Erasmus 2018-2019

Data ultimei actualizări : 26.06.2018 | Tipăreşte pagina

CE ESTE ERASMUS+?

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020.

A. Mobilitati de studiu (pentru studenţi)

 I.                Conditii de participare/Cerinte generale:

 • Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).
 • Studentul trebuie să fie la zi cu plata taxelor (pentru studenţii cu plată).
 • Durata maximă a unei mobilităţi în cazul domeniului ”Medicină” (în conformitate cu ghidul Programului Erasmus+ 2017) poate ajunge la 24 de luni. Un student care doreşte să participe la o a doua mobilitate (în intervalul de 24 de luni) o poate face doar în cazul în care prima mobilitate s-a încheiat cu succes, rezultatele obţinute pe durata mobilităţii au fost recunoscute şi echivalate de comisia de echivalare a universităţii noastre, iar studentul a fost declarat ”promovat” pe anul de studiu în care a desfăşurat prima mobilitate.
 • Durata minimă a unei mobilităţi de studiu este de 3 luni (90 de zile) şi de 2 luni (60 de zile) pentru o mobilitate de plasament, ajungându-se la un an universitar complet. Nerespectarea duratei minime de mobilitate duce la rambursarea (parţială sau totală a grantului Erasmus primit).
 • Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire.
 • Ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

II.             Cerinte speciale:

Din cauza problemelor legate de compatibilitatea curriculară în anii preclinici, precum şi a dificultăţilor legate de echivalarea studiilor după încheierea mobilităţii, bursele pentru mobilitati pot fi atribuite doar studentilor:

 • din anii IV si V
 • care au terminat anul anterior de studii cu rezultate academice bune si fara restante
 • care sunt inscrisi la studii de doctorat în cadrul UMFVBT (In cazul burselor doctorale)

IMPORTANT: STUDENTII CARE PROVIN DINTR-O TARA PARTENERA NU POT PLECA IN MOBILITATE IN TARA DE ORIGINE

III.           Actele necesare depunerii dosarului:

 • Atestat de competenta lingvistica recunoscut pe plan international, nivel minim B2, (TOEFL, Cambridge, IELTS, DELF, Deutsches Sprachdiplom, etc.);
 • Adeverinta de la secretariatul facultatii cu media obtinuta in anul anterior de studii, care sa reflecte faptul ca studentul nu are restante;
 • Curriculum vitae. Pentru a completa CV-ul Europass, va rugam accesati linkul urmator http://www.europass-ro.ro/pagina/curriculum_vitae ;
 • Scrisoare de intentie
 • 2 fotografii tip pasaport
 • Copie dupa cartea de identitate/paşaport + permis de şedere (pentru cetăţenii din ţări terţe)
 • Formularul de inscriere
 • Planul de invatamant al celor doua universitati, din care sa reiasa compatibilitatea curriculelor

IV.           Activităţi pregătitoare

Înainte de plecare studentul Erasmus va:

 • primi un contract financiar încheiat între universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate
 • primi un contract de studiu/plasament ce reglementează programul de studii/plasament de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire.
 • primi Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate
 • semna o declaraţie pe proprie răspundere şi o declaraţie de evitare a dublei finanţări
 • depune la Biroul Erasmus o cerere aprobată şi semnată de decanul facultăţii
 • susţine un test de limbă online (OLS) organizat de Comisia Europeană. Studenţii care nu obţin minim B2 la testul de limbă online (sau cei care doresc în mod expres) trebuie să urmeze şi un curs de limbă online organizat de Comisia Europeană.

!!!!!!!!!! ÎNANINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE STUDENŢII SUNT OBLIGAŢI SĂ ÎŞI FINALIZEZE ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA LOR DE ORIGINE, PENTRU ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR (APLICABIL PENTRU STUDENŢII CARE ÎŞI ÎNCEP MOBILITATEA ÎN SEMESTRUL I).

V.              După perioada de mobilitate

 • Instituţia de primire trebuie să elibereze studentului foaia matricolă ce confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia.
 • Participanţii la mobilitate trebuie să depună la Biroul Erasmus DOCUMENTELE ORIGINALE de finalizare a mobilităţii (acord de studiu, foaie matricolă, certificat de participare) în cel mult 15 zile după finalizarea mobilităţii.
 • Instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor activităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Se echivalează materiile care se regăsesc în planul de învăţământ al universităţii de origine şi care corespund ca şi conţinut cu materiile pe care studentul le-ar fi efectuat în universitatea de origine. Materiile finalizate cu succes dar care nu se regăsesc în planul de învăţământ al universităţii de oprigine se recunosc şi se trec în Diploma Supplement. Perioada de mobilitate va fi obligatoriu inclusă şi în suplimentul la diplomă.
 • Echivalarea studiilor cade exclusiv în sarcina comisiilor de echivalare de la nivelul decanatelor şi se face prin respectarea Ordinului pentru Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223/08. 02. 2012 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 118/16. 02. 2012.

VI.           Sprijin financiar

 • Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.
 • Grantul Erasmus NU este destinat acoperirii TUTUROR cheltuielilor, ci este doar un sprijin financiar, iar perioada finanţată depinde strict de finanţarea pe care universitatea o primeşte de la Agenţia Naţională de Programe Comunitare
 • Mărimea grantului variază între 470 – 520 euro/lună (în funcţie de ţara de destinaţie) pentru mobilitatea de studiu, şi poate ajunge până la 670 – 720 euro/lună în cazul mobilităţii de plasament.
 • ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ FONDURI SUFICIENTE PENTRU ACOPERIREA TUTUROR MOBILITĂŢILOR, STUDENŢII AU POSIBILITATEA DE A PARTICIPA LA MOBILITATE CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU CU STATUT DE ”STUDENT CU GRANT ZERO”.
 • Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.

VII.       INTERVIUL

 • Toti studentii care si-au depus dosare pentru burse Erasmus se vor prezenta la un interviu care va avea loc pe data de 16. 04. 2018, ora 13, la sediul Departamentului de Relatii Internationale.
 • Comisia de interviu va fi formată din prorectorul didactic, Coordonatorul instituţional Erasmus, Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale, reprezentanţi ai facultăţilor, secretar, în conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie al universităţii.
 • Criteriile de selecţie aplicate sunt criterii obiective care se bazează, în principal, pe performanţa academică a candidaţilor.

CRITERII DE SELECŢIE

 1. Principalul criteriu de selecţie îl reprezintă MEDIA pe anul de studii precedent. Candidaţii vor intra la interviu pe baza mediilor anuale, în ordine descrescătoare, iar prioritate la opţiuni va avea studentul cu media cea mai mare.
 2.  În cazul în care doi candidaţi care optează pentru acelaşi loc au aceeaşi medie anuală, se va aplica un prim criteriu de departajare: media semestrului I, an universitar 2017-2018.
 3. Dacă şi după media semestrială candidaţii sunt la egalitate, se va aplica un al doilea criteriu de departajare: media generală a anilor de studiu + media primului semestru pe 2017-2018.
 4. Dacă şi după primele două criterii de departajare candidaţii continuă să fie la egalitate, se va aplica un al treilea criteriu de departajare: competenţa lingvistică. Se acordă prioritate candidaţilor după cum urmează: candidaţii care vorbesc limba ţării gazdă ca limbă maternă, candidaţii care şi-au finalizat studiile liceale în limba ţării gazdă, candidaţii care au un certificat de limbă internaţional (a se vedea tabelul de mai jos) (nivel minim B2), candidaţii care au certificate de limbă obţinute de la alte instituţii autorizate, candidaţii care încă nu au primit un certificat de limbă dar sunt înscrişi la un curs de limbă.
Limba de studiu Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2)
Engleză

Cambridge ESOL certificates:

 • - FCE / First Certificate in English
 • - CAE / Cambridge Advanced in English
 • - CPE / Cambridge Proficiency in English

Certificates issued by Michigan University:

 • - ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
 • - ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English

IELTS certificate:

 • - minim 6 / „competent user”

Certificate TOEFL:

 • - TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat,  22 citit,  23 vorbit, 21 scris)
 • - TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160 vorbit,150 citit)
Franceză
 • DELF
 • DALF
 • TCF

B. Mobilitatea personalului de predare sau formare

I. Ce presupune?

Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunităţi de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic şi nedidactic angajat într-o instituţie de învăţământ superior.

II. Ce tip de pregătiri sunt necesare?

Activităţi de predare:

 • În cazul misiunilor de predare între instituţii de învăţământ superior din statele membre participante la program ambele instituţii trebuie să deţină o cartă Erasmus (ECHE) şi să aibă încheiat un acord inter-instituţional.
 • Partenerul instituţie de învăţământ superior / întreprindere trebuie să fi fost de acord cu privire la programul de activităţi care urmează să fie realizate de către profesori (Acordul de mobilitate), înainte de începerea perioadei de mobilitate.
 • În toate cazurile  activităţile personalului care realizează o misiune de predare trebuie să fie integrate in curriculum-ul instituţiei de primire.
 • În cazul mobilităţii personalului dintr-o întreprindere într-o instituţie de învăţământ superior mobilitatea este programată printr-o invitaţie adresată de instituţia de învăţământ superior către personalul din întreprindere. Grantul este gestionat de către instituţia de învăţământ superior.

Formare:

 • Formarea personalului se desfăşoară în cadrul acţiunilor de ”staff training” / ”workshop” / ”job shadowing” organizate într-un cadru formal de către instituţia gazdă.
 • Personalul care participă la formare este selectat de către instituţia de învăţământ superior de trimitere.
  Instituţia de trimitere şi instituţia de primire/întreprinderea trebuie să fi decis cu privire la programul activităţilor personalului (Acord de mobilitate) înainte de începerea mobilităţii.

III. Cine poate participa?

Predare

Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.

Formare

Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.

Pentru informatii suplimentare privind programul de mobilitati ERASMUS+, va rugam accesati site-ul Agentiei Nationale www.erasmusplus.ro

Burse oferite pentru anul universitar 2018 – 2019

Tipul de burse: SMS – burse de studiu; SMP – burse de plasament (stagii clinice)

La alegerea universitatii partenere, studentii sunt rugati sa verifice compatibilitatea curriculei intre universitatea partenera si UMFVBT si sa ataseze la dosar planul de invatamant al universitatii partenere.

Tara Codul Erasmus al institutiei gazda Denumirea institutiei gazda Domeniul Nr. locuri Durata unei mobilitati Siteul universitatii
AT A WIEN 64 Medizinishe Universitat Wien Medicina 2 1 semestru/an universitar https://www.meduniwien.ac.at
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv Medicina 3 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv Farmacie 1 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
DE D FRANKFU01 „Johann Wolfgang Goethe” Universitat, Frankfurt Medicina 1 1 an universitar http://www.goethe-university-frankfurt.de
DE D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen Medicina 2 1 semestru http://www.en.uni-muenchen.de
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel Medicina
dentara
2 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
DE D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes Medicina 2 1 semestru http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html
DE D WURZBUR01 Julius-Maximilians Universitat Wurzburg Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.uni-wuerzburg.de
FR F LILLE11 Universite Catholique de Lille Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.univ-catholille.fr/
FR F MARSEIL84 Aix-Marseille Universite Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.univ-amu.fr/
FR F MARSEIL84 Aix-Marseille Universite Farmacie 2 1 semestru/an universitar http://www.univ-amu.fr/
HU HU SZEGED01 Szegedi Orvosi Tudomány Egyetem Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.med.u-szeged.hu/english
HU HU BUDAPES08 Semmelweiss University Medicina 1 1 semestru/an universitar http://semmelweis.hu/english/
IT *I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina 4 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
IT *I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina
Dentara
2 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria Medicina 2 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria Medicina
dentara
2 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria Farmacie 1 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano Medicina
Dentara
2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano Farmacie 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
IT *I PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.unipa.it/
IT *I PERUGIA01 Universita degli Studi di Perugia Medicina 2x6luni
2x10luni
1 semestru/an universitar http://www.unipg.it/en/students/ects-guide 
IT *I PERUGIA01 Universita degli Studi di Perugia Farmacie 1x9 luni an universitar http://www.unipg.it/en/students/ects-guide 
IT *I PERUGIA01 Universita degli Studi di Perugia Medicina
dentara
1x6 luni 1 semestru http://www.unipg.it/en/students/ects-guide 
IT *I SASSARI01  Universita degli Studi di Sassari Medicina 2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it
IT *I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari Medicina 
Dentara
2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it 
IT *I TORINO01 Universita degli Studi di Torino Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.unito.it  
IT *I TORINO01 Universita degli Studi di Torino Farmacie 3 1 semestru/an universitar http://www.unito.it/
P ** P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.unl.pt/
P **P PORTO02 University of Porto Medicina dentara 2 1 semestru http://www.fmd.up.pt
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun Medicina 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun Farmacie 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/

*Participarea este conditionata de atestat de limba italiana, nivel minim B2.
** Cursurile sunt oferite doar in limba portugheza

Burse doctorale (SMS/SMP)

Candidaţii pentru burse doctorale trebuie să aibă acceptul coordonatorului de la universitatea parteneră

Tara Codul Erasmus al institutiei gazda Denumirea institutiei gazda Domeniul Nr. locuri Durata unei mobilitati
HU HU SZEGED01 Szegedi Orvosi Tudomany Egyetem Medicina 2  6 luni
BE B GENT01 Universiteit Gent, Belgia Medicina 1 6 luni
IT I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina 2 3-12 luni
IT I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari Medicina/
Medicina Dentara
1 3-9 luni

IMPORTANT

 • Numărul de locuri oferite este provizoriu; locurile definitive vor fi stabilite doar după ce universitatea va fi informată cu privire la finanţarea pe anul universitar 2018/2019; în cazul în care finanţarea va fi insuficientă pentru acoperirea integrală a perioadelor de mobilitate, numărul locurilor vor fi reduse la jumătate (în cazul în care există mai mult de o mobilitate).
 • De asemenea, în cazul finanţării insuficiente, studenţii pot opta pentru participarea cu finanţare parţială sau în regim de ”ZERO GRANT STUDENT”, adică cu finanţare proprie.
 • Fondurile furnizate de ANPCDEFP NU sunt destinate acoperirii integrale a cheltuielilor.
 • Studentii/cadrele didactice/personalul administrativ vor depune dosarele cu actele necesare la Biroul Erasmus+ (Departamentul de Relatii Internationale) pana in data de 11. 04. 2018 (de luni pana vineri, intre orele 11 – 13).
 • Cadrele didactice care doresc sa participe intr-un program de predare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda, insotita de un program de predare (Documente Erasmus+).
 • Personalul administrativ care doreste sa participe intr-un program de formare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda sau acceptul universitatii gazda de a participa la un seminar de formare.
 • Participarea cadrelor didactice/personalului administrativ la programele de predare/formare trebuie sa aiba avizul Rectorului universitatii si sa fie aprobate in Consiliul de Administratie.

 

Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro

 

Director adjunct – Prof. univ. dr. Mihai Gafencu
Coordonator Institutional ERASMUS

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Regulamente
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 523.71 Kb
Descarca Documente utile pentru depunerea dosarului
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 6.2 Mb

ERASMUS DAY

Descarca ESN Timisoara
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.29 Mb
Descarca Erasmus Day - 12.06.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 468.03 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >