Despre noi

Analist resurse umane

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Analist resurse umane, cu 0,5 normă, perioadă determinată de 3 luni, (cod COR 242314), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 21 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici

Membri:         Şef Birou Salarizare, Caplar Laura

                        Ec. Mihaela Stanca – Direcţia Resurse Umane

Secretar:       Popescu Cristian

    2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Consilier Juridic, jr. Levai Codrina

Membri:         Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat

                        Contabil Şef, Ec.Stepan Mihaela Maria

Secretar:       Popescu Cristian

 III. Bibliografia concursului

     Bibliografie generală – legislaţie

 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 2015
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare
 • Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată
 •  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, actualizată
 • Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare
 • O.U.G . nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu completările şi modificările ulterioare
 • OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare
 • OUG 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, consolidată
 • OUG 20/2016 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015    57180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 13.12.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: 0,5 normă, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 30 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare  absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul Informatică;
 • vechime în domeniul salarizării de minim 5 ani.

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • este responsabil cu introducerea informaţiilor necesare calculului salarial, calculul corect al salariilor în conformitate cu politica universităţii şi legislaţia în vigoare şi cu respectarea termenelor stabilite;
 • asigură evidenţa costurilor cu salariile pe centre de cost şi emite rapoarte referitoare la sistemul de salarizare;
 • efectuează calculul lunar al salariilor utilizând aplicaţia software pusă la dispoziţie de către universitate, întocmeşte statele de plată şi centralizatoarele de impozite şi taxe datorare statului;
 • răspunde de plata salariilor;
 • este responsabil cu utilizarea corectă şi verificarea soft-ului de salarii – inclusiv verificarea implementării modificărilor legislative (inclusiv celor care reies din normativele interne) în soft-ul de salarii;
 • centralizează, verifica şi importă pontajele în soft-ul de salarizare;
 • întocmeşte şi/sau verifica şi operează în soft-ul de salarii toate actele de personal care fac parte din calculul salarial;
 • eliberează adeverinţe de venit şi alte acte doveditoare ale angajării la cererea angajaţilor;
 • verifică corectitudinea întocmirii certificatelor medicale, efectuează calculul acestora şi gestionează dosarele de rambursare cu Casa de Sănătate;
 • întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Direcţia de Statistică, ori de câte ori este necesar;
 • emite rapoarte şi realizează analize specifice ariei de activitate;
 • emite, actualizează şi după caz aprobă proceduri şi instrucţiuni de lucru pentru procesele pentru care este responsabil conform fişei de post;
 • planifică, organizează şi prioritizează activităţile proprii în funcţie de termenele de predare;
 • pregăteşte şi livrează rapoartele recurente şi cele solicitate ad hoc de managerul direct privind salarizarea şi administrarea de personal;
 • centralizează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă şi a concediilor medicale;
 • răspunde de corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor în alte documente de personal;
 • răspunde de elaborarea şi actualizarea fişelor de post şi a formularelor de evaluare a salariaţilor;
 • răspunde de respectarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor interne;

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.2 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.44 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >