Despre noi

Asistent director – Compartimentul Marketingul cercetării

Data ultimei actualizări : 18.11.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Asistent director – studii superioare (cod COR 243217), în cadrul Compartimentului Marketingul cercetării - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 04 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II. 1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Director DDA, Ing.drd. Romeo-Minodoru Coşniţă

Membrii:        Consilier juridic dr. Codrina Levai

                        Ec. Mihaela Stanca

Secretar:       Cristian Popescu, Serviciul RUNOS

      2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica

Membrii:        Prorector,Prof.univ.dr. Alexandra Enache

                        DGA, Prof. Filip Fiat

Secretar:       Cristian Popescu, Serviciul RUNOS

 III. Bibliografia concursului

 •  Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Bibliografie specifică

Oleg Solomon, Rolul planificării strategice în marketingul serviciilor publice, Administrarea Publică, nr. 1, 2013

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 24.10.2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesiv, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare de lungă durată (ciclul I + ciclul II) absolvite cu diplomă în domeniul socio-uman;
 • limba engleză nivel avansat,
 • cunoştinţe operare PC nivel avansat,
 • vechime în muncă minimum 1 an până la data concursului,
 • vechime în învăţământul superior minimum 1 an până la data concursului.

 2.    Cunoştinţe necesare:

 • Cunoştinţe privind posibilităţile de cercetare ştiinţifică medicală
 • Operare PC (MS Office)
 • Cultură generală
 • Cunoştinţe de limba engleză, nivel avansat

3. Aptitudini şi deprinderi necesare:

 • Acordare de consultanţă şi consiliere
 • Aptitudini de comunicare orală şi scrisă
 • Aptitudine generală de învăţare
 • Viziune
 • Organizare (time management)
 • Auto-motivare
 • Inteligenţă emoţională

 4.    Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;

 VIII.       Responsabilităţile postului

 1. Sarcini şi îndatoriri. Activităţi specifice:

 • Analiza viziunii comunităţii academice referitoare la cercetarea ştiinţifică medicală
 • Identificarea aşteptărilor comunităţii academice referitoare la cercetarea ştiinţifică medicală
 • Sprijinirea universităţii pentru a adopta o atitudine anticipativ-activă pe piaţă
 • Culegere, înregistrare şi analiza sistematică a datelor despre problemele legate de marketingul în cercetare şi cercetarea ştiinţifică medicală
 • Studii de piaţă privind concurenţa, evaluând competentele concurenţei în domenii ca marketing, marketing în cercetare, atragerea fondurilor europene, etc..
 • Explorarea şi prezentarea realităţii, a stării de fapt existente
 • Previzionarea rezultatelor, efectelor deciziilor de marketing în cercetare, pe baza cercetărilor descriptive şi de diagnostic
 • Analize ale caracteristicilor pieţei, determinarea pieţei potenţiale şi evoluţia acesteia, studii de segmentare a pieţei, analiza posibilităţilor de cercetare si previziuni de proiecte, cercetări privind imaginea produselor/serviciilor rezultate din proiecte, diferite studii în legătură cu preţurile, evaluarea metodelor de atragere de fonduri.
 • Promovarea produselor finite rezultate din proiecte de cercetare
 • Sprijinirea universităţii pentru a contura o imagine vizibilă, activă şi productivă a rezultatelor cercetării ştiinţifice
 • Respectarea clauzelor contractuale
 • Corectitudinea elaborării documentaţiilor
 • Corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor
 • Respectarea reglementărilor interne

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse-Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.03 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.39 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.02 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >