Despre noi

Bibliotecar

Data ultimei actualizări : 13.09.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea funcţiei de Bibliotecar , cu 0,5 normă (cod COR 262202), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.              Data, locul şi ora concursului

Concursul va avea loc în data de 26 august 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2.

II.            1. Comisia de concurs

- Director General Administrativ, Prof. Fiat Filip – preşedinte

- Bibl. Ispas Carmen – membru

- Bibl. Danc Viorica – membru

- Ec.Stanca Mihaela - secretar

     2. Comisia de contestaţie

     - Şef serviciu bibliotecă, Ec. Şandor Adriana – preşedinte

     - Bibl. Ţilea Dumitru - membru 

     - Bibl. Pampu Andrei - membru

     - Ec.Stanca Mihaela – secretar

 III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 17.08.2016, ora 14.00 la Registratura Universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • b)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • d)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e)    cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g)    curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct.IV lit.b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: 0,5 normă, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 60 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

-  studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • gestionarea şi păstrarea în bune condiţii a colecţiilor şi celorlalte dotări ale bibliotecii;
 • operarea la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor
 • verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor pentru casare
 • recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate către studenţi şi cadre didactice
 • depozitarea, catalogarea, clasificarea şi împrumutarea de publicaţii
 • participarea la stagii de pregătire iniţială şi continuă
 • întocmirea fişelor de împrumut pentru toţi utilizatorii bibliotecii
 • recondiţionarea cărţilor şi publicaţiilor deteriorate
 • realizarea unei evidenţe computerizate a tuturor publicaţiilor şi o bază de date a utilizatorilor     

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii

 Informaţii suplimentare se obţin la serviciul RUNOS al universităţii    sau   la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 51.58 Kb
Descarca Tematica
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 236.68 Kb
Descarca Bibliografie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 236.83 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >