Despre noi

Editor imagine

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Editor imagine (cod COR 352119), 0,5 normă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Marketing, Relaţii Publice şi Consiliere, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

I.  Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 21 decembrie 2016  ora 10.00, locul de desfăşurare: Serviciul de Marketing, Relaţii Publice şi Consiliere a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr.2, parter.

II.   1. Comisia de concurs

Preşedinte:      Prof. univ. Dr. Marius Raica

Membrii:          Dr. Crenguţa Moldovan 

                       Jurist Dr. Codrina Levai

Secretar:         Ec. Mihaela Stanca - Serviciul RUNOS

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:    Prof. Univ. dr. med. Motoc Andrei

 Membrii:     Contabil Şef, Ec.Stepan Mihaela

                      Saşa Mitrovici - Director Resurse Umane

Secretar:         Ec. Mihaela Stanca - Serviciul RUNOS

 III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de13 decembrie 2016 ora 14.00 la ServiciulRUNOS, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 •  a)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 •  c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 •  e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)    cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 Actele prevăzute la punctul III lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 dinCodul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

   Condiţii minimale:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în arte vizuale- specializarea design;
 • experienţă în domeniu de minim 10 ani;
 • vechime în muncă de minim 10 ani.

 Alte cerinţe:

 • creativitate şi aport de originalitate;
 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţia la detalii;
 • respectarea termenelui de predare a proiectului;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.  Responsabilităţile postului

 2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi  interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 2.2. Sarcinile şi responsabilităţile editorului de imagine (cod COR 352119),

 • perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Marketing, Relaţii Publice şi Consiliere:
 • proiectarea conţinutului informaţiilor pentru comunicarea vizuală;
 • dezvoltarea de noi concepte vizuale în promovarea universităţii la cerinţele beneficiarului;
 • aducerea la zi a materialelor vechi, compatibile designului editorial şi publicitar;
 • creearea de imagini vizuale pentru utilizarea lor în mediul virtual şi tipografic;
 • pregătirea materialelor spre publicare şi imprimare;
 • utilizarea tipăriturilor (publicaţii tipărite) în formate electronice/digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale.

 VII. Bibliografie

 1.  Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară, Bonnange C.; Thomas C. (1999), Bucureşti: Trei.
 2. Strategii Comunicaţionale şi manipulare, Cazacu T. S. (2000), Iaşi: Polirom.
 3. Comunicarea Simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Dîncu V. S. (1999), Cluj Napoca: Dacia.
 4. Graphic Design, A Concise History, Hollis, Richard, (1994), Thames&Hudson Ltd. London,
 5. Căile Persuasiunii, Kapferer J. N. (1995), Bucureşti: I.N.I.
 6. Comportamentul Consumatorului, Miron M. A. (1996), Bucureşti: All.
 7. Psihologia reclamei, Moldoveanu M. (1995), Bucureşti: Libra.
 8. Publicitate, Nicola, Mihaela; Petre, Dan, Editura SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2001

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.46 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.42 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.4 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >