Disciplina de Analiza medicamentului, Chimia mediului şi alimentului, Legislaţie, Management şi Marketing farmaceutic

Data ultimei actualizări : 20.03.2018 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : +40256/494604
E-mail: sbarcea.laura@umft.ro

 

Disciplinele de Analiza medicamentului, Chimia mediului şi alimentului, Legislaţie, Management şi Marketing Farmaceutic se regasesc in planul de învăţământ încă de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, în 1991.

Iniţial, în planul de învăţământ, denumirea disciplinelor a fost Controlul medicamentului (denumire păstrată până în anul 2006), respectiv Chimie sanitară, dezvoltarea lor fiind asigurată prin munca dedicată  prof. univ. dr. Szabadai Zoltan.

Oferta educaţională a disciplinelor cuprinde:

 • Analiza medicamentului - curs şi lucrări practice pentru studenţii anului V ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză  
 • Analiza medicamentului - curs şi lucrări practice pentru anul III al specializării Asistenţă de Farmacie
 • Chimia mediului şi alimentului - curs şi lucrări practice pentru studenţii anului III ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză
 • Chimia mediului şi alimentului - curs şi lucrări practice pentru anul II al specializării Asistenţă de Farmacie
 • Legislaţie farmaceutică - curs şi seminar pentru studenţii anului IV ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză
 • Management şi marketing farmaceutic - curs şi seminar pentru studenţii anului V ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză
 • Legislaţie şi deontologie farmaceutică - curs şi seminarpentru anul II al specializării Asistenţă de Farmacie
 • Management şi marketing - curs şi seminar pentru anul III al specializării Asistenţă de Farmacie
 • Modul de Legislaţie  pentru rezidenţii anului II specialitatea Farmacie clinică
 • Istoria farmaciei - curs opţional pentru studenţii anului I ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză şi pentru anul II al specializării Asistenţă de Farmacie

Analiza medicamentului este o disciplină de specialitate farmaceutică, obligatorie, esenţială dezvoltării profesionale complete a viitorului farmacist. Este o ştiinţă pluridisciplinară, care integrează cunoştinţele dobândite la disciplinele de chimie analitică, chimie fizică, chimie organică, chimie farmaceutică, tehnologie farmaceutică şi le aplică în controlul analitic al medicamentelor. Aceste consideraţii susţin importanţa disciplinei, reflectată în prezenţa acesteia în examenul de obţinere a licenţei de farmacist, dar şi în examenul de rezidenţiat în Farmacie.

Obiectivele principale ale disciplinei Analiza medicamentului sunt formarea gândirii în metodologia de analiză şi control a substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice în care acestea sunt condiţionate şi dobândirea abilităţilor practice necesare acestei analize.

Cursul de Analiza medicamentului abordează descrierea metodelor moderne fizico-chimice de analiză, a metodelor separative, explicarea avantajelor şi limitelor acestora, prezentarea particularităţilor obligatorii de prelevare a probelor din farmacii şi din unităţile de industrie farmaceutică, exprimarea rezultatelor de analiză şi formalităţile de eliberare a buletinelor de analiză.

Lucrările practice de Analiza Medicamentului, corelate cu tematica cursului, urmăresc însuşirea de către studenţi a executării unor metode de analiză, incluzând identificarea substanţelor active şi determinarea lor cantitativă ca atare, precum şi din formele farmaceutice în care se condiţionează.

Chimia mediului şi alimentului are următoarele obiective ale cursului: prezentarea şi analiza impactului unor factori de mediu asupra sănătăţii omului, cunoaşterea metodelor de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu, cunoaşterea afecţiunilor produse de prezenţa  diferitelor substanţe chimice anorganice şi organice în apa potabilă în contextul expunerii  de lungă durată la aceste substanţe, analiza nutrienţilor precum şi analiza proceselor de alterare a diferitelor alimente şi controlul chimic al alterării, prezentarea metodelor analitice de depistare a reziduurilor de pesticide în alimente, şi a informaţiilor despre aditivii alimentari, prezentarea cazurilor tipice de intoleranţă şi îmbolnăviri de origine alimentară, precum şi metodele de analiză a diferitelor tipuri de noxe din mediul ambiant.

În cadrul lucrărilor practice, studenţii fac cunoştinţă cu metodele de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu. Se efectuează practic analiza acestor factori (apă, produse alimentare) atât din punct de vedere al compoziţiei chimice normale, cat, mai ales, a compoziţiei chimice anormale.

Obiectivul esenţial al disciplinei de Chimia mediului şi alimentului, prin întreaga activitate,  rămâne cel de a pregăti specialişti competenţi în domeniul  farmaceutic, astfel încât aceştia, la finalizarea studiilor, să facă faţă tuturor exigenţelor actuale şi să se adapteze cu uşurinţă diferitelor locuri de muncă din domeniul farmaceutic şi medical din ţară şi de peste hotare.

În ceea ce priveşte cursurile opţionale, în cadrul cursului de Istoria farmaciei se studiază Farmacia universală de-a lungul secolelor şi Farmacia Românească de la apariţia ei până în actualitate.

Legislaţia farmaceutică este o disciplină de specialitate, obligatorie, prevăzută în tematica de licenţă, rezidenţiat şi examenele de specialitate. In cadrul disciplinei este studiată legislaţia farmaceutică actuală şi reglementările româneşti în raport cu normele internaţionale atât în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul sănătăţii, exercitarea profesiei de farmacist, regimul legal al medicamentelor de uz uman şi a medicamentelor cu regim special cât şi normele legale referitor la numeroase alte aspecte ale activităţii farmaceutice: obţinerea materiilor de interes medicinal, cercetarea, autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor rezultate şi fabricarea lor, distribuţia şi eliberarea lor către populaţie.

Legislaţia farmaceutică studiază normele şi regulile de îndeplinit pentru asigurarea calităţii în activitatea farmaciei comunitare (RBPF- Reguli de bună practică farmaceutică). Cunoaşterea normelor legislative aplicabile în sectorul farmaceutic, în raport cu normele internaţionale, este cu atât mai importantă cu cât Diploma de licenţă în farmacie obţinută în România este recunoscută pe întreg teritoriul spaţiului european ceea ce le conferă viitorilor farmacişti posibilitatea de a-şi exercită profesia şi în alte state membre din Uniunea Europeană.

Management şi marketing farmaceutic

Profesia de farmacist a cunoscut schimbări fundamentale în ultimii ani. Ea a ieşit din tiparele cunoscute în care farmacistul era preparator de  medicamente magistrale şi oficinale.  Astăzi farmacistul trebuie să fie în acelaşi timp un bun profesionist, dar şi manager, antreprenor, comunicator, leader.

De aceea cursul şi seminariile de Management farmaceutic au ca obiectiv formarea aptitudinii studenţilor pentru organizarea şi conducerea unei unităţi de profil (farmacie comunitară, farmacie de spital,  depozit, laborator farmaceutic, fabrică de medicamente) precum şi dobândirea competenţelor de comunicare şi relaţionare psiho-sociale, de gestionare şi administrare a resurselor umane şi financiare, de organizare şi coordonare, de proiectare şi reprezentare specifice sectorului farmaceutic. Managementul eficient al farmaciei este foarte important pentru utilizarea la maximum a tuturor resurselor disponibile (materiale şi umane) şi menţinerea la un nivel adecvat a serviciilor oferite de farmacie în scopul satisfacerii depline a pacienţilor.

Totodată, în cadrul modului de Marketing farmaceutic, studenţii îşi vor putea însuşi conceptele de baza ale planificării strategice de marketing, cunoştinţe privind strategia de produs, de preţ, de distribuţie şi de promoţie dar îşi vor putea  dezvolta şi capabilităţi de identificare a strategiei optimale pentru planul de marketing şi de aplicarea acestuia la nivelul produsului medicamentos şi a unităţilor farmaceutice.

O prioritate în cadrul disciplinei va fi elaborarea unor materiale didactice moderne, precum şi editarea de cursuri necesare procesului de învăţare a studenţilor.

Disciplina a propus şi va propune în continuare teme de actualitate privind noutăţile din legislaţia farmaceutică, aspecte de management şi marketing la nivelul farmaciei pentru a fi susţinute specialiştilor din domeniu (farmacişti, asistenţi de farmacie) în cadrul cursurilor postuniversitare creditate EFC, organizate la nivelul UMF "Victor Babeş" Timişoara.

Pentru studenţi

Cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice elaborate de colectivul disciplinei:

 1. Szabadai, Z., Sbârcea, L.,  Udrescu, l. Analiza fizică şi chimică a medicamentului (I), Editura Victor Babeş Timişoara, Colecţia Academica, 2016
 2. Szabadai, Z., Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al medicamentelor, vol. I., Editura Mirton, Timişoara, 2004
 3. Szabadai, Z., Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al medicamentelor, vol. II., Editura Mirton, Timişoara, 2005
 4. Udrescu L., Szabadai Z., Analiza medicamentului. Îndrumător de lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara, 2009
 5. Caunii, A., Szabadai, Z., Noţiuni de chimia şi igiena apei şi alimentului,  Ed. Solness, Timişoara, 2013
 6. Caunii, A., Chimia sanitară a apei şi alimentului, Lucrări practice şi teme de seminar, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2006
 7. Drăgan, L . Noţiuni fundamentale de marketing farmaceutic, Editura Eurobit   Timişoara, 2011

Surse bibliografice:

 1. *** Farmacopeea Română, Ed. X., Editura Medicală, 1998
 2. Bojiţă, M., Roman, L., Săndulescu, R., Oprean, R., Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 1., Editura Intelcredo, Deva, 2002
 3. Bojiţă, M., Roman, L., Săndulescu, R., Oprean, R., Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 2., Editura Intelcredo, Deva, 2003
 4. Imre S., Muntean D.L., Principii ale Analizei medicamentului, Editura University Press, Tirgu-Mures, 2006
 5. Muntean DL, Bojiţă M. Controlul medicamentelor. Metode spectrale, cromatografice şi electroforetice de analiză. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, 2004
 6. Monciu CM et al. Analiza chimică în controlul medicamentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2005
 7. Profesiunea de farmacist. Probleme de legislaţie, Ofelia Crişan, Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2007
 8. Marketing, Management 14e éditionPhilip Kotler, Kevin Keller, Delphine Manceau
 9. Le marketing pharmaceutique en question(s), Alain Olivier, Claude Hurteloup
 10. Pharmaceutical management, Sachin  C. Itkar

Şef de disciplină

Conf. univ. dr. farm.
Laura Sbârcea


Telefon : +40256/494604
Email : sbarcea.laura@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. dr. farm.
Laura Sbârcea


Telefon : +40256/494604
Email : sbarcea.laura@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Şef. lucr.dr.farm.
Liana Drăgan


Telefon : 0256494604
Email : dragan.liana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Şef lucrări dr. farm.
Angela Caunii


Telefon : +40256/494604
Email : angelacaunii@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Şef lucrări dr. farm.
Lucreţia Udrescu


Telefon : +40256/494604
Email : udrescu.lucretia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr. farm.
Camelia Oprean


Telefon : +40256/494604
Email : camelia.oprean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >