Studenţi

Burse

Data ultimei actualizări : 16.10.2020 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ

Studenţii care solicită bursă de ajutor social, burse speciale sau burse pentru stimularea performantei academice vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor, în perioada:

04.11.2020– 18.11.2020.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, toate dosarele pentru burse se vor depune la secretariatele facultăţilor, pe adresele de e-mail menţionate mai jos, scanate color într-un singur fişier denumit cu numele studentului, cu asumarea responsabilităţii de către studenţi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

SECRETAR FACULTATE ANUL / PROGRAMUL DE STUDII  ADRESA DE MAIL 
TEŞAN LAVINIA ANUL I MEDICINĂ ROMÂNĂ tesan.lavinia@umft.ro 
RĂDUŢI ILEANA ANUL II MEDICINĂ ROMÂNĂ Ileana.raduti@umft.ro 
IORDAN DANA MIHAELA ANUL III MEDICINĂ ROMÂNĂ dana.iordan@umft.ro 
IENEA DORINA ANUL IV MEDICINĂ ROMÂNĂ dorina.ienea@umft.ro
LĂSCULESCU  ALINA LOREDANA ANUL V MEDICINĂ ROMÂNĂ mitica.alina@umft.ro
TRANDAFIR FELICIA ANUL VI MEDICINĂ ROMÂNĂ trandafir.felicia@umft.ro
CRÎSTA MANUELA A.M.G.B.F.K.T.NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ manuela.crista@umft.ro 
SÂRBU DIANA A.M.G. LUGOJASISTENŢĂ DE FARMACIE (LA LUGOJ) sarbu.diana@umft.ro 
HOANCĂ ALINA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT masterat@umft.ro

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

SECRETAR FACULTATE ANUL / PROGRAMUL DE STUDII  ADRESA DE MAIL 
ANDREEA ILIE FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ andreea.ilie@umft.ro
MASA ANGHELESCU TEHNICĂ DENTARĂ anghelescu.masa@umft.ro

 

FACULTATEA DE FARMACIE

SECRETAR FACULTATE ANUL / PROGRAMUL DE STUDII  ADRESA DE MAIL 
ADELINA-LARISA ŞTEFAN FACULTATEA DE FARMACIE,ANII I, II stefan.adelina@umft.rodecanat.farma@umft.ro
ADRIAN TOPCIOV FACULTATEA DE FARMACIE,ANII III - V decanat.farma@umft.ro 

 A.  BURSE SPECIALE

Art. 1.      Bursele speciale se acordă studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:

au obţinut performanţe (locul I, II, III) profesionale, cultural-artistice sau sportive, deosebite, la nivel naţional si internaţional.

Art. 2.     Dosarele prin care se solicita acordarea bursei speciale vor cuprinde urmatoarele acte doveditoare:

1)     Cerere

2)     Copie C.I.

3)     Diplome care să certifice performanţele obţinute

 B.  BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANŢEI ACADEMICE:

Art. 1 Bursele pentru stimularea performanţei academice, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt:

a)     Burse de performanţă

b)     Burse de merit

II. 1.    Burse de performanţă

Art.2 Bursele de  performanţă se acorda începând cu anul al doilea de studii, studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de licenţă (anii II – VI), respectiv ciclu de master (anul II), pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Art. 3.     Pot beneficia de burse de performanţă studenţii înmatriculaţi la programe de studii cu frecvenţă, fără taxă de studiu, care au efectuat integral activităţile didactice din planul de invăţământ, obţinând toate creditele prevăzute prin planul de învăţământ şi care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:

a)       au obţinut media generală 10.00 în ultimele 2 semestre

b)       au calitatea de prim autor în articole publicate în anul precedent, în reviste cu profil medico-farmaceutic, cotate ISI, cu factor de impact mai mare de 1,5, cu menţionarea obligatorie a afilierii la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara;

c)       este titular de brevet de invenţie înregistrat legal în domeniul medico-farmaceutic.

Art. 4.     Dosarele prin care se solicită acordarea bursei de performanţă vor cuprinde următoarele acte doveditoare:

1) Cerere

2) Copie C.I.

3) Dovada publicaţie/brevet pentru prevederile art. 15, pct. b şi c din Regulamentul de burse.

II. 2.    Bursele de merit se acordă studenţilor integralişti, de la ciclul de licenţă anul I -VI si master se atribuie pe durata unui an universitar, conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, în ordinea descrescătoare a mediilor anului universitar anterior, şi care au efectuat integral activităţile universitare, în conformitate cu planurile de învăţământ.

Pentru obţinerea burselor de merit studenţii nu trebuie să depună documente justificative.

C. BURSE PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ A STUDENŢILOR

La dosarele depuse pentru burse sociale pentru anul universitar 2020-2021, se va lua în considerare venitul lunar net mediu per membru de familie din lunile iunie 2020, iulie 2020, august 2020, raportat la limita maximă a salariului de bază minim net pe economie din IANUARIE 2020.

Art. 1. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

1) Cerere tip, conform anexei nr. 1;

2) Copie după cartea de identitate;

3) Copie după certificatul de naştere;

4) Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor sau documentul din care să rezulte că pentru student s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul;

5) Declaraţia pe propria răspundere a studentului/a părintelui (unde este cazul) că nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, însoţită de documentele care atestă acest lucru (art. 23 din Regulamentul de burse)

Art. 2. Pentru studenţii care solicită burse pe motive medicale:

1) Cerere;

2) Copie după cartea de identitate;

3) Referat medical recent (nu mai vechi de 6 luni) de la medicul  curant de specialitate (medic care a promovat examenul de specialitate in domeniul diagnosticului) in functie de diagnostic, in care sa se prezinte evolutia si tabloul clinic al problemei medicale de care sufera studentul (aspecte medicale care sa se incadreze in prevederile legale OMEN nr. 3392 din 2017) in original. In referatul medical prezentat de student se va mentiona, in mod obligatoriu, incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate in prevederile legale OMEN nr. 3392 din 2017 (Coordonator al comisiei de verificare a dosarelor de acordare a burselor sociale pe motive medicale);

4) Documente medicale relevante pentru diagnosticul afecţiunilor pentru care se solicită bursa socială ( bilete de externare, investigaţii medicale, certificat de handicap, etc..) în copie.

5) Referat medical al Comisiei Medicale a UMFVBT prin care se confirmă dreptul studentului de a beneficia de bursă socială.*

*Pentru obţinerea referatului medical secretariatul facultăţii va transmite dosarul scanat Comisiei medicale a UMFVBT.

Art. 3.            Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât limita maximă a salariul de bază minim net pe economie:

1) Cerere tip, conform anexei nr. 1;

2) Copie după cartea de identitate;

3) Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

4) Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru ( art. 23 din Regulamentul de burse).

- Adeverinţă de la locul de muncă (venituri salariale);

- Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor familiei (terenuri agricole, păduri, chirii etc.);

- Documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din orice sursă;

- Copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală şi adeverinţe pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi), cu menţiunea: bursier – cuantum bursă sau, după caz, nu primeşte bursă;

- Declaraţie notarială a studentului că venitul net/membru de familie, obţinut atât în ţară, cât şi în străinătate, declarat în Cererea-tip, nu depăşeşte valoarea salariului minim net pe economie în vigoare la data depunerii dosarului, precum şi că nu realizează alte venituri;

- Alte documente justificative privind veniturile, după caz: hotărâre judecătorească de divorţ (copie), certificat de deces (copie), talon de pensie (copie), talon de pensie de urmaş (copie), talon alocaţie fraţi (copie) etc.;

- Dovada solicitării unei forme de ajutor social din partea Primăriei, în cazul dosarelor/cererilor de acordare a bursei de ajutor social cu venit net/membru de familie declarat 0 lei;

- Raportul de anchetă socială, în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

*Cererea tip se poate descărca de pe site-ul UMFVBT la secţiunea BURSE-2020.

 • Este obligatoriu ca dosarul să conţină toate documentele enumerate, în caz contrar acesta va fi respins.
 • Cererea tip va fi completată de student cu datele personale şi calculul venitului net pe membru de familie, va fi datată şi semnată pe proprie răspundere.
 • În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, Universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

 

 • Bursele sociale se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a studentului, fără criterii academice, cu excepţia celui de promovabilitate, în limita bugetului acordat.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
 • Limita maximă a salariului de bază minim net pe economie, comunicată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii este 1346 lei. Această valoare variază în funcţie de numărul total al persoanelor aflate în întreţinere (valoarea deducerii personale), astfel:

 

Numărul persoanelor aflate în întreţinere Valoarea salariului de bază minim net pe economie
0 persoane 1346 lei
1 persoană 1362 lei
2 persoane 1378 lei
3 persoane 1394 lei
maxim 4 persoane 1426 lei

  

 • Cuantumul burselor acordate studenţilor este următorul:
Bursa specială 800 de lei
Bursa de performanţă 800 de lei
Bursa de merit              700 de lei
Bursa socială     600 de lei
Bursa pentru ajutor social ocazională 700 de lei

 

 • La nivelul facultăţilor, după alocarea burselor speciale, fondul de burse rămas se distribuie astfel:
  1. 30% – burse sociale
  2. 70% – burse de stimulare a performanţei academice – se distribuie proporţional cu numărul de studenţi pe fiecare an de studiu şi în cadrul anului de studiu proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursurile de zi pe locuri bugetate pe fiecare program de studiu.

 

Rector,

Secretar şef universitate,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Creţu

Dr. Daniela Aurora Tănase

 

 

                                                                                               

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Formular Cerere Bursă de Ajutor Social
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 55.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >