PROGRAMUL DE MOBILITATI ERASMUS+ 2021 – 2022

Data ultimei actualizări : 24.02.2021 | Tipăreşte pagina

DOCUMENTELE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI POT FI TRIMISE PRIN E-MAIL PE ADRESA relint@umft.ro

 

INTERVIU PROGRAMUL DE MOBILITATI ERASMUS+ 
2021 – 2022

 

CE ESTE ERASMUS+?

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020.

 

A. Mobilitati de studiu şi de plasament (pentru studenţi)

 I.                Conditii de participare/Cerinte generale:

 • Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).
 • Studentul trebuie să fie la zi cu plata taxelor (pentru studenţii cu plată).
 • Durata maximă a unei mobilităţi de studiu în cazul domeniului ”Medicină” (în conformitate cu ghidul Programului Erasmus+ 2020) poate ajunge la 24 de luni. Un student care doreşte să participe la o a doua mobilitate (în intervalul de 24 de luni) o poate face doar în cazul în care prima mobilitate s-a încheiat cu succes, rezultatele obţinute pe durata mobilităţii au fost recunoscute şi echivalate de comisia de echivalare a universităţii noastre, iar studentul a fost declarat ”promovat” pe anul de studiu în care a desfăşurat prima mobilitate.
 • Durata minimă a unei mobilităţi de studiu este de 3 luni (90 de zile) şi de 2 luni (60 de zile) pentru o mobilitate de plasament, ajungându-se la un an universitar complet. Nerespectarea duratei minime de mobilitate duce la rambursarea (parţială sau totală a grantului Erasmus primit.
 • Studenţii pot merge într-o mobilitate de plasament de la 2 luni la 12 luni. Acelaşi student poate primi granturi pentru a studia sau pentru a beneficia de formare în altă ţară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.
 • Durata unui plasament pentru absolvenţi se calculeaza până la maximum 12 luni după terminarea ciclului universitar în cadrul căruia au candidat.
 • Organizaţiile de primire pentru plasamente pot fi instituţii publice sau private de pe piaţa muncii.
 • Mobilitatea de studiu poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. Ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.
 • Pentru mobilităţile de plasament este obligatoriu un acord de formare semnat între universitate şi instituţia gazdă.

 

 II.             Cerinte speciale:

Din cauza problemelor legate de compatibilitatea curriculară în anii preclinici, precum şi a dificultăţilor legate de echivalarea studiilor după încheierea mobilităţii, bursele pentru mobilitati pot fi atribuite doar studentilor:

 • din anii IV, V şi VI (semestrul I)
 • care au terminat anul anterior de studii cu rezultate academice bune si fara restante
 • care sunt inscrisi la studii de doctorat în cadrul UMFVBT (In cazul burselor doctorale)

IMPORTANT: STUDENTII CARE PROVIN DINTR-O TARA PARTENERA NU POT PLECA IN MOBILITATE IN TARA DE ORIGINE

III.           Actele necesare depunerii dosarului:

 • Atestat de competenta lingvistica recunoscut pe plan international, nivel minim B2, (TOEFL, Cambridge, IELTS, DELF, Deutsches Sprachdiplom, etc.); candidaţii care nu deţin un asemenea atestat la momentul inteviului, trebuie sa depună o declaraţie notarială pe proprie răspundere că vor depune un atestat de competenţă lingvistică, nivel minim B2, până la începerea mobilităţii.
 • Adeverinta de la secretariatul facultatii cu media obtinuta in anul anterior de studii, care sa reflecte faptul ca studentul nu are restante; adeverinţa va reflecta şi media obţinută după sesiunea de iarnă 2020 – 2021, precum şi media aritmetică a anilor de studii încheiaţi.
 • Curriculum vitae. Pentru a completa CV-ul Europass, va rugam accesati linkul urmator http://www.europass-ro.ro/pagina/curriculum_vitae ;
 • Scrisoare de intentie
 • 2 fotografii tip pasaport
 • Copie dupa cartea de identitate/paşaport + permis de şedere (pentru cetăţenii din ţări terţe)
 • Formularul de inscriere
 • Planul de invatamant al celor doua universitati, din care sa reiasa compatibilitatea curriculelor

 IV.           Activităţi pregătitoare

Înainte de plecare studentul Erasmus va:

 • primi un contract financiar încheiat între universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate în totalitate sau parţial; contractul financiar acoperă grantul în mod egal pentru toţi participanţii, în funcţie de suma pe care universitatea o va primi de la Agenţia Naţională.
 • primi un contract de studiu/plasament ce reglementează programul de studii/plasament de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire.
 • primi Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate
 • semna o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă faptul că orice modificare pe care o face în programul de studiu o face pe proprie răspundere şi va suporta eventualele consecinţe rezultate de pe urma respectivelor modificări
 • semna şi o declaraţie de evitare a dublei finanţări
 • susţine un test de limbă online (OLS) organizat de Comisia Europeană. Studenţii care nu obţin minim B2 la testul de limbă online (sau cei care doresc în mod expres) trebuie să urmeze şi un curs de limbă online organizat de Comisia Europeană.

 

!!!!!!!!!! ÎNANINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE STUDENŢII SUNT OBLIGAŢI SĂ ÎŞI FINALIZEZE ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA LOR DE ORIGINE, PENTRU ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR (APLICABIL PENTRU STUDENŢII CARE ÎŞI ÎNCEP MOBILITATEA ÎN SEMESTRUL I).

 V.              După perioada de mobilitate

 • Instituţia de primire trebuie să elibereze studentului foaia matricolă ce confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia.
 • Participanţii la mobilitate trebuie să depună la Biroul Erasmus DOCUMENTELE ORIGINALE de finalizare a mobilităţii (acord de studiu, foaie matricolă, certificat de participare) în cel mult 15 zile după finalizarea mobilităţii.
 • Instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor activităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Se echivalează materiile care se regăsesc în planul de învăţământ al universităţii de origine şi care corespund ca şi conţinut cu materiile pe care studentul le-ar fi efectuat în universitatea de origine. Materiile finalizate cu succes dar care nu se regăsesc în planul de învăţământ al universităţii de origine se recunosc şi se trec în Diploma Supplement. Perioada de mobilitate va fi obligatoriu inclusă şi în suplimentul la diplomă.
 • Echivalarea studiilor cade exclusiv în sarcina comisiilor de echivalare de la nivelul decanatelor şi se face prin respectarea Ordinului pentru Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223/08. 02. 2012 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 118/16. 02. 2012.
 • Pentru un plasament care este parte din curriculum, instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică pentru perioada petrecută în altă ţară prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoaşterea va avea la bază contractul de plasament semnat de către toate părţile înainte de începerea mobilităţii.
 • Pentru cazul particular în care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, organizaţia de trimitere va furniza recunoaştere cel puţin prin înregistrarea acestei perioade în suplimentul la diplomă  sau, în cazul absolvenţilor, printr-un certificat de plasament.

 VI.           Sprijin financiar

 • Studenţii POT primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.
 • Grantul Erasmus NU este destinat acoperirii TUTUROR cheltuielilor, ci este doar un sprijin financiar, iar perioada finanţată depinde strict de finanţarea pe care universitatea o primeşte de la Agenţia Naţională de Programe Comunitare
 • Mărimea grantului variază între 470 – 520 euro/lună (în funcţie de ţara de destinaţie) pentru mobilitatea de studiu, şi poate ajunge până la 670 – 720 euro/lună în cazul mobilităţii de plasament.
 • ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ FONDURI SUFICIENTE PENTRU ACOPERIREA TUTUROR MOBILITĂŢILOR, STUDENŢII AU POSIBILITATEA DE A PARTICIPA LA MOBILITATE CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU CU STATUT DE ”STUDENT CU GRANT ZERO”.
 • Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu la universitatea parteneră, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.
 • În cazul în care o universitate parteneră percepe diverse taxe, specifice respectivei universităţi, studentul are obligaţia de a le achita din grantul primit sau din fonduri private..
 • Plata burselor naţionale sau a împrumuturilor către studenţii care pleacă în plasament se va menţine pe toată durata stagiului în străinătate.

 VII.       INTERVIUL

 • Toti studentii care si-au depus dosare pentru burse Erasmus se vor prezenta la un interviu care va avea loc online pe data de 13. 04. 2021, ora 13.
 • Comisia de interviu va fi formată din Prorectorul de relaţii internaţionale, Coordonatorul instituţional Erasmus, Decanul facultăţii de medicină, reprezentanţi ai facultăţilor, secretar, în conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie al universităţii.
 • Criteriile de selecţie aplicate sunt criterii obiective care se bazează, în principal, pe performanţa academică a candidaţilor.

 

CRITERII DE SELECŢIE

 1. Principalul criteriu de selecţie îl reprezintă MEDIA pe anul de studii precedent (2019 – 2020). Candidaţii vor intra la interviu pe baza mediilor anuale, în ordine descrescătoare, iar prioritate la opţiuni va avea studentul cu media cea mai mare. Media minimă acceptată pentru a putea participa la interviu este 8 (OPT).
 2.  În cazul în care doi candidaţi care optează pentru acelaşi loc au aceeaşi medie anuală, se va aplica un prim criteriu de departajare: media semestrului I, an universitar 2020 - 2021.
 3. Dacă şi după media semestrială candidaţii sunt la egalitate, se va aplica un al doilea criteriu de departajare: media generală a anilor de studiu + media primului semestru pe 2020 - 2021.
 4. Dacă şi după primele două criterii de departajare candidaţii continuă să fie la egalitate, se va aplica un al treilea criteriu de departajare: competenţa lingvistică. Se acordă prioritate candidaţilor după cum urmează: candidaţii care vorbesc limba ţării gazdă ca limbă maternă, candidaţii care şi-au finalizat studiile liceale în limba ţării gazdă, candidaţii care au un certificat de limbă internaţional (a se vedea tabelul de mai jos) (nivel minim B2), candidaţii care au certificate de limbă obţinute de la alte instituţii autorizate, candidaţii care încă nu au primit un certificat de limbă dar sunt înscrişi la un curs de limbă.

Limba de studiu

Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2)

Engleză

Cambridge ESOL certificates:

 • FCE / First Certificate in English
 • CAE / Cambridge Advanced in English
 • CPE / Cambridge Proficiency in English

Certificates issued by Michigan University:

 • ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
 • ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English

IELTS certificate:

 • minim 6 / „competent user”

Certificate TOEFL:

 • TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat,  22 citit,  23 vorbit, 21 scris)
 • TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160 vorbit,150 citit)

Franceză

 • DELF
 • DALF
 • TCF

 

B. Mobilitatea personalului de predare sau formare

I. Ce presupune?

Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunităţi de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic şi nedidactic angajat într-o instituţie de învăţământ superior.

Organizaţia gazdă trebuie să fie o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program care deţine o ECHE (Cartă Erasmus) sau o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară parteneră recunoscută de autorităţile competente şi care a semnat un acord interinstituţional cu partenerul de trimitere din ţara participantă la program înainte de desfăşurarea activităţii de mobilitate.

Durata activităţii este între 2 zile (5 zile în cazul ţărilor partenere) şi 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităţilor organizate între ţările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive. În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă a mobilităţii între ţările participante la program este de o zi.

O activitate didactică trebuie să conţină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de şedere, dacă este mai mică). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporţional cu durata respectivei săptămâni. Se aplică următoarele excepţii:

 • nu există număr minim de ore de predare pentru personalul din întreprinderi invitat.
 • dacă activitatea de predare se combină cu o activitate de instruire pe parcursul unei singure perioade petrecute în străinătate, numărul minim de ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de şedere, dacă este mai mică) se reduce la 4 ore.

 

II. Ce tip de pregătiri sunt necesare?

Activităţi de predare:

 • Această activitate permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.
 • În cazul misiunilor de predare între instituţii de învăţământ superior din statele membre participante la program ambele instituţii trebuie să deţină o cartă Erasmus (ECHE) şi să aibă încheiat un acord inter-instituţional cu universitatea noastră.
 • Partenerul instituţie de învăţământ superior / întreprindere trebuie să fi fost de acord cu privire la programul de activităţi care urmează să fie realizate de către profesori (Acordul de mobilitate), înainte de începerea perioadei de mobilitate.
 • În toate cazurile, activităţile personalului care realizează o misiune de predare trebuie să fie integrate in curriculum-ul instituţiei de primire.
 • În cazul mobilităţii personalului dintr-o întreprindere într-o instituţie de învăţământ superior, mobilitatea este programată printr-o INVITAŢIE adresată de instituţia de învăţământ superior către personalul din întreprindere. Grantul este gestionat de către instituţia de origine.
 • Cadrele didactice care doresc să participe la o mobilitate de predare trebuie să depună dosarul la Prorectoratul de Relaţii Internaţionale. Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere de participare avizată de şeful de disciplină, CV în format Europass, copie după cartea de identitate, adeverinţă de la Departamentul de Resurse Umane din care să reiasă calitatea de angajat al UMFVBT, invitaţia/acceptul universităţii partenere, programul de predare preconizat.
 • O mobilitate de predare trebuie să aibă o durată de minim 2 zile (exclusiv timpul de călătorie) şi să acopere minim 8 ore de predare.
 • Mobilitatea de predare trebuie aprobată de Consiliul de Administraţie al universităţii de origine.
 • La întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic este obligat să depună un raport online pe siteul Comisiei Europene.

  

Formare:

Organizaţia de trimitere trebuie să fie o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program care deţine o ECHE sau o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară parteneră recunoscută de autorităţile competente şi care a semnat un acord interinstituţional cu partenerul gazdă din ţara participantă la program înainte de a se desfăşura activitatea de mobilitate.

 • Formarea personalului se desfăşoară în cadrul acţiunilor de ”staff training” / ”workshop” / ”job shadowing” organizate într-un cadru formal de către instituţia gazdă.
 • Personalul care participă la formare este selectat de către instituţia de învăţământ superior de trimitere.
  Instituţia de trimitere şi instituţia de primire/întreprinderea trebuie să fi decis cu privire la programul activităţilor personalului (Acord de mobilitate) înainte de începerea mobilităţii.
 • Mobilitatea de formare trebuie aprobată de Consiliul de Administraţie al universităţii de origine.
 • La întoarcerea din mobilitate, participantul este obligat să depună un raport online pe site-ul Comisiei Europene.

 

III. Cine poate participa?

Predare

Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.


Formare


Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.

Pentru informatii suplimentare privind programul de mobilitati ERASMUS+, va rugam accesati site-ul Agentiei Nationale www.erasmusplus.ro

Burse oferite pentru anul universitar 2021 – 2022

Tipul de burse: SMS – burse de studiu; SMP – burse de plasament (stagii clinice)

La alegerea universitatii partenere, studentii sunt rugati sa verifice compatibilitatea curriculei intre universitatea partenera si UMFVBT si sa ataseze la dosar planul de invatamant al universitatii partenere.

  Tara Codul Erasmus al institutiei gazda Denumirea institutiei gazda/limba de studiu Domeniul Nr. locuri Durata unei mobilitati Siteul universitatii
 1.  
AT A WIEN 64 Medizinishe Universitat Wien/germană Medicina 2 1 semestru/an universitar https://www.meduniwien.ac.at
 1.  
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv/engleză Medicina 3 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
 1.  
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv/engleză Farmacie 1 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
 1.  
DE D FRANKFU01 „Johann Wolfgang Goethe” Universitat, Frankfurt/germană Medicina 2 1 an universitar http://www.goethe-university-frankfurt.de
 1.  
DE D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen/germană Medicina 2 1 semestru http://www.en.uni-muenchen.de
 1.  
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel/germană Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
 1.  
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel/germană Medicina dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
 1.  
DE Plasament St. Elisabeth KlinikNeuburg an der Donau Medicina 5 60 zile https://www.sankt-elisabeth-klinik.de/
 1.  
DE D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes/germană Medicina 2 1 semestru http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html
 1.  
DE D WURZBUR01 Julius-Maximilians Universitat Wurzburg/germană Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.uni-wuerzburg.de
 1.  
ES *E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos, Madrid/spaniolă Medicină 4 an universitar http://www.urjc.es
 1.  
ES E VALLADO01 University of Valladolid/spaniolă Medicina 2 an universitar http://www.uva.es/export/sites/uva/
 1.  
FR *F LILLE11 Universite Catholique de Lille/franceză Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.univ-catholille.fr/
 1.  
FR *F MARSEIL84 Aix-Marseille Universite/franceză Medicina 4 1 semestru/an universitar http://www.univ-amu.fr/
 1.  
FR F MARSEIL84 Aix-Marseille Universite/franceză Farmacie 2 1 semestru/an universitar http://www.univ-amu.fr/
 1.  
GR G VOLOS01 University of Thessaly, Volos/greacă Medicina 2sau4 an universitar 1 semestru http://www.med.uth.gr/en/
 1.  
HU *HU SZEGED01 Szegedi Orvosi Tudomány Egyetem/engleză/maghiară Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.med.u-szeged.hu/english
 1.  
HU *HU BUDAPES08 Semmelweiss University/engleză/maghiară Medicina 1 1 semestru/an universitar http://semmelweis.hu/english/
 1.  
IT *I BARI02 Universita degli Studi di Bari/italiană Medicina 4 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
 1.  
IT I BARI02 Universita degli Studi di Bari/italiană Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
 1.  
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria/italiană Medicina 2 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
 1.  
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria/italiană Medicinadentara 2 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
 1.  
IT *I COSENZA01 Universita degli Studi di Calabria/italiană Farmacie 1 1 semestru/an universitar  http://www.unical.it/ects     
 1.  
IT *I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova /italiană Medicina 3 1 semestru/an universitar https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english 
 1.  
IT I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova/italiană Medicina dentară 2 1 semestru/an universitar https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english
 1.  
IT I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova/italiană Farmacie 2 1 semestru/an universitar https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english
 1.  
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano/italiană/engleză Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
 1.  
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano/italiană Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
 1.  
IT I MILANO01 Universita degli Studi di Milano/italiană Farmacie 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
 1.  
IT *I NAPOLI09 Universita degli Studi di Napoli ”Luigi Vanvitelli”/italiană/engleză Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.damss.unicampania.it/
 1.  
IT *I PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo/italiană Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.unipa.it/
 1.  
IT *I PISA01 Universita degli Studi di Pisa/italiană Medicina 5 1 semestru/an universitar http://www.med.unipi.it/index.php?lang=it
 1.  
IT *I SASSARI01  Universita degli Studi di Sassari/italiană Medicina 2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it
 1.  
IT I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari/italiană MedicinaDentara 2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it 
 1.  
IT I TORINO01 Universita degli Studi di Torino/italiană Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.unito.it  
 1.  
IT I TORINO01 Universita degli Studi di Torino/italiană Farmacie 3 1 semestru/an universitar http://www.unito.it/
 1.  
P  P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa/portugheză Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.unl.pt/
 1.  
P P PORTO02 University of Porto/portugheză Medicina dentara 2 1 semestru http://www.fmd.up.pt
 1.  
PL *PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun/engleză/poloneză Medicina 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/
 1.  
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun/engleză/poloneză Farmacie 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/
 • Universităţile care au un asterisc în dreptul denumirii instituţiei acceptă în principiu şi mobilităţi de plasament (practică).
 • Mobilităţile de practică sunt aprobate individual de către universitatea parteneră în funcţie de condiţiile existente la momentul desfăşurării mobilităţii si exclusiv pe bază de invitaţie din partea universităţii partenere/spitalului universitar.

 

Burse doctorale (SMS/SMP)

 • CANDIDAŢII PENTRU BURSE DOCTORALE TREBUIE SĂ AIBĂ ACCEPTUL ATÂT AL COORDONATORULUI DE LA UNIVERSITATEA DE ORIGINE CÂT ŞI AL COORDONATORULUI DE LA UNIVERSITATEA PARTENERĂ IN MOMENTUL IN CARE DEPUN DOSARUL DE INSCRIERE

IMPORTANT

 • Numărul de locuri oferite este provizoriu; locurile definitive vor fi stabilite doar după ce universitatea va fi informată cu privire la finanţarea pe anul universitar 2021-2022; în cazul în care finanţarea va fi insuficientă pentru acoperirea integrală a perioadelor de mobilitate, numărul locurilor vor fi reduse la jumătate (în cazul în care există mai mult de o mobilitate).
 • De asemenea, în cazul finanţării insuficiente, studenţii pot opta pentru participarea cu FINANŢARE PARŢIALĂ sau în regim de ”ZERO GRANT STUDENT”, adică cu finanţare proprie.
 • Fondurile furnizate de ANPCDEFP NU sunt destinate acoperirii integrale a cheltuielilor.
 • Studentii/cadrele didactice/personalul administrativ vor depune dosarele cu actele necesare la Biroul Erasmus+ (Prorectoratul de Relatii Internationale) pana in data de 7 aprilie 2021 (de luni pana vineri, intre orele 11 – 13).
 • Cadrele didactice care doresc sa participe intr-un program de predare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda, insotita de un program de predare (Documente Erasmus+).
 • Personalul administrativ care doreste sa participe intr-un program de formare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda sau acceptul universitatii gazda de a participa la un seminar de formare.
 • Participarea cadrelor didactice/personalului administrativ la programele de predare/formare trebuie sa aiba avizul Rectorului universitatii si sa fie aprobate in Consiliul de Administratie.

 

Interviul de selectie va avea loc online pe Zoom pe data de
13 aprilie 2021, ora 13.

Linkul si parola de acces vor fi comunicate prin e-mail candidatilor care si-au depus dosare complete la timp la o data ulterioara.

Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro
Pentru informaţii suplimentare privind drepturile şi obligaţiile studenţilor Erasmus, vă rugăm accesaţi Metodologia Erasmus care poate fi găsită la secţiunea ”Documente utile” .

Prof. univ. dr. Mihai Gafencu
Director Relaţii Internaţionale
Coordonator Institutional ERASMUS

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Documente utile
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 7 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >