Disciplina de Chimie Fizică

Data ultimei actualizări : 15.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204476, int. 483
E-mail : simu.georgeta@umft.ro; ionut.ledeti@umft.ro

 

Disciplina de Chimie Fizică s-a constituit în anul universitar 1992 – 1993, odată ce prima generaţie a noii specializări Farmacie (înfiinţată în 1991) din cadrul Facultăţii de Medicină Generală din Timişoara a ajuns în anul II, unde se studiază această materie.

Primul şef al disciplinei a fost prof. dr. Zeno Simon (membru corespondent al Academiei Române), secondat la lucrările practice de dr. chim. Ludovic Kurunczi (pe atunci cadru didactic asociat în regim plata cu ora şi cercetător principal II la Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române). Foarte curând acesta din urmă a preluat şi predarea cursului de Chimie fizică, iar din 1995 a devenit titular (prin concurs) al postului de conferenţiar şi coordonator de disciplină. Începând cu 1998, conf. dr. Kurunczi a ocupat prin concurs poziţia de profesor titular al disciplinei Chimie fizică asigurând până în februarie 2012 şi coordonarea disciplinei. În prezent, coordonatorul disciplinei este prof. Dr. Georgeta-Maria Simu.

În prima perioadă, lucrările practice s-au desfăşurat sub supravegherea lui Traian Sulea. În acea perioadă efectuarea lucrărilor practice se desfăşura în laboratorul de Chimie fizică al Universităţii de Vest Timişoara, specializarea nedispunând de laboratoare proprii. În perioada 1996 – 1999, acestea au fost conduse de chimist Gabriela Suru, cercetător ştiinţific la Institutul de Chimie Timişoara. Totodată s-a iniţiat utilarea unui laborator propriu al disciplinei, într-o clădire pusă la dispoziţia studenţilor la Farmacie de către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara. Dotarea cu aparatură a laboratorului s-a realizat ţinând cont de profilul specializării, asigurând desfăşurarea unor lucrări în conexiune cu necesităţile disciplinelor de specialitate de farmacie.

În anul 2000 a fost obţinută acreditarea definitivă a Facultăţii de Farmacie din Timişoara, acest fapt consolidând şi disciplina, conducând şi la noi dotări ale ei. Din 1999 -2004, s-a alăturat disciplinei d-l asistent chimist Dan Fara, absolvent al Universităţii de Vest Timişoara. În perioada 2004-2008, postul de preparator a fost ocupat de dra. farmacist Claudia Temereanca, proaspătă absolventă a facultăţii noastre. Aceasta a deţinut postul de preparator până în anul universitar 2007 - 2008, după care acest post a fost ocupat de chim. Ionuţ Valentin Ledeţi. În anul universitar 2015-2016 s-a alăturat disciplinei dna. asistent univ. farmacist Alexandra Popescu.

În anul 1998 s-a înfiinţat formaţiunea de studii în limba franceză a specializării Farmacie, care funcţionează şi la ora actuală în cadrul Facultăţii de Farmacie Timişoara. Cursurile de Chimie fizică în limba franceză au fost asigurate o bună perioadă de prof. dr. Kurunczi, iar conducerea lucrărilor practice, au fost preluate din 1999 de dr. chim. Georgeta-Maria Simu în calitate de cadru didactic asociat, cercetător principal gr. II la Institutul de Chimie Timişoara. Din anul 2009, Georgeta-Maria Simu ocupă prin concurs postul de conferenţiar universitar în cadrul disciplinei, preluând şi predarea cursurilor la secţia franceză.

Din anul 2012, odată cu pensionarea prof. dr.Ludovic Kurunczi, predarea cursului de Chimie fizică este asigurată în primul semestru de prof. univ. dr. Georgeta- Maria Simu, iar în cel de-al doilea semestru de conf. univ. dr. Ionuţ Valentin Ledeţi.

Prin existenţa disciplinei de Chimie Fizică se asigură studenţilor din anii de studiu „preclinic” posibilitatea de a studia şi a înţelege „fenomenul chimic”, relaţia acestuia cu aprofundarea disciplinelor de specialitate, respectiv cu chimia medicamentului. Programa analitică a disciplinei este în concordanţă cu programa disciplinelor similare din celelalte facultăţi de farmacie din ţară, dar şi din Europa. În multe universităţi europene de farmacie, disciplina Chimie Fizică este completată de cursuri de sine stătătoare de chimie coloidală, sau părţi ale disciplinei sunt predate pe module (termodinamică, spectroscopie, cinetică, ...) în anii pregătitori, preclinici. În facultatea noastră, disciplina Chimie Fizică asigură predarea tuturor acestor capitole într-o programă analitică unitară. Astfel, cursul de Chimie Fizică din semestrul întâi îşi propune familiarizarea studenţilor cu termodinamica de bază referitoare la transformările de fază, constante de echilibru, potenţial chimic, căldură de reacţie, a importanţei legăturilor chimice şi a structurii în determinarea proprietăţilor fizice (polaritate, stări de agregare, etc) şi chimice. În semestrul doi, cursul de Chimie Fizică are ca obiective principale axarea cunoştinţelor acumulate pe cele utile înţelegerii disciplinelor de specialitate şi complementare farmaceutice: a apariţiei şi folosirii spectrelor, a soluţiilor de electroliţi şi neelectroliţi, a semnificaţiei pH-ului şi a utilizării soluţiilor tampon, a cineticii chimice de bază şi a reacţiilor enzimatice, a proprietăţilor interfazice şi de adsorbţie, a proprietăţilor sistemelor disperse, precum şi a elementelor de bază ale radiochimiei.

La ora actuală, se desfăşoară lucrări practice de termodinamică, cinetică chimică, chimie coloidală, electrochimie şi spectroscopie (laboratorul fiind dotat printre altele cu calorimetre, spectrometru UV-VIS, FTIR, refractometre Abbé şi Pulfrich, dipolmetru, polarimetru, conductometru, termostate, ...).

În cadrul lucrărilor de laborator, se practică din anul 2012 sistemul de tutoriat, prin care studenţi din anii de studii terminali sunt implicaţi în desfăşurarea lucrărilor practice, îndrumând colegii lor mai tineri. În acest sens, menţionăm studenţii Bogdan Dragoş (absolvent 2012), Elena Minea (absolvent 2014), Mihai Moghioroş (absolvent 2014), Diana Petrean (absolvent 2016), Ana-Maria Igaş (anul V), Marcela Marcu (anul V), Mădălina Ispas (anul V), Mălina Lupşescu (anul V), Sebastian Simu (anul V), Cătălin Grozav (anul V), Mădălina Mincan (anul V), Claudia Cărpenişan (anul V), Larisa Pop (anul V), Iulia Vladu (anul V), Buia Bogdan (anul IV) precum şi studenţii de la seria franceză: Bouani Bouthaina (absolvent 2015), Fessi Sabrine (absolvent 2015), Ben Salah Ons (anul V), Ben Jmaa Slima (anul V), Haddad Edyl şi Cherni Asma (anul V).

În cadrul disciplinei fiinţează din anul 2012 un cerc de cercetare ştiinţifică studenţesc: Aplicaţii ale chimiei fizice în studiul substanţelor farmaceutice şi/sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică.

Colectivul disciplinei asigură predarea următoarelor cursuri opţionale:

 • începând din anul 1995 predarea cursului opţional Relaţii cantitative structură – activitate (QSAR) / Proiectarea medicamentelor – destinat studenţilor din anul IV. Cursul îşi propune transmiterea unor noţiuni referitoare la cercetarea medicamentului în faza preclinică de identificare a unor structuri moleculare cu potenţial de a deveni medicamente: stabilirea unei legături între noţiunile de la diverse discipline fundamentale şi de specialitate şi faza de descoperire a medicamentului; completarea cunoştiinţelor privind cercetarea medicamentului (faza de descoperire şi proiectare raţională).
 • Din anul 2015 a cursului opţional Fenomene fizico-chimice la interfeţe – pentru studenţii din anul II care îşi propune să familiarizeze studentul cu o serie de implicaţii ale stării coloidale şi a fenomenelor fizico-chimice la interfeţe în domeniul farmaceutic.
 • Din anul 2016 a cursului opţional Polimorfismul substanţelor medicamentoase – pentru studenţii din anul V, care are ca obiective principale dobândirea unor abilităţi necesare înţelegerii unor discipline de specialitate şi complementare farmaceutice din anii de studiu superiori, familiarizând studentul cu principalele implicaţii ale polimorfismului în domeniul farmaceutic.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Temele de cercetare ştiinţifică ale disciplinei de Chimie fizică vizează două direcţii principale, şi anume:

 1. Studii experimentale şi teoretice privind caracteristicile fizico-chimice ale medicamentelor, substanţelor bioactive si/sau cu potenţial bioactive: proprietăţi fizico-chimice şi interacţiuni cu suporturi naturale şi de sinteză
  Coordonator temă: Prof. univ. dr. Simu Georgeta-Maria
 2. Studii privind comportarea şi stabilitatea termică a unor derivaţi bioactivi. Cinetica proceselor de descompunere în regim izoterm/neizoterm. Interacţiuni substanţǎ activǎ-agenţi de formulare.
  Coordonator temă: Conf. univ. dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin        

PROIECTE DE CERCETARE DE TIP GRANT

 1. Director de proiect,ş.l.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, Programul II-C2-TC-2014 UMFT, Proiect SYNT, 5000 euro, 2014.
 2. Responsabil de proiect,ş.l.dr.Ledeţi Ionuţ-Valentin, Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT,  III-C1-PCFI-2014/2015, Proiect SYNTANTITUM, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, Director de proiect Conf.univ.dr. Fuliaş Adriana-Violeta, 30000 euro, 2014-2015.
 3. Responsabil P3 (UMFT Victor Babeş Timişoara), Prof. univ. Simu Georgeta-Maria, Grant PN-II-PT-PCCA, contract 110/2014 cu titlul "Recuperarea avansată a produselor utile din deşeurile de catalizatori uzaţi", Director proiect Costişor Otilia, 1.250.000 lei, 2014-2017.
 4. Director de proiect,conf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin,Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT,  III-C3-PCFI-2016/2017-02, Proiect STONES „Cercetări fundamentale interdisciplinare privind monitorizarea, evaluarea şi corelarea proceselor litogenice cu aspectele etiopatogenice prin screening instrumental inovativ”30.000 de euro
 5. Cercetător postdoctoralconf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, Programul PN-II-RU-TE-2014-4-0515 - TE 189, Contract nr. 189/01.10.2015 „Neurodegenerarea şi bolile cerebrale: o nouă abordare instrumentală de analiză şi dezvoltare a unor forme farmaceutice”, director de proiect conf.univ.dr. Adriana LEDEŢI

COLABORĂRI EXTERNE

Membrii disciplinei colaborează cu cadre didactice şi cercetători din cadrul unor instituţii de prestigiu:

 • Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române
 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie
 • Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

PUBLICAŢII REPREZENTATIVE

Membrii disciplinei de Chimie fizică sunt autori principali şi coautori la peste 120 articole ştiintifice publicate în reviste cu factor de impact ISI.

 1. Ionuţ Ledeţi, Adriana Ledeţi*, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Petru Matusz, Vasile Bercean, Lenuţa-Maria Şuta, Doina Piciu.Thermal stability of synthetic thyroid hormone L-thyroxine and L-thyroxine sodium salt hydrate both pure and in pharmaceutical formulations.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2016; 125:33-40, IF=3,169/2015
 2. Ionuţ Ledeţi, Vasile Bercean, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Ledeţi*, Lenuţa-Maria Şuta. Betulonic acid Study of thermal degradation by kinetic approach. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016; 125(2):785-791, IF=1,781/2015
 3. Ionuţ Ledeţi, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Fuliaş*, Lenuţa-Maria Şuta. Comparative thermal stability of two similar-structure hypolipidemic agents Simvastatin and Lovastatin-kinetic study. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016; 125(2):769-775, IF=1,781/2015
 4. Ionuţ Ledeţi, Andreea Alexa, Vasile Bercean, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Lenuţa-Maria Şuta Adriana Fuliaş. Synthesis and Degradation of Schiff Bases Containing Heterocyclic Pharmacophore. International Journal of Molecular Sciences 2015; 16(1):1711-1727, IF=3,257/2015
 5. Ionuţ Ledeţi, Marius Murariu, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Nicolae Doca, Adriana Ledeţi*, Lenuţa-Maria Şuta, Tudor Olariu. Investigation of thermal-induced decomposition of iodoform. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016; DOI 10.1007/s10973-016-5368-z, IF=1,781/2015.
  1. Chicu S. A., Schannen L., Putz M. V., Simu G. M.*, Hydractinia echinata test-system. IV. Toxic synergism of human pharmaceuticals in mixtures with iodoform, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, 134, 80–85. IF=3,130/2015
 6. Chicu S. A., Munteanu M., Cîtu I., Şoica C., Dehelean C., Trandafirescu C., Funar-Timofei S., Ionescu D., Simu G. M.: The Hydractinia echinata Test-System. III: Structure-Toxicity Relationship Study of Some Azo-, Azo-Anilide, and Diazonium Salt Derivatives, Molecules, 2014, 19, 9798-9817. IF = 2,428
 1. Chicu S. A., Funar-Timofei S., Simu G. M., Hydractinia echinata test system. II. SAR toxicity study of some anilide derivatives of Naphthol-AS type. Chemosphere, 2011, 82 (11), 1578-1582, IF =1,311  
 2. Grad M. E., Simu G .M., Muntean S. G., Ilia G.: Synthesis, characterization and colour determination using CIELAB colour space of stilbene dyes, J Iran Chem Soc., 2013, Doi 10.1007/s13738-012-0216-y ISSN 1735-207X, IF = 1,467
 3. Muntean S.G., Paska O.M., Coseri S., Simu G.M., Grad M.E., Ilia G.: Evaluation of a functionalized copolymer as adsorbent on direct dyes removal process: kinetics and equilibrium studies, J. Appl. Polym. Sci., 2013, DOI: 10.1002/app.38017, 4409-4421, IF = 1,395

 

PENTRU STUDENŢI

Studenţii au la dispoziţie:

Versiunea electronică (*.pdf şi *.pps) şi tipărită a imaginilor proiectate în timpul predării cursurilor, precum şi cărţi redactate şi editate de membrii disciplinei :

 1. Kurunczi L.: Curs de chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000
 2. Simu G.M., Kurunczi L.: Chimie Physique: Notes de cours. Tome premier: Thermodynamique et structure de la matière, Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2014, 228 pg, ISBN 978-606-8054-64-3, Vol I: 978-606-8054-65-0
 1. Simu G.M., Kurunczi L., Ledeţi I. V.: Chimie Physique: Notes de cours. Tome second: Spectroscopie, cinétique et colloïdes, Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2014, 212 pg, ISBN 978-606-8054-64-3, Vol II: 978-606-8456-01-0.
 1. Simu G. M., Ledeţi I.: Lucrări Practice şi Probleme de Chimie-Fizică pentru Farmacişti, LITO UMF “Victor Babeş” Timişoara, 2008
 2. Simu G.M., Ledeţi I.V.: Chimie Physique Appliquée pour Pharmaciens, Ed. Mirton, Timişoara 2009, 125 pg, ISBN 978-973-52-0703-8.
 3. Ledeţi I.V., Simu G.M., Chimie Fizică aplicată pentru farmacişti, Vol. I. , Ed. Mirton, Timişoara 2010, 120 pg, ISBN 978-973-52-0908-7.
 4. Simu G.M., Ledeţi I.V. Chimie Fizică aplicată pentru farmacişti, Vol. II, Ed. Mirton, Timişoara 2011, 118 pg, ISBN 978-973-52-1006-9.
 5. Simu G. M. , Ledeti I. V. : Chimie Physique Appliquée. Thermodynamique Classique. Propriétés structurelles des molécules , Ed. Mirton, Timişoara 2011, 109 pg, ISBN 978-973-52-1103-5.
 6. Ledeţi I.V., Simu G.M., Chimie Physique Appliquée. Spectroscopie, Electrochimie, Cinétique chimique, Systèmes dispersés., Ed. Mirton, Timişoara 2012, 128 pg, ISBN 978-973-52-1207-0.

SURSE BIBLIOGRAFICE ŞI LINK-URI UTILE PENTRU PREGĂTIREA STUDENŢILOR

 1. Kim, Ch-j., Advanced Pharmaceutics. Physicochemical Principles, CRC PRress, Boca Raton, 2004.
 2. Connors, K. A., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An introduction for Students of Pharmacy, Wiley-Interscience, Hoboken, 2002.
 3. Gennaro, A. R., Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2000.
 4. Atkins, P.W., Tratat de chimie fizică, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford Melbourne Tokio, 1994; Traducere in limba română, Editura Tehnica, 1996.
 5. Sinko, P. J., Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Physical Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences, Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006.
 6. Arnaud, P., Chimie physique- cours, 4eme édition, Dunod, Paris, 1998.
 7. Arnaud, P., Chimie physique- cours et applications, 5eme édition, Dunod, Paris, 2001.
 8. Arnaud, P., Chimie physique: Exercices Résolus, 2eme édition, Dunod, Paris, 2002.
 9. Oprea T.I., Proiectarea moleculară a medicamentului, Editura Mirton, Timişoara, 1999.

 

LINKURI UTILE

NIST Chemistry WebBook, http://www.nist.gov/

Şef de disciplină

Conf. Univ. dr.
IONUȚ VALENTIN LEDETI


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : ionut.ledeti@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. Univ. dr.
IONUȚ VALENTIN LEDETI


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : ionut.ledeti@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
ALEXANDRA POPESCU


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : alexandra.duca@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >