Burse M.E.N.

Data ultimei actualizări : 06.11.2017 | Tipăreşte pagina

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, ÎN BAZA OFERTEI STATULUI ROMÂN, PENTRU CETĂŢENI DIN STATE TERŢE, CU REZULTATE ACADEMICE ŞI ŞTIINŢIFICE DEOSEBITE
(
CU EXCEPŢIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ŞI A CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL STABIL ÎN STRĂINATATE)
 
ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Art. 1.  Prin prezenta metodologie se stabileşte procedura de acordare a locurilor de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), pentru cetăţenii străini (cu excepţia românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), înmatriculaţi pe locuri cu taxă în valută, (în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite.

Art. 2.  Pentru obţinerea celor 5 (cinci) burse pot candida următoarele categorii de studenţi:

 •  a) cetăţenii străini, cu excepţia celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puţin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învăţământ cu frecvenţă, şi au obţinut minimum media 7,00 în anul/anii de studii anterior(i) şi
 •  b) cetăţenii străini, absolvenţi ai unui program de studii universitare în România, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au obţinut o medie generală de cel puţin 7,00.

Art. 3.  Ocuparea locurilor menţionate la art. 2 se va face, în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice, în următoarea ordine, de către:

 1. studenţii integralişti fără credite restante din anii precedenţi;
 2. studenţii promovaţi cu o singură restanţă din anul anterior;
 3. studenţii promovaţi cu restanţe (dacă au acumulat minimum 50 de credite) din anii precedenţi.

Art. 4.  (1) În cazul în care doi candidaţi au aceeaşi medie, departajarea se va face în funcţie de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat şi, în cele din urmă, licenţă.

(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare ale candidaţilor din acelaşi ciclu, criteriile de departajare sunt:

 1. nota/media notelor obţinute la materia cu numărul cel mai mare de credite din anul universitar anterior;
 2. nota/media notelor obţinute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine descrescătoare, din anul universitar anterior.

Art. 5.   Dosarul de candidatură va conţine:

 1. opis cu toate actele ataşate la dosar;
 2. cerere tip de înscriere la concurs pentru obţinerea unei burse din partea Ministerului Educaţiei Naţionale (Anexa I);
 3. situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (cu excepţia anului pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor de licenţă;
 4. copie după diploma şi suplimentul la diplomă sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi rezultatele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii din 2017), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor de masterat, doctorat sau rezidenţiat/specializare în domeniul sănătate, după caz;
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice sau specialişti în domeniu – pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;
 7. copie legalizată după actul de naştere;
 8. copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii continuat;
 9. dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie şi traducere legalizată,
 10. copie după permisul de şedere în România;
 11. fotografie ¾ care se aplică pe cerere;
 12. declaraţie notarială pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe nivelul de ciclu la care este înmatriculat (Anexa II);
 13. declaraţie notarială pe proprie răspundere că informaţiile furnizate sunt exacte şi complete (Anexa II).

Art. 6. (1) Dosarele de candidatură se vor depune în două exemplare la Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, în perioada 02.10.2017 – 16.10.2017.

(2) Candidaţii au obligaţia să numeroteze toate filele din dosar.

Art. 7.  În urma selecţiei candidaturilor, Departamentul Relaţii Internaţionale va întocmi un centralizator care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

Art. 8.  Lista nominală a celor 5 propuneri de candidaturi selectate pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă se va înainta Senatului Universităţii spre aprobare şi va fi afişată pe site-ul oficial.

Art. 9.  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, prin grija Departamentului Relaţii Internaţionale,  va înainta MEN – DGRIAE (Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene), până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, următoarele documente:

 •  a) adresa oficială, semnată de rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă;
 •  b) lista nominală şi dosarele celor 5 candidaţi selectaţi;
 •  c) centralizatorul care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

Art. 10.    Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile şi avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universităţi şi, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

Art. 11.    Candidaţii astfel selecţionaţi devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi comunicate instituţiilor de învăţământ superior şi publicate pe site-ul oficial al MEN.

Art. 12. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din data de 28. 09. 2017, în conformitate cu prevederile legale.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Cerere de înscriere
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 23.57 Kb
Descarca Declaraţie pe propria răspundere
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 14.33 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 236.37 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >