Studenţi

Avizier general

Data ultimei actualizări : 08.05.2020 | Tipăreşte pagina

În această rubrică veţi regăsi informaţii utile pentru toate cele 3 facultăţi.

Planurile de învăţământ

Planurile de învăţământ, aferente fiecărei facultăţi, se regăsesc aici:

---------------------------

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODALITATEA DE PLATĂ A TAXELOR ON-LINE

 PENTRU STUDENTII ROMANI

 • CREDITE RESTANTE -  TAXA 200 RON,
 • SITUATIE SCOLARA - TAXA  20 RON/ AN DE STUDIU,
 • PROGRAMA ANALITICA TAXA  200 RON.

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
CIF. 4269215
CONT :RO29TREZ62120F330800XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

 

PENTRU STUDENTII UE SI NON-UE – TAXA 45 EURO

 • CREDITE RESTANTE -  TAXA 45 EURO,
 • SITUATIE SCOLARA-TAXA  5 EURO/ AN,
 • PROGRAMA ANALITICA TAXA 45 EURO.

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA TIMISOARA-AGENTIA UNIRII
CONT/ ACCOUNT:
COD IBAN RO53BTRL03604202A6896600
COD SWIFT(BIC) : BTRLRO22

 

Studenţii au obligaţia  de a  preciza  următoarele date privind transferul bancar:
Numele, prenumele, suma, menţiuni privind denumirea taxei (credit restant, situaţie şcolară, programă analitică) şi facultatea/programul de studiu la care este student.

---------------------------

INSTRUCTIONS REGARDING THE PAYMENT OF ON-LINE FEES

FOR ROMANIAN STUDENTS

 • FAILED CREDITS -  200 RON,
 • ACADEMIC TRANSCRIPT -  20 RON/ YEAR OF STUDY,
 • SYLLABUS - 200 RON.

BENEFICIARY:
THE “VICTOR BABEŞ” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, TIMISOARA
CIF. 4269215
BANK ACCOUNT :RO29TREZ62120F330800XXXX, open at TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

 

FOR UE STUDENTS AND NON-UE STUDENTS – 45 EURO FEE

 • FAILED CREDITS -  45 EUROS,
 • ACADEMIC TRANSCRIPT - 5 EUROS/YEAR OF STUDY ,
 • SYLLABUS - 45 EUROS.

BENEFICIARY:
THE “VICTOR BABEŞ” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, TIMISOARA
TRANSILVANIA BANK, TIMISOARA-UNIRII AGENCY BRANCH OFFICE
BANK ACCOUNT:
COD IBAN RO53BTRL03604202A6896600
COD SWIFT(BIC) : BTRLRO22

Students are required to specify the following data on the bank transfer:

Last Name, First name, the amount of money, information regarding the fee (failed credit, academic transcript, syllabus) and the faculty/study program to which he is a student.

---------------------------

ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Conform Structurii anului universitar 2019-2020 (Vezi aici!), deschiderea anului universitar 2019-2020 are loc la data de 16.09.2019.

Înscrierea studenţilor în anul I

Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), studenţii declaraţi admişi, care au achitat taxa de şcolarizare în termenul prevăzut de Regulamentul de admitere, se prezintă personal la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar, 16.09.2019.

Candidaţii admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original/licenţă în copie, în termenul prevăzut pentru înscrierea studenţilor în anul I, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Înscrierea studenţilor în anul II şi următorii ani de studiu

Înscrierea studenţilor în anul II şi în următorii ani de studiu se efectuează prin completarea şi semnarea Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar, 16.09.2019.

În vederea înscrierii în anul universitar II şi anii următori, studenţii prezintă, personal/prin reprezentanţi ai studenţilor, la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, următoarele documente:

 • actul adiţional la contractul de studii universitare de licenţă, în două exemplare;
 • adeverinţa medicală, vizată de medicul din cadrul Dispensarului Universităţii. Pentru studenţii români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de Dispensarul Universităţii;
 • contractul de practică şi caracterizarea/evaluarea activităţii practice a studentului. Aceste formulare, eliberate studenţilor de secretariatele facultăţilor înainte de începerea stagiului de practică, sunt completate de studenţi, respectiv de reprezentanţii unităţii sanitare la care s-a desfăşurat activitatea practică;
  • carnetul de student;
  • legitimaţia de transport.

Secretariatele facultăţilor vor asigura multiplicarea şi distribuirea către studenţi a formularelor contractului de studii universitare/actului adiţional la contractul de studii.   

Studenţii care nu se înscriu în anul universitar până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat la calitatea de student prin neprezentare şi sunt exmatriculaţi pentru neînscriere.

Studenţii declaraţi în an complementar vor fi înscrişi în anul de studiu pe care îl repetă, în termenul şi conform procedurii stabilite mai sus.

 PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

 • Cuantumul taxelor de şcolarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, Anexa nr. 1. (Click AICI!).
 • Cuantumul taxelor percepute pentru înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ, precum şi alte taxe, este stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, Anexa nr. 2. (Click AICI!).
 • Pentru toate ciclurile de studii universitare, studenţii şi studenţii-doctoranzi pot achita taxa de şcolarizare integral, în prima lună a anului universitar, sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Prin excepţie, studenţii care au obligaţia de a achita taxa de şcolarizare integral, în condiţiile stabilite de regulament, sunt:

 1. studenţii străini;
 2. candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, care achită contravaloarea taxei de studii, integral, înaintea începerii anului universitar, în perioada stabilită prin metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de şcolarizare în termenul stabilit de conducerea Universităţii va duce la pierderea locului obţinut.

După trecerea unui termen de graţie de o lună de la termenul prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de şcolarizare, pe baza evidenţelor contabile, Universitatea are dreptul de a exmatricula studenţii şi studenţii-doctoranzi care nu pot face dovada plăţii taxei de şcolarizare în termenul stabilit.

 • Plata taxelor de şcolarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii, deschis la TREZORERIA TIMIŞOARA: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.
 • Plata taxelor de şcolarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenţii înscrişi la specializările cu predare în limbi străine, precum şi pentru studenţii din state terţe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se efectuează, prin virament bancar, în contul Universităţii: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenţia Bega Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, România, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele menţiuni obligatorii: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul de repetenţie/anul complementar se plăteşte proporţional cu numărul de credite restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înţeleg toate creditele restante din interiorul ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar.

La reluarea studiilor, taxa de şcolarizare pentru studenţii repetenţi, care au întrerupt studiile, se plăteşte la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul, iar nu la valoarea taxei de repetenţie.

Studenţilor străini, cetăţeni non-UE, care studiază pe cont propriu valutar, nu li se aplică prevederile prezentului Regulament privind taxa de repetenţie, taxa de şcolarizare aferentă anului complementar fiind la nivelul taxei anului de studiu în care se înscrie studentul, în cuantumul stabilit de Senatul universitar în prezentul Regulament.

Studenţii care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de şcolarizare, integral. Obţinerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de şcolarizare aferentă acelui an.

 • Studentul care solicită retragerea/întreruperea studiilor universitare are obligaţia de a achita taxa de şcolarizare integral pe anul in curs.

În caz de retragere, întrerupere a studiilor universitare sau exmatriculare, taxa de şcolarizare achitată pe anul în curs nu se restituie.

În cazul studenţilor înscrişi în anul I, prin semnarea contractului de studii, care se retrag/întrerup studiile universitare, înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, taxa de şcolarizare se restituie, la cererea scrisă a studentului, de la data aprobării acesteia în Consiliul de Administraţie al Universităţii.

În cazul exmatriculării, cu excepţia situaţiilor de exmatriculare pentru neînscriere, taxa de şcolarizare achitată pe anul în curs nu se restituie.

Studentului-doctorand nu i se restituie taxele achitate în cazul retragerii de la studii, al exmatriculării sau al transferurilor la alte instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat.

 • Plata taxelor de şcolarizare aferente anului I de studii se efectuează în condiţiile prevăzute de Regulamentul de admitere.

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2019, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulamentul de admitere, integral, în perioada 01 august – 31 august 2019, prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2019, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Candidaţii admişi care nu plătesc taxa de şcolarizare, integral, până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la locul obţinut prin concurs.

Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale depuse în a II-a şi a III-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.

Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara, în urma achitării taxei de şcolarizare, în cazul studenţilor admişi pe locurile cu taxă, şi semnării contractului de studii universitare.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca GHIDUL BOBOCULUI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.01 Mb
Descarca Taxe de școlarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 265.01 Kb
Descarca Notă de lichidare, Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 266.5 Kb

Înscrierea în anul universitar

Descarca Programme of Registration Office - Dental Medicine
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 27.29 Kb
Descarca Program de înscriere - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 180.19 Kb
Descarca Required documents for registering
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 325.79 Kb
Descarca Acte necesare înscrierii - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 324.6 Kb

Practica medicală/Medical practice/Pratique medicale

Euro 200

Descarca Cerere Euro 200 - anul 2020
 
Tip fişier : ODT | Dimensiune : 10.12 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >