Studenţi

Burse

Data ultimei actualizări : 20.11.2019 | Tipăreşte pagina

*Dosarele prin care se solicită acordarea burselor sociale se depun, anual, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit de conducerea Universităţii, adus la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierul facultăţilor şi prin publicare pe site-ul Universităţii, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.

 

ANUNŢ

 Studenţii care solicită bursă de ajutor social, burse speciale sau burse pentru stimularea performantei academice vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor, în perioada 28.10.2019– 08.11.2019:

 A. BURSE SPECIALE

Art. 1.      Bursele speciale se acordă studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:

au obţinut performanţe (locul I, II, III) profesionale, cultural-artistice sau sportive, deosebite, la nivel naţional si internaţional.

Art. 2.     Dosarele prin care se solicita acordarea bursei speciale vor cuprinde urmatoarele acte doveditoare:

 1. Cerere
 2. Copie C.I.
 3. Diplome, în original, privind certificarea performanţei obţinute,
 4. Acte doveditoare dn care să rezulte calitatea de director/conducător al activităţilor prevăzute la art. 11, pct. c.

 

B.  BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANŢEI ACADEMICE:

Art. 1 Bursele pentru stimularea performanţei academice, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt:

 • a)     Burse de performanţă
 • b)     Burse de merit

II. 1.    Burse de performanţă

Art.2 Bursele de  performanţă se acorda începând cu anul al doilea de studii, studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de licenţă (anii II – VI), respectiv ciclu de master (anul II), pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Art. 3.     Pot beneficia de burse de performanţă studenţii înmatriculaţi la programe de studii cu frecvenţă, fără taxă de studiu, care au efectuat integral activităţile didactice din planul de invăţământ, obţinând toate creditele prevăzute prin planul de învăţământ şi care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:

 • a)       au obţinut media generală 10.00 în ultimele 2 semestre
 • b)       au calitatea de prim autor în articole publicate în anul precedent, în reviste cu profil medico-farmaceutic, cotate ISI, cu factor de impact mai mare de 1,5, cu menţionarea obligatorie a afilierii la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara;
 • c)       este titular de brevet de invenţie înregistrat legal în domeniul medico-farmaceutic.

Art. 4.     Dosarele prin care se solicită acordarea bursei de performanţă vor cuprinde următoarele acte doveditoare:

 1. Cerere
 2. Copie C.I.
 3. Dovada publicaţie/brevet pentru prevederile art. 15, pct. b şi c.

C. BURSE PENTRU  SUSTINEREA FINANCIARA A STUDENTILOR

        La dosarele depuse pentru burse sociale pentru anul universitar 2019-2020, se va lua în considerare venitul lunar net mediu per membru de familie din lunile iunie 2019, iulie 2019, august 2019, raportat la limita maximă a salariului de bază minim net pe economie din IANUARIE 2019.

Art. 1.  Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

 1. Cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor sau documentul din care să rezulte că pentru student s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul;
 4. Declaraţia pe propria răspundere a studentului/a părintelui (unde este cazul) că nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, însoţită de documentele care atestă acest lucru (art. 23 din Regulamentul de burse)  

Art. 2.  Pentru studenţii care solicită burse pe motive medicale:

 1. Cerere;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Referat medical recent (nu mai vechi de 6 luni) de la medicul  curant de specialitate (medic care a promovat examenul de specialitate in domeniul diagnosticului) in functie de diagnostic, in care sa se prezinte evolutia si tabloul clinic al problemei medicale de care sufera studentul (aspecte medicale care sa se incadreze in prevederile legale OMEN nr. 3392 din 2017) in original. In referatul medical prezentat de student se va mentiona, in mod obligatoriu, incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate in prevederile legale OMEN nr. 3392 din 2017 (Coordonator al comisiei de verificare a dosarelor de acordare a burselor sociale pe motive medicale – S.l. dr. Stela Iurciuc, Dep. VI, Cardiologie)
 4. Documente medicale relevante pentru diagnosticul afecţiunilor pentru care se solicită bursa socială ( bilete de externare, investigaţii medicale, certificat de handicap, etc..) în copie.
 5. Referat medical al Comisiei Medicale a UMFVBT prin care se confirmă dreptul studentului de a beneficia de bursă socială.

Art. 3.  Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât limita maximă a salariul de bază minim net pe economie:

 1. Cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 4. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru ( art. 23 din Regulamentul de burse).
 • Adeverinţă de la locul de muncă (venituri salariale);
 • Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor familiei (terenuri agricole, păduri, chirii etc.);
 • Documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din orice sursă;
 • Copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală şi adeverinţe pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi), cu menţiunea: bursier – cuantum bursă sau, după caz, nu primeşte bursă;
 • Declaraţie notarială a studentului că venitul net/membru de familie, obţinut atât în ţară, cât şi în străinătate, declarat în Cererea-tip, nu depăşeşte valoarea salariului minim net pe economie în vigoare la data depunerii dosarului, precum şi că nu realizează alte venituri;
 • Alte documente justificative privind veniturile, după caz: hotărâre judecătorească de divorţ (copie), certificat de deces (copie), talon de pensie (copie), talon de pensie de urmaş (copie), talon alocaţie fraţi (copie) etc.;
 • Dovada solicitării unei forme de ajutor social din partea Primăriei, în cazul dosarelor/cererilor de acordare a bursei de ajutor social cu venit net/membru de familie declarat 0 lei;
 • Raportul de anchetă socială, în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

*Cererea tip se poate ridica de la secretariatul facultăţii sau se poate descărca de pe site-ul UMFVBT la secţiunea BURSE-2019.

 • Este obligatoriu ca dosarul să conţină toate documentele enumerate, în caz contrar acesta va fi respins.
 • În momentul prezentării dosarului, Cererea tip va fi completată de student cu datele personale şi calculul venitului net pe membru de familie, va fi datată şi semnată pe proprie răspundere.
 • În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, Universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

Important!!!!!

 • Bursele sociale se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a studentului, fără criterii academice, cu excepţia celui de promovabilitate, în limita bugetului acordat.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
 • Limita maximă a salariului de bază minim net pe economie, comunicată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii este 1263 lei. 

• Cuantumul burselor acordate studenţilor este următorul:

Bursa specială 800 de lei
Bursa de performanţă 800 de lei
Bursa de merit              700 de lei
Bursa socială     600 de lei
Bursa pentru ajutor social ocazională 700 de lei
 • · La nivelul facultăţilor, după alocarea burselor speciale, fondul de burse rămas se distribuie astfel:
 1. 30% – burse sociale
 2. 70% – burse de stimulare a performanţei academice – se distribuie proporţional cu numărul de studenţi pe fiecare an de studiu.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Burse Facultatea de Medicină

Descarca Burse AMG (la Lugoj)
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 299 Kb
Descarca Burse Medicină I
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 921.92 Kb
Descarca Burse Medicină II
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 1.35 Mb
Descarca Burse Medicină III
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 698.05 Kb
Descarca Burse Medicină IV
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 1.14 Mb
Descarca Burse Medicină V
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 916.96 Kb
Descarca Burse Medicină VI
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 2.1 Mb
Descarca Burse BFKT
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 358.5 Kb
Descarca Burse ND
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 463.13 Kb
Descarca Burse AMG
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 694.99 Kb

Burse Facultatea de Medicină Dentară

Descarca Burse Sociale - Medicină Dentară
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 135 Kb
Descarca Burse Merit - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 25.31 Kb
Descarca Burse Merit - Medicină Dentară
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 51.17 Kb

Burse Studii Masterale

Descarca Burse Studii Masterale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 314.47 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >