, cu plata în următorul cont:

CONT: RO18TREZ62120F331600XXXX

COD FISCAL: 4269215

UMF „Victor Babeş” Timişoara

Teste pentru admiterea la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ:

 1. Teste de Biologie, preţ 55 lei
 2. Teste de Chimie organică, preţ 30 lei

Pentru admiterea la programul de studii FARMACIE:

 1. Teste de Botanică, preţ 15 lei
 2. Teste de Biologie, preţ 15 lei
 3. Teste de Chimie, preţ 15 lei

Taxele de curierat sunt suportate de către beneficiarul coletului.

Pentru achiziţionarea testelor comanda se trimite pe adresa de e-mail: biblioteca@umft.ro
Se comunică următoarele date:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresa de livrare
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Dovada plăţii
 • Titlul testului comandat
 • Numărul de bucăţi
 • Facultatea pentru care optaţi

În momentul expedierii coletelor, veţi primi confirmarea pe e-mail!

Completarea greşită a numărului de cont şi/sau a datelor de contact exonerează de răspundere UMF „Victor Babeş” din Timişoara!

----------------------------------------

ADMITERE 2020

In baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2020. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt. Facultatea Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară* Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
Asistenţă de profilaxie stomatologică (Lugoj)* AP 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (Lugoj) AP 3 ani 180
Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic. ** AP 3 ani 180
* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Asistenţă de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 3000 lei.
** În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 5500 lei.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2 şi prin publicare pe pagina web proprie, www.umft.ro.

Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de studii universitare de licenţă, va fi afişată pe site-ul universităţii, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, privind aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru studii universitare de licenţă, an universitar 2020-2021.

Cuantumultaxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă, anul I, an universitar 2020-2021, vor fi afişate ulterior pe site-ul universităţi.

Admiterea la studiile universitare de licenţă se susţine în limba de predare (română).

La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, candidaţii care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

La concursul de admitere în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii din ţările Uniunii Europene, ţările SEE şi Confederaţia Elveţiană trebuie să obţină echivalarea şi recunoaşterea diplomei de liceu de către Centru Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED  www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de înscrierea în anul universitar 2020-2021. Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii (excepţie făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).

Cetăţenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obţinută în altă ţară sunt rugaţi să acceseze site-ul CNRED pentru a obţine informaţii complete privind modalitatea de recunoaştere şi echivalare a diplomei de bacalaureat (https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate).  

La concursul de admitere pot participa şi cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 194/2002, cu permis de şedere în România.

        

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere, sesiunea iulie 2020

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2020, după următorul calendar:

 • în perioada 06-17 iulie 2020 – completarea on-line a fişei de înscriere;
 • în perioada 13-17 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
 • în perioada 20-22 iulie 2020 – evaluarea dosarelor pentru programele de învăţământ la care admiterea se face pe baza concursului de dosare;
 • în data de 20 iulie 2020 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară;
 • în data de 22 iulie 2020 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
 • în data de 22 iulie 2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic;
 • în data de 23 iulie 2020 – depunerea contestaţiilor pentru probele de concurs desfăşurate în 22 iulie 2020 (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora;
 • În 23-24 iulie 2020, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
 • În data de 27 iulie 2020, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
 • În data de 28 iulie 2020 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, după cele două etape de confirmare a locului;
 • 31 iulie 2020 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10:00 – 14:00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.
 • În 01-02.09.2020, între orele 09:00 – 14:00, va avea loc a treia etapă de confirmare, pentru eventualele locuri rămase neocupate.
 • În data de 02.09.2020 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2020.

Toate informaţiile detaliate se regăsesc în categoria documente utile a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca VÂNZAREA TESTELOR PENTRU ADMITEREA 2020 PRIN SISTEM CURIERAT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 172.17 Kb
Descarca Bibliografie Admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.28 Kb
Descarca Cifra se șolarizare 2020-2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 184.41 Kb
Descarca Structura anului universitar 2020-2021
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 223.96 Kb
Descarca Regulament Admitere 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 567.31 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >