Facultatea de Medicină

Disciplina de Fiziopatologie

Data ultimei actualizări : 20.02.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14, 300173 Timisoara
Telefon : 0256/493085
E-mail : fiziopatologie@umft.ro

 

Fiziopatologia este ştiinţa biomedicală ce constituie exemplul tipic de interdisciplinaritate (Fiziologie, Biochimie, Biofizică, Biologie Celulară & Moleculară, Genetică Medicală) fiind considerată interfaţa dintre disciplinele fundamentale şi medicina clinică. Ea nu se limitează doar la descrierea modificărilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor şi organelor care produc/sunt produse de boală, aspecte ce constituie obiectul de studiu al (Morfo)Patologiei.  Fiziopatologia este ştiinţa integrativă ce permite cunoaşterea şi înţelegerea:

 • mecanismelor ce stau la baza iniţierii, progresiunii, compensării şi în final,  vindecării proceselor patologice;
 • relaţiei dintre modificările morfo-funcţionale la nivel de ţesut/organ şi efectele acestora asupra întregului organism;
 • originii manifestărilor clinice ale bolilor (semne, simptome) printr-o abordare logică de tip cauză-efect;
 • diagnosticului patogenetic pe baza algoritmilor de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale proprii unei maladii;
 • substratului raţional al corectării dezechilibrelor funcţionale, terapiei şi profilaxiei entităţilor patologice.

 Bazele învăţământului de Fiziopatologie au fost puse în anul 1952 de către Prof. Dr. Ioan Cotăescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, care a condus disciplina până în anul 1977. Sub îndrumarea Domniei sale au fost amenajate laboratoarele de învăţământ şi cercetare şi s-a desfăşurat un program complex de cercetări în domeniul mecanismelor metabolice ale proceselor funcţionale celulare şi supracelulare, normale şi patologice.

Între anii 1977-1979 disciplina a fost condusă de Prof. Dr. Adrian Creţu.

În perioada 1979-2009, sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Cristescu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi formatorul Şcolii timişorene de Fiziopatologie, s-a iniţiat un program de modernizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, prin introducerea unor metode moderne de instruire şi examinare asistate de calculator precum şi prin implementarea unor sisteme de achiziţie şi prelucrarea automată a datelor experimentale şi de explorare funcţională. A fost introdus sistemul modular de predare unitară la specializarea Medicină Generală şi au fost editate cursuri şi îndreptare unice de lucrări practice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză. Disciplina are o îndelungată tradiţie în domeniul cercetării cardiovasculare, una dintre direcţiile prioritare fiind studiul leziunilor induse de ischemia/reperfuzia miocardică şi a strategiilor de cardioprotecţie.  În cadrul unor contracte de cercetare finanţate de Academia de Ştiinţe Medicale, au fost realizate instalaţia de mapping electrocardiografic de suprafaţă şi cea de de explorare neinvazivă a circulaţiei periferice şi a fost condusă faza de testare preclinică a unor medicamente. Sub conducerea Domniei sale au fost puse bazele Laboratorului de Explorări Funcţionale, a Laboratorului de Electrofiziologie Experimentală şi respectiv, a Laboratorului de Studii Experimentale In Vitro.

Începând cu anul 2009, coordonarea disciplinei a fost preluată de Prof. Dr. Danina M. Muntean care s-a preocupat în mod constant de creşterea calităţii procesului de învăţământ atât din perspectiva modernizării metodelor de predare, cât şi a accesului la informaţie. În acest sens, pentru specializarea Medicină Generală, începând cu anul 2009, cursul unic al disciplinei a fost pus la dispoziţie studenţilor în format electronic pe site-ul http://pathophysiology.umft.ro fiind actualizat anual; site-ul conţine şi informaţii actualizate privind structura procesului didactic, programarea seminariilor,a  verificărilor pe parcurs şi a examenelor,  toate având caracter unitar.

Atât în cadrul cursurilor cât şi a lucrărilor practice de Fiziopatologie, activitatea didactică este centrată pe student, fiind stimulat permanent aspectul interactiv al comunicării cu studenţii, în vederea motivării acestora spre a corela mecanismele de producere ale maladiilor (prezentate la curs) cu modificările paraclinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz în cadrul lucrărilor practice). Dobândirea unei viziuni unitare asupra conceptului de boală şi formarea unei gândiri medicale analitice sunt condiţii esenţiale pentru pregătirea studenţilor în vederea formulării diagnosticului  în practica clinică. Activitatea de lucrări practice se desfăşoară în cinci laboratoare şi are drept obiectiv principal exemplificarea algoritmilor diagnostici prin analiza sistematică a buletinelor de laborator şi de explorări funcţionale (ECG, spirometrie, EMG) în cadrul studiilor de caz în vederea deprinderii formulării diagnosticului paraclinic pozitiv şi diferenţial. Am efectuat demersurile necesare privind dotarea unuia dintre laboratoare cu calculatoare performante şi respectiv, programe soft dedicate ce permit simularea tulburărilor funcţionale corespunzătoare anumitor patologii (ex., modificarile asociate dezechilibrelor acido-bazice şi hidro-electrolitice, şocului etc.) în vederea intrunirii cerinţelor unui  învăţământ modern interactiv, asistat de calculator. De asemenea, au fost realizate lucrări cu filme demonstrative ale modelelor experimentale pe organ (cord, inele vasculare) şi organit (mitocondrie) izolat precum şi cu metodele moderne de cercetare  utilizate curent în cadrul activităţii de cercetare a disciplinei (unele dintre acestea în premieră naţională – ex.,  respirometria de înaltă rezoluţie pe fibre miocardice permeabilizate cu ajutorul oxigrafului 2K-Oroboros şi analiza consumului de oxigen cuplată cu cea a ratei de acidifiere extracelulară cu ajutorul analizorului de flux Seahorse XF24e).

Studenţii interesaţi în activitatea de cercetare sunt cooptaţi în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc „Semnalizarea, cinetica şi bioenergetica proceselor celulare patologice si adaptative” realizat în colaborare cu Disciplina de Biofizică a Departamentului III-Ştiinţe Funcţionale, lucrează sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale disciplinei, participă activ la sesiunile ştiinţifice studenţeşti naţionale şi finalizează lucrări de licenţă. Sub egida Cercului ştiinţific a fost iniţiată o serie de prezentări Conferinţele  de miercuri ”Cercetarea în context” destinate prezentării aspectelor relevante ale activitatii de cercetare actuale la nivel national/international, precum sia  rezultatelor proprii.

Ca o continuare a tradiţiei disciplinei în domeniul cercetării cardiovasculare translaţionale, în ultimii 5 ani colectivul s-a preocupat de implementarea unor noi modele experimentale şi respectiv, a unor tehnici moderne de cercetare, în intenţia de a deveni un partener competitiv pe piaţa cercetării europene şi de a identifica/consolida parteneriate internaţionale. Astfel, o atenţie deosebită continuă să fie acordată investigării cardioprotecţiei la reperfuzie (fenomenele de pre- şi postcondiţionare ischemică/farmacologică/anestezică) pe cord izolat şi in situ, fiind introdusă ca temă prioritară de cercetare, de mare actualitate la nivel internaţional şi de pionierat la nivel naţional, studiul disfuncţiei mitocondriale ca potenţială ţintă terapeutică la nivelul cordului senescent în prezenţa diferitelor comorbidităţi. Recent, evaluarea disfuncţiei mitocondriale a fost extinsă pe pe modele animale de carcinogeneză în cadrul unor parteneriate interdisciplinare naţionale şi internaţionale. De asemenea, alte direcţii importante de cercetare în parteneriat cu prestigioase echipe din străinătate, sunt reprezentate de: disfuncţia endotelială experimentală – de la etiopatogeneză la abordări terapeutice inovative, precum şi evaluarea modificărilor rezistenţei arteriale şi respectiv, a contribuţiei rigidităţii arteriale la patogeneza diverselor patologii.

Granturile de cercetare derulate în cadrul disciplinei din anul 2006 şi până în prezent au permis dotarea acesteia cu echipamente de cercetare performante şi crearea de noi laboratoare, după cum urmează: Laboratorul de Biologie Moleculară şi Electrofiziologie (2013), Laboratorul de Microscopie Confocală (2012), Laboratorul de Studii Experimentale In Vivo (2010) şi Laboratorul de Studii Mitocondriale (2008), precum şi a Laboratorului de Explorări Funcţionale (2016).

În anul 2014 a fost înfiinţat Centrului de Cercetare Translaţională şi Medicina Sistemelor, aprobat de Senatul universităţii, cu 6 laboratoare, în cadrul căruia se derulează, în parteneriat preclinic-clinic, activitate de cercetare interdisciplinară menită să contribuie la creşterea vizibilităţii internaţionale a UMFVBT. Începând cu anul 2016, Centrul a fost înscris pe site-ul erris.ro - link - https://erris.gov.ro/Center-for-Translational-Res.

O atenţie deosebită este acordată permanent dezvoltării resursei umane tinere înalt calificate - doctoranzi, postdoctoranzi - care au beneficiat/beneficiază de burse/stagii de pregătire în străinătate, precum şi atragerii studenţilor în activitatea de cercetare, ceea ce a condus la obţinerea în ultimii ani de numeroase premii de către tinerii cercetători atât la manifestări ştiinţifice naţionale cât  şi internaţionale.

De asemenea, disciplina a fost gazda studenţilor din străinătate care au optat pentru universitatea noastră în cadrul programului de vară Research Exchange IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 

Cursul unic al disciplinei este actualizat anual, fiind postat începând cu anul 2009 în format pdf pe site-ul disciplinei şi respectiv, din anul 2015  în format PowerPoint pe platforma moodle a universităţii.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul Disciplinei de Fiziopatologie s-a implementat sistemul de tutoriat, studenţii cu cele mai bune rezultate la învăţare din anii mari (IV-VI) ai Facultăţii de Medicină Generală fiind implicaţi pe bază de voluntariat  în activitatea didactică de tutoriat la lucrările practice de Fiziopatologie, precum şi în cea de cercetare ştiinţifică în cadrul laboratoarelor Centrului de Cercetare Translaţională şi Medicina Sistemelor.

Absolvenţii tutori promoţia 2015-2016 sunt: Vlad  AVRAM, Theia LELCU şi Anca LUNGU, în prezent cadre didactice asociate la disciplină.

 ACTIVITATEA  DE CERCETARE

 I. Teme de cercetare:

 Cardioprotecţia în ischemia/reperfuzia experimentală: rolul mitocondriilor  în strategiile de condiţionare şi cardioprotecţia farmacologică.

 1. Disfuncţia mitocondrială în patologia cardio-metabolică, senescenţă şi carcinogeneză: de la mecanisme la noi ţinte terapeutice.
 2. Disfuncţia endotelială experimentală: etiopatogeneză şi abordări terapeutice inovative.
 3. Studii de electrocardiografie mediată de semnal şi a modificărilor de rigiditate arterială în patologia cardiovasculară şi comorbidităţi.
 4. Evaluarea, prevenirea şi combaterea stress-ului oxidativ în patologie.

II. Proiecte de cercetare (disciplina de Fiziopatologie coordonator sau partener):

 Internaţionale :

 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Twinning Project for the Joint Development of Research Infrastructure” - acronim HURO-TWIN,  cod HURO/1101/086,  perioada: 2013-2015
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Development of the Infrastructure for a Pole of Excellence in Cardiovascular Research”- acronim HURO-CARDIOPOL, cod HURO 0802/011_AF perioada: 2010-2012
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Implementation of a Regional Project for Translational Medical Research  Concerning Diseases with High Impact in Population”, acronim HURO-TRANS-MED, cod HURO 0901/137/2.2.2, perioada 2010-2012
 • Proiect CAPACITĂŢI Modul III, cooperare bilaterală România – Ungaria, „Implementarea unei reţele regionale de perfecţionare în cardiologia experimentală", acronim CARDIO-REG, contract 55/2008, perioada: 2008-2009
 • Proiecte europene tip COST  (Cooperation in Science and Technology)

Prof. Dr. Danina Muntean - membră in Comitetul de Management al acţiunilor:

 • Mitochondrial Fitness Mapping - Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment”, cod CA15203, perioada 2016-2020
 • ”The Network for the Biology of Zinc”, cod TD1304, perioada 2013-2017
 • ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015
 • Hypoxia Sensing, Signaling and Adaptation, cod BMBS TD0901, perioada 2010-2013
 • Bioactive Food Components, Mitochondria Function and Health”, codFA0602, per. 2007–2011             

Conf.  Dr. Adrian Sturza  - membru în Comitetul de Management al acţiunii:

 •  ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

Naţionale:

 • Proiect de cercetare exploratorie tip IDEIEvaluarea efectelor cardioprotectoare ale modulatorilor canalelor de potasiu dependente de ATP”, cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0512, perioada : 2013-2016
 • Proiect PNCDI II, Programul 4, categoria Parteneriate în domenii prioritare tip PC „Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – mitocondria ca multiplă ţintă terapeutică"- acronim: CARDIO-MITO-PROT, cod 2560/2008, perioada: 2008-2011
 • Grantul Academiei  Române „Studii in vitro privind funcţia respiratorie a subpopulaţiilor de mitocondrii izolate din miocardul de mamifer", cod 266/2007, perioada: 2007-2008
 • Proiect CNCSIS tip A „Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecţia din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală", cod 752/2006 , perioada: 2006-2007

Interne ale UMFVBT:

 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă „Rolul vitaminei D în modularea funcţiei vasculare şi mitocondriale la nivelul ţesutului adipos pe model animal şi la om”, acronim ”VASC-ADIPO-MIT”, cod PIII-C5-PCFI-2017/2018-01, perioada: 2017-2018
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv în melanomul malign ” - acronim ”FLAVO-FORM”, cod PIII-C2-PCFI-2015/2016-04, perioada: 2015-2016
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă  „Contribuţia stress-ului oxidativ indus de monoaminooxidaze la disfuncţia cardiovasculară şi prognosticul pacienţilor coronarieni cu şi fără diabet zaharat” - acronim MAO-CARDIO-SOX,cod PIII-C1-PCFI-2014/2015, perioada: 2014-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori Cercetări privind interacţiunea mitocondrie-semnalizare purinergică în cardioprotecţia la reperfuzia postischemică” - acronim MITO-P2-REP, cod PII-C3-TC-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori  „Rolul monoaminoxidazelor în patogeneza arteriopatiei periferice în diabetul zaharat indus experimental”- acronim ARTERIO-MAO-DIAB, cod PII-C2-TC-2014

III. Cooperare internaţională:

 • Prof. Maciej Banach, President of Polish Mother's Memorial Hospital-Research Institute, full Professor of Cardiology at the Medical University of Lodz (MUL), Head of Department of Hypertension at MUL, Founder and President of the Polish Lipid Association and the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group
 • Prof. Denis Angoulvant, directorul Grupului de cercetare în Cardiologie Intervenţională, Departamentul de Cardiologie, Spitalul Trousseau, Unitatea de cercetare EA4245 Cellules Dendritiques & Greffes, Universitatea François Rabelais, Tours, Franţa, preşedintele societăţii Groupe de Reflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) din Franţa
 • Assoc. Prof. Werner Koopman, Department of Biochemistry, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands
 • Assoc. Prof. István  Baczko, directorul adj. al Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Prof. András Varró, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Prof. Ralf P. Brandes, directorul Institutului de Fiziologie Cardiovasculară, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Bernhard Brüne, directorul Institutului de Biochimie I - Pathobiochemistry al Facultatii de Medicina, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Antigone Lazou, directoarea Laboratorului de Fiziologie animală, Şcoala de Biologie, Universitatea Aristotle, Salonic, Grecia
 • Prof. René Csuk, directorul Departamentului de Chimie organică, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Halle, Germania
 • Prof. Peter Ferdinandy, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie al Facultatii de Medicină, Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria, coordonatorul ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart

PREMII PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE

Prof. Dr. Danina Muntean:

 1. Premiul III  pentru merite deosebite în activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara „Victor Babeş” din Timişoara în anul 2015
 2. Premiile internaţionale/naţionale ale doctoranzilor/studenţilor coordonaţi (din 2009-prezent)

Conf. Dr. Adrian Sturza:

 1. Diplomă de merit pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în 2014 oferită de către Primăria municipiului Timişoara
 2. Premiul Cercetător eminent 2014 oferit de către Asociaţa „Orizonturi universitare” şi Academia Română – filiala Timişoara
 3. Premiul pentru lucrarea  Vitamina D3 ameliorează disfuncţia endotelială la şobolani diabetici prin scăderea expresiei monoaminoxidazei şi a RAGE.Adrian Sturzasi colab. -Congresul Societăţii Române de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, 25-28 mai 2016, Braşov, Romania
 4. Premiul pentru lucrarea Inhibition of monoamine oxidase restores normal vascular function in diseased human mammary arteries isolated from patients undergoing heart surgery. Sturza A. şi colab. – European Section Meeting of International Academy of Cardiovascular Sciences, 8-10 October 2015, Belgrade, Republic of Serbia
 5. Premiul pentru lucrarea Calcitriol Modulates Vascular Expression of Receptor For Advanced Glycation End Products and Monoamine Oxidase In Experimental Diabetes. Adrian Sturza si colab. – Advances in Cardiovascular Research Symposium – from the bench to the patient’s bed, Smolenice Castle, Bratislava, Slovacia, 2-5 sept 2015 - Pavel Braveny Poster Competition Award
 6. Adrian Sturza, Matthias S. Leisegang, Andrea Babelova, Katrin Schröder, Sebastian Benkhoff, Annemarieke E. Loot, Ingrid Fleming, Rainer Schulz, Danina M. Muntean, Ralf P. Brandes, Monoamine oxidases are Mediators of Endothelial Dysfunction in the Mouse Aorta, Hypertension 2013 Jul;62(1):140-6, Factor de impact: 7.632,  premierea UEFISCDI nov 2013

Conf. Dr. Oana Duicu:

 1. Premiul I pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifică în cadrul UMFVBT - 2014
 2. Best poster presentation award pentru lucrarea Pharmacological Cardioprotection at Reperfusion is Preserved in the Aged Rodent Heart în cadrul manifestării International Symposium ”Advances in Cardiovascular Research: From Bench to Bedside”, Smolenice, Slovakia, 23-26 mai, 2013.
 3. Best poster presentation award oferit de Turkish Society of Cardiovascular Surgery pentru lucrarea Age Effects on Mitochondrial Respiration and Membrane Potential in Rat Heartsîn cadrul manifestării International Symposium ”New Approaches in Cardiovascular Disorders: From Genes & Molecules to Clinical Application”, Ankara, Turkey, 4-8 mai, 2011.

Ş.L. Dr. Corina Şerban - multiple lucrări premiate UEFISCDI (2014-2016)

LINK-URI UTILE

 • Societatea Română de Fiziopatologie - http://www.srfp.ro
 • http://pathophysiology.umft.ro

Şef de disciplină

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Prof.univ. Dr.
BORZA CLAUDIA


Telefon : 0256/493085
Email : claudia_borza@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Conf.univ. Dr.
MOZOŞ IOANA MONICA


Telefon : 0256/493085
Email : ioana_mozos@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
DUICU OANA MARIA


Telefon : 0256/493085
Email : oanaduicu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. Dr.
NOVEANU LAVINIA


Telefon : 0256/493085
Email : noveanu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
STURZA ADRIAN


Telefon : 0256/493085
Email : sturza.adrian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef lucrări Dr.
ŞERBAN MARIA CORINA


Telefon : 0256/493085
Email : dr.corinaserban@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Asist. Univ. Dr.
LASCU ANA


Telefon : 0256/493085
Email : analascu@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Dr. Supl.
DĂNILĂ MARIA DANIELA


Telefon : 0256/493085
Email : danila.nefro@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Asist. Dr. Supl.
MARIȘ MIHAELA IOANA


Telefon : 0256/493085
Email : mipasztori@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Ing. Electronist
HÂNCU MIRCEA


Telefon : 0256/493085
Email : mirceah58@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Laborant Studii Superioare
PRIVISTIRESCU ANDREEA IONELA


Telefon : 0256/493085
Email : andreea_nella@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >