Despre noi

Director dezvoltare academică

Data ultimei actualizări : 16.05.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Director dezvoltare academică ( COR 242224 ) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

I.                   Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 28 aprilie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.                1. Comisia de concurs

Preşedinte:     Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica

Membrii:        Şef Serviciul RUNOS, Saşa Mitrovici

                        Consilier juridic dr.Codrina Levai

Secretar:         Ec. Mihaela Stanca

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:     Prorector,  Prof.univ.dr. Andrei Anghel

Membrii:        Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat

                        Contabil Şef, Ec. Mihaela Maria Stepan

Secretar:         Ec. Mihaela Stanca

 

 III.         Bibliografia

 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 •      Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, consolidată;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor  profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale
 • Hotărâre nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 20.04.2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)      curriculum vitae;
 • b)      cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)      copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)     copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)      copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)       cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru.
 • perioada de probă este de cel mult 120 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

 1.      Condiţii minimale şi obligatorii

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul informatic sau economic;
 • minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • obligatoriu cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat
 • experienţă în funcţii de conducere constituie un avantaj;
 • continuarea studiilor universitare, constituie un avantaj.

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.
 • deprinderi excelente de scriere în limba Română

 VIII. Sarcinile şi responsabilităţile postului

 • Răspunde de calitatea şi termenele lucrărilor efectuate
 • Coordonează şi supervizează toate etapele implicate în procesul de dezvoltare
 • Recomandă modificări şi completări la lucrările analizate
 • Oferă consultanţă în domeniul său de activitate
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru
 • Urmăreşte modul de realizare a activităţilor de către colectivul pe care îl coordonează
 • Coordonarea şi eficientizarea serviciilor de IT din cadrul universităţii 
 • Identificarea principalelor posibilităţi de cercetare ştiinţifică medicală
 • Identificarea posibilităţilor de dezvoltare antreprenorială
 • Identificarea posibilităţilor de dezvoltare academică
 • Analiza competenţelor şi slăbiciunilor manageriale si financiare ale disciplinelor referitoare la cercetarea ştiinţifică medicală
 • Analiza continuă a punctelor forte şi punctelor slabe ale proiectelor accesate în cadrul disciplinelor
 • Sprijinirea universităţii pentru a adopta o atitudine anticipativ-activă pe piaţă
 • Culegere, înregistrare şi analiza sistematică a datelor despre problemele legate de marketingul în cercetare şi cercetarea ştiinţifică medicală
 • Culegere, înregistrare şi analiza sistematică a datelor despre problemele legate de serviciile de IT din cadrul universităţii
 • Evaluarea periodică a competenţelor personalului angajat în cadrul Compartimentului IT
 • Proiectarea de strategii de atragere a fondurilor dedicate cercetării ştiinţifice
 • Studii de piaţă privind concurenţa, evaluând competentele concurenţei în domenii ca marketing, marketing în cercetare, atragerea fondurilor europene, etc..
 • Explorarea şi prezentarea realităţii, a stării de fapt existente
 • Previzionarea rezultatelor, efectelor deciziilor de marketing şi cercetare, pe baza cercetărilor descriptive şi de diagnostic
 • Analize ale caracteristicilor pieţei, determinarea pieţei potenţiale şi evoluţia acesteia, studii de segmentare a pieţei, analiza posibilităţilor de cercetare si previziuni de proiecte, cercetări privind imaginea produselor/serviciilor rezultate din proiecte, diferite studii în legătură cu preţurile, evaluarea metodelor de atragere de fonduri.
 • Analizarea şi reconsiderarea serviciilor de IT din cadrul universităţii
 • Îmbunătăţeşte procesele de muncă
 • Identifică nevoile de training ale colectivului

 Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • respectarea clauzelor contractuale
 • corectitudinea elaborării documentaţiilor
 • corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • implicarea sa în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează universitatea
 • să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
 • să fie cinstit şi loial, dând dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 • să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de  pericol

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii, e-mail: concurs@umft.ro.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.36 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 544.5 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 571.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >