Disciplina de Chimie Analitică

Data ultimei actualizări : 30.01.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa :  Facultatea de Farmacie, P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : +40256494604
E-mail : afulias@umft.ro

 

Chimia analitică, ca disciplină fundamentală, este o ramură a chimiei ce dezvoltă şi aplică metode, protocoale şi strategii în vederea obţinerii de informaţii cu privire la structura compoziţională a unui amestec. Procesele de separare vizează izolarea analiţilor din amestecuri de diverse complexităţi, în vederea realizării analizei calitative (se identifică analiţii respectivi), respectiv a analizei cantitative clasice şi instrumentale (se determină cantitatea fiecărui analit din probă). Fundamentele teoretice şi practice ale chimiei analitice îşi găsesc aplicabilitate în numeroase ramuri ştiinţifice şi tehnice, dar şi în domeniul medical şi farmaceutic. Deoarece compuşii de interes farmaceutic trebuie să respecte o serie de criterii de puritate, însuşirea principiilor teoretice şi practice ale chimiei analitice este foarte importantă în procesul de formare a farmaciştilor.

SCURT ISTORIC AL DISCIPLINEI

În cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, Disciplina de Chimie analitică  este încadrată în Departamentul I Farmacie, alături de celelalte discipline fundamentale. În cadrul ciclului de licenţă (Farmacie), Chimia analitică se studiază pe parcursul a trei semestre, în semestrul al II-lea din anul I (curs şi lucrări practice de Chimie analitică calitativă), semestrul I din anul II (curs şi lucrări practice de Chimie analitică cantitativă), respectiv semestrul al II-lea din anul II (curs şi lucrări practice de Chimie analitică şi analiză instrumentală). Colectivul disciplinei asigură şi desfăşurarea cursului şi lucrărilor practice de Tehnici de analiză instrumentală, fiind adresat studenţilor din anul I, semestrul I de la specializarea Asistenţă de Farmacie (extensie Lugoj).

În prezent, disciplina de Chimie analitică este formată din Prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeţi (cadru titular din 2005, şef de disciplină), Conf.univ.dr. Florin Borcan (cadru titular din 2014), Asist.univ.drd. Denisa-Laura Cîrcioban (cadru didactic suplinitor din septembrie 2017), respectiv Asist.univ.dr. Carmen Axente (cadru titular din septembrie 2018). În cadrul disciplinei, de-a lungul timpului, au mai activat şi regretata Prof.univ.dr. Veronica Chiriac, dar şi Prof.univ.dr. Dumitru Tiţa, Ş.l.dr. Gabriel Balea, Ş.l.dr. Adrian Grozav, Ş.l.dr. Vicenţiu Vlaia, respectiv Ş.l.Dr. Ion Bogdan Tiţa.

ROLUL DISCIPLINEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A FARMACIŞTILOR

Conţinutul cursurilor şi a lucrărilor de laborator au fost mereu adaptate necesităţii studentului farmacist,  fiind în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare din celelalte facultăţi de farmacie din ţară. În cadrul facultăţii noastre, disciplina Chimie analitică I (Analiza calitativă) vizează familiarizarea studenţilor cu cele patru tipuri de echilibre chimice (acido-bazice, complexare, precipitare şi RedOx), în vederea identificării şi separării speciilor de interes, atât cationice cât şi anionice. Deprinderea acestor noţiuni este absolut necesară pentru abordarea conţinutului cursului şi lucrărilor practice de Chimie analitică II (Analiza cantitativă), dar stau şi la baza unor discipline de specialitate care fac apel la conceptele chimiei analitice, precum Chimia farmaceutică, Toxicologia şi Analiza medicamentului. În cadrul cursului de Chimie analitică II (Analiza cantitativă) sunt discutate principalele metode de dozare în mediu apos şi neapos, iar în cadrul cursului de Chimie analitică III (Analiza instrumentală) sunt discutate principalele metode instrumentale de identificare şi dozare a substanţelor chimice, inclusiv a celor de interes farmaceutic – precum spectroscopie (UV-Vis, RMN, IR, absorbţie atomică), cromatografie şi analiză termică.

La ora actuală, lucrările practice sunt corelate şi adaptate în fiecare semestru cu conţinutul cursului. Astfel, în anul I semestrul al II-lea se desfăşoară lucrări practice de analiză calitativă (clasificarea cationilor pe grupe analitice, metode de separare a acestora, efecte jenante şi echilibre competitive, analiza anionilor etc.), acestea asigurând studentului farmacist o serie de deprinderi legate de operarea corectă într-un laborator de analiză chimică. În cadrul laboratorului de analiză cantitativă (anul II, semestrul I), studentul se familiarizează cu tehnicile de dozare titrimetrică, în mediu apos şi neapos, pe baza tuturor celor patru tipuri de echilibre chimice: protometrie, complexometrie, redoximetrie şi precipitare. Chimia analitică instrumentală (anul II, semestrul al II-lea) asigură familiarizarea studentului cu o serie de tehnici de lucru instrumentale, precum potenţiometrie, conductometrie, spectrofotometrie, cromatografie în strat subţire etc.

Începând cu anul universitar 2015/2016, disciplina participă la programul de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA), în cadrul căruia au activat studentele de 10 - Denisa-Laura Cîrcioban (absolventă 2016) şi Miruna Jebelean-Bratu (absolventă 2017). În prezent, în cadrul programului VADA activează Bianca-Beatrice Baul (anul V) şi Mădălina Cireşan (anul III).

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI COLABORĂRI

Membrii disciplinei de Chimie analitică sunt autori principali şi coautori la peste 160 de articole ştiintifice publicate în reviste cotate ISI.

Există colaborări ştiinţifice cu cadre didactice şi cercetători din cadrul UMFT, dar şi din alte instituţii de prestigiu din ţară:

 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie (conf.univ.dr.habil. Gabriela Vlase, prof.univ.dr.habil. Titus Vlase, prof.univ. emerit dr. Nicolae Doca);
 • Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (ş.l.dr. ing. Vasile-Nicolae Bercean, conf.dr. ing. Radu Lazău, conf.univ.dr. Cornelia Muntean)
 • Universitatea Bucureşti (prof.univ.dr. S. Avram).

Direcţiile majore de cercetare dezvoltate în cadrul disciplinei se axează pe studiul substanţelor biologic active, după cum urmează:

 • Studiul compatibilităţii unor substanţe de interes farmaceutic cu diverşi excipienţi folosind tehnici de analiză instrumentală (analiză termică, spectroscopie FTIR, PXRD, SEM etc.), precum şi evaluarea interacţiunilor fizico-chimice induse termic între constituenţii formelor farmaceutice solide comerciale;
 • Obţinerea şi caracterizarea unor aducţi supramoleculari (combinaţii complexe, complecşi de tip gazdă-oaspete şi aducţi binari de tip cocristale/săruri) ai unor substanţe biologic-active şi caracterizarea fizico-chimică a acestora prin tehnici instrumentale;
 • Evaluarea stabilităţii termice folosind metode cinetice moderne în elucidarea mecanismului de descompunere şi a timpului de viaţă (shelf-life) a unor compuşi biologic activi, a formelor galenice corespunzătoare sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică;
 • Descoperirea unor noi substanţe biologic active, folosind modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică (colaborare de peste 5 ani cu Universitatea din Bucureşti);
 • Obţinerea şi caracterizarea unor nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente.

Administrarea trans-cutanată pentru tot mai multe medicamente, utilizarea unor mediatori care facilitează transportul transmembranar, ţintit, al substanţelor biologic active, precum şi optimizarea biodisponibilităţii unor compuşi naturali cu potenţial farmaceutic demonstrat prin diverse modificări structurale sunt doar câteva dintre provocările transdisciplinare (medicină-farmacie-biologie-chimie) ale ultimului deceniu. La nivelul disciplinei există colaborări cu colegii din cadrul disciplinelor de Chimie farmaceutică, Imunologie şi Toxicologie pentru caracterizarea fizico-chimică şi testarea in vitro şi in vivo a noilor compuşi obţinuţi prin sinteză.

Membrii disciplinei de Chimie analitică sunt în permanenţă conectaţi la noutăţile din domeniul analizei instrumentale moderne; astfel, prin colaborările noastre cu colegi din cadrul altor departamente ale universităţii, caracterizăm probe complexe prin analiză termică, HPLC, evaluăm mărimea şi stabilitatea unor nanostructuri utilizabile ca transportori de medicamente şi efectuăm studii de comportare termică al probelor, iar începând cu anul 2016, identificăm compuşi macromoleculari (în special proteine, glucide) prin tehnica MALDI-TOF/TOF şi realizăm analize de citometrie în flux.

PROIECTE DE CERCETARE

Membrii disciplinei de Chimie analitică au participat activ în cadrul mai multor proiecte de cercetare, dintre care se pot aminti:

 1. Cercetător postdoctoral, prof. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PN-III-P1-1.1- TE-2016-1165 “Hyphenated and complementary instrumental techniques for analysis, control and recovery of bioactive compounds used in hormone therapies”, director de proiect conf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, perioada de finanţare: 24 luni, 450.000 lei, 2018-2020.
 2. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PN-III-P1-1.1- TE-2016-1165 “Hyphenated and complementary instrumental techniques for analysis, control and recovery of bioactive compounds used in hormone therapies”, director de proiect conf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, perioada de finanţare: 24 luni, 450.000 lei, 2018-2020.
 3. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354 “Betulin and gold nanoparticles - based formulations in preventing skin aging”, 2016-2018.
 4. Director de proiect, conf. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PNII-RU-TE-2014-4-0515 „Neurodegeneration and Brain Diseases: A new instrumental approach of analysis and development of pharmaceutical formulations”, Perioada de finanţare: 24 luni, 495.000 lei, 2015-2017.
 5. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PNII-RU-TE-2014-4-0515 „Neurodegeneration and Brain Diseases: A new instrumental approach of analysis and development of pharmaceutical formulations”, Perioada de finanţare: 24 luni, 495.000 lei, 2015-2017.
 6. Director de proiect, conf. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT, III-C1-PCFI-2014/2015, Proiect SYNTANTITUM, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, 30000 euro, 2014-2015.
 7. Membru în echipă, prof.univ.dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Programul PIII-C3-PCFI-2016/2017-02, „Cercetări fundamentale interdisciplinare privind monitorizarea, evaluarea şi corelarea proceselor litogenice cu aspectele etiopatogenice prin screening instrumental inovativ (STONES)”, finanţare totală 135.000 RON;director de proiect: conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi
 8. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Implementarea unor noi directii de biosinteză cu dublă funcţionalizare pentru triterpene pentaciclice cu potenţial antitumoral”, 5000 euro, 2013, finanţator: UMF Timişoara, grant competiţie internă 15250 / 19.12.2012.
 9. Proiect de cercetare bursă POSDRU, conf. univ. dr. Ledeţi (Fuliaş) Adriana-Violeta, Proiectul POSDRU/159/1.5/S/136893, Nr. 3975 / 12.05.2014 – 17 luni „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică de noi co-cristale farmaceutice”
 10. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, „Studiul termic şi cinetic al unor substanţe cu potenţial bio-farmaceutic din clasa triazolilor şi triterpenelor”, Contract de Grant Nr. 15250 / 19.12.2012 UMFT, 5000 euro, 2013.
 11. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanocapsule polieter-uretanice utilizate ca vehicule de transport transdermic pentru substanţe biologic active”, valoare 300.000 lei, 2010-2012, finanţator: CNCSIS, grant RU-PD586 / 2010.
 12. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanotehnologii de poliuretani acoperiţi cu strat antimicrobian”, valoare 32.000 lei, 2007-2008, finanţator: CNCSIS, grant TD137 / 2007.
 13. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Proiect CNCSIS „Tineri Doctoranzi” – TD – competiţia septembrie 2007; TD-513, „Stabilitatea termică a unor substanţe cu acţiune farmaceutică şi a formelor galenice corespunzătoare”

PENTRU STUDENŢI

Pentru pregătirea individuală, studenţii au la dispoziţie versiunea imprimată a imaginilor proiectate în timpul predării cursurilor, precum şi o serie de cărţi:

 1. A. Ledeţi, „Chimie Analitică Calitativă”, Editura Mirton, Timişoara, 2016;
 2. A. Ledeţi, „Chimie Analitică Cantitativă”, Editura Mirton, Timişoara, 2016;
 3. A. Ledeţi, C. Axente, D. Cîrcioban, I. Ledeţi, F. Borcan, „Chimie Analytique Quantitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 4. A. Ledeţi, D. Cîrcioban, I. Ledeţi, „Bazele practice ale analizei chimice calitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 5. A. Ledeţi, C. Axente, „Chimie Analytique Qualitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 6. I. Julean şi Alina Rotărescu, „Chimie Analitică”, Ed. Mirton Timişoara, 1997;
 7. L. Roman şi R. Săndulescu, „Chimie Analitică, vol. 1. Analiza calitativă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
 8. L. Roman şi R. Săndulescu, „Chimie analitică, vol. 2. Analiza cantitativă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
 9. C. Liteanu, „Chimie analitică cantitativă. Volumetria”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964;
 10. L. Kékedy, „Chimie Analitică Calitativă”, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1982;
 11. Gr. Popa şi I.A. Paralescu, „Chimie Analitică”, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;
 12. G. Nedea, „Chimie Analitică”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
 13. Crina-Maria Monciu, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu, Corina Aramă şi Clementina Constantinescu, „Analiză Chimică în Controlul Medicamentului”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005;
 14. F. W. Fifield and D. Kealey, „Principles and Practice of Analytical Chemistry”, International Textbook Company Limited, 1983;
 15. Jean- Luis Burgot, „Chimie Analytique et Equilibres Ioniques”, Ed. Tec&Doc, Paris, 2006;
 16. R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Valcarcel, H.M. Widmer, „Analytical Chemistry”, Willey-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004;
 17. V. Chiriac, G. Balea, V. Chiriac, „Analiza chimică calitativă”, Ed. Mirton Timişoara, 1995;
 18. Gh. Morait şi V. Turcule, „Chimie Analitică Calitativă”, vol. 1, Ed. Fundaţiei de Mâine, Bucureşti, 1994;
 19. B. Tilquin et al, „Analyse Chimique. Exercices Pratiques”, Ed. Frison Roche, 2-éme edition, 2002, Paris;
 20. C. Luca, Al. Duca, I. Al. Crişan, „Chimie analitică şi analiză instumentală”, 1983;
 21. Elena Jercan, „Metode de separare în chimia analitică”, 1983.

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
ADRIANA-VIOLETA LEDEŢI


Telefon : 0256 494604
Email : afulias@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr.
ADRIANA-VIOLETA LEDEŢI


Telefon : 0256 494604
Email : afulias@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
FLORIN BORCAN


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : fborcan@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd
DENISA-LAURA CÎRCIOBAN


Telefon : 0256 494604
Email : circioban.denisa@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
CARMEN AXENTE


Telefon : 0256 494604
Email : axente.carmen@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >