Facultatea de Medicină

Disciplina de Fiziopatologie

Data ultimei actualizări : 12.02.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14, 300173 Timisoara
Telefon : 0256/493085
E-mail : fiziopatologie@umft.ro

 

Fiziopatologia este ştiinţa biomedicală ce constituie exemplul tipic de interdisciplinaritate (Fiziologie, Biochimie, Biofizică, Biologie Celulară & Moleculară, Genetică medicală) fiind considerată interfaţa dintre disciplinele fundamentale şi medicina clinică. Ea nu se limitează doar la descrierea modificărilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor şi organelor care produc/sunt produse de boală, aspecte ce constituie obiectul de studiu al Morfopatologiei.  Fiziopatologia este ştiinţa integrativă ce permite cunoaşterea şi înţelegerea:

 • mecanismelor ce stau la baza iniţierii, progresiunii, compensării şi în final,  vindecării proceselor patologice;
 • relaţiei dintre modificările morfo-funcţionale la nivel de ţesut/organ şi efectele acestora asupra întregului organism;
 • originii manifestărilor clinice ale bolilor (semne, simptome) printr-o abordare logică de tip cauză-efect;
 • diagnosticului patogenetic pe baza algoritmilor de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale proprii unei maladii;
 • substratului raţional al corectării dezechilibrelor funcţionale, terapiei şi profilaxiei entităţilor patologice.

Bazele învăţământului de Fiziopatologie au fost puse în anul 1952 de către Prof. Dr. Ioan Cotăescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, care a condus disciplina până în anul 1977. Sub îndrumarea Domniei sale au fost amenajate laboratoarele de învăţământ şi cercetare şi s-a desfăşurat un program complex de cercetări în domeniul mecanismelor metabolice ale proceselor funcţionale celulare şi supracelulare, normale şi patologice.

Între anii 1977-1979 disciplina a fost condusă de Prof. Dr. Adrian Creţu.

În perioada 1979-2009, sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Cristescu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi formatorul Şcolii timişorene de Fiziopatologie, s-a iniţiat un program de modernizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, prin introducerea unor metode moderne de instruire şi examinare asistate de calculator precum şi prin implementarea unor sisteme de achiziţie şi prelucrarea automată a datelor experimentale şi de explorare funcţională. A fost introdus sistemul modular de predare unitară la specializarea Medicină Generală şi au fost editate cursuri şi îndreptare unice de lucrări practice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză. Disciplina are o îndelungată tradiţie în domeniul cercetării cardiovasculare, una dintre direcţiile prioritare fiind studiul leziunilor induse de ischemia/reperfuzia miocardică şi a strategiilor de cardioprotecţie.  În cadrul unor contracte de cercetare finanţate de Academia de Ştiinţe Medicale, au fost realizate instalaţia de mapping electrocardiografic de suprafaţă şi cea de de explorare neinvazivă a circulaţiei periferice şi a fost condusă faza de testare preclinică a unor medicamente. Sub conducerea Domniei sale au fost puse bazele Laboratorului de Explorări Funcţionale, a Laboratorului de Electrofiziologie Experimentală şi respectiv, a Laboratorului de Studii Experimentale In Vitro.

Începând cu anul 2009, coordonarea disciplinei a fost preluată de Prof. Dr. Danina M. Muntean care s-a preocupat în mod constant de creşterea calităţii procesului de învăţământ atât din perspectiva modernizării metodelor de predare, cât şi a accesului la informaţie. În acest sens, cursul unic al disciplinei este pus la dispoziţia studenţilor în format electronic pe platforma moodle a universităţii, fiind actualizat anual, alături de informaţiile referitoare la structura pe semestre a procesului didactic (curs si laborator), programarea seminariilor, a  verificărilor pe parcurs şi a examenelor,  toate având caracter unitar.

Atât în cadrul cursurilor cât şi a lucrărilor practice de Fiziopatologie, activitatea didactică este centrată pe student, fiind stimulat permanent aspectul interactiv al comunicării cu studenţii, în vederea motivării acestora spre a corela mecanismele de producere ale maladiilor (prezentate la curs) cu modificările paraclinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz la lucrările practice). Dobândirea unei viziuni unitare asupra conceptului de boală şi formarea unei gândiri medicale analitice sunt condiţii esenţiale pentru pregătirea studenţilor în vederea formulării diagnosticului în practica clinică. Activitatea de lucrări practice se desfăşoară în cinci laboratoare şi are drept obiectiv principal analiza sistematică a buletinelor de laborator şi de explorări funcţionale în cadrul studiilor de caz, respectiv exemplificarea de algoritmilor diagnostici - în vederea deprinderii formulării diagnosticului paraclinic pozitiv şi diferenţial. În ultimii ani a fost propusă dotarea unuia dintre laboratoare cu calculatoare performante şi respectiv, programe soft dedicate ce permit simularea tulburărilor funcţionale corespunzătoare anumitor patologii (ex., modificarile asociate dezechilibrelor acido-bazice şi hidro-electrolitice, şocului etc.) în vederea intrunirii cerinţelor unui  învăţământ modern interactiv, asistat de calculator. De asemenea, au fost realizate filme demonstrative ale modelelor experimentale pe organ (cord, inele vasculare) şi organit (mitocondrie) izolat precum şi cu metodele moderne de cercetare  utilizate curent în cadrul activităţii de cercetare translaţională a disciplinei (unele dintre acestea în premieră naţională – ex.,  respirometria de înaltă rezoluţie cu ajutorul oxigrafului 2K-Oroboros şi analiza consumului de oxigen cuplată cu cea a ratei de acidifiere extracelulară cu ajutorul analizorului de flux Seahorse XF24e).

Studenţii interesaţi în activitatea de cercetare sunt cooptaţi în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc „Semnalizarea, cinetica şi bioenergetica proceselor celulare patologice si adaptative” realizat în colaborare cu Disciplina de Biofizică a Departamentului III-Ştiinţe Funcţionale, lucrează sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale disciplinei, participă activ la sesiunile ştiinţifice studenţeşti naţionale/internaţioanle şi finalizează lucrări de licenţă. Sub egida Cercului ştiinţific a fost iniţiată începînd cu ultimii 3 ani o serie de prelegeri denumite generic ”Cercetarea în context” destinate prezentării aspectelor relevante ale activitatii de cercetare la nivel internaţional şi naţional, precum si a  rezultatelor proprii ale colectivului.

Ca o continuare a tradiţiei disciplinei în domeniul cercetării cardiovasculare, în ultimul deceniu membrii disciplinei implicaţi în cercetarea translaţională s-au preocupat de implementarea de noi modele experimentale şi respectiv, a unor tehnici moderne de cercetare, în intenţia de a deveni un partener competitiv pe piaţa cercetării europene şi de a identifica/consolida parteneriate interdisciplinare naţionale şi internaţionale. Astfel, pe lângă interesul pentru strategiile de protecţie cardio-vasculară investigate de o manieră translaţională atât pe modele animale cât şi la om, o atenţie deosebită este acordată studiului dis/funcţiei endoteliale şi a celei mitocondriale ca potenţiale ţinte terapeutice în patologia cardio-metabolică, carcinogeneză şi senescenţă, cu/fără prezenţa comorbidităţilor. De asemenea, alte direcţii importante de cercetare în parteneriat cu prestigioase echipe din străinătate, sunt reprezentate de studiul stresului oxidativ, precum şi modificărilor rezistenţei arteriale şi respectiv, a contribuţiei rigidităţii arteriale la patogeneza bolilor cardiovasculare şi nu numai.

Proiectele de cercetare derulate în cadrul disciplinei din anul 2006 şi până în prezent au permis dotarea cu echipamente de cercetare performante a laboratoarelor existente şi crearea de noi laboratoare, după cum urmează: Laboratorului de Explorări Funcţionale (2016), Laboratorul de Biologie Moleculară şi Electrofiziologie (2013), Laboratorul de Microscopie Confocală (2012), Laboratorul de Studii Experimentale In Vitro şi In Vivo (2010), Laboratorul de Studii Mitocondriale (2008).

În anul 2014 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare Translaţională şi Medicina Sistemelor (CerT-MedS), aprobat de către Senatul universităţii, cu 6 laboratoare, în cadrul cărora se derulează o activitate de cercetare translaţională şi interdisciplinară (în parteneriat preclinic-clinic) menită să contribuie la creşterea vizibilităţii internaţionale a UMFVBT. Începând cu anul 2016, Centrul a fost înscris pe site-ul erris.ro - link - https://erris.gov.ro/Center-for-Translational-Res.

O atenţie deosebită este acordată permanent dezvoltării resursei umane tinere înalt calificate - doctoranzi, postdoctoranzi - care au beneficiat/beneficiază de burse/stagii de pregătire/perfecţionare în străinătate, precum şi atragerii studenţilor în activitatea de cercetare, ceea ce a condus la obţinerea în ultimii ani de numeroase premii de către tinerii cercetători atât la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale cât  şi în cadrul competiţiilor UEFISCDI.

De asemenea, disciplina a fost gazda studenţilor din străinătate care au optat pentru universitatea noastră în cadrul programului de vară Research Exchange IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

ACTIVITATEA  DE CERCETARE

 I.                 Teme de cercetare:

 1. Strategii de protecţie cardiovasculară pe model animal şi la om: studii translaţionale.
 2. Disfuncţia mitocondrială în patologia cardio-metabolică, senescenţă şi carcinogeneză: de la mecanisme la noi ţinte terapeutice.Disfuncţia endotelială: etiopatogeneză şi abordări terapeutice inovative.
 3. Studii de electrocardiografie mediată de semnal şi ale modificărilor de rigiditate arterială în patologia cardiovasculară şi comorbidităţi.
 4. Evaluarea, prevenirea şi combaterea stresului oxidativ în patologie.
 5. Studiul mecanismelor de acţiune ale compuşilor fitochimici în patologie.
 6. Semnalizarea purinergică în protecţia cardiovasculară şi renală.

 II.               Proiecte de cercetare (disciplina de Fiziopatologie coordonator sau partener):

Internaţionale :

 • Proiect de cooperare bilaterală România-Franţa competiţia Romania-France Cooperation Mobilities Programme Brancusi-Hubert Curien“Novel Insights in Vascular Protection Mediated By Purinergic Signaling- acronimPUR-VASC-PROTECT,  cod 75 BM, perioada: 2017-2018
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Twinning Project for the Joint Development of Research Infrastructure” - acronim HURO-TWIN,  cod HURO/1101/086,  perioada: 2013-2015
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Development of the Infrastructure for a Pole of Excellence in Cardiovascular Research”- acronim HURO-CARDIOPOL, cod HURO 0802/011_AF perioada: 2010-2012
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Implementation of a Regional Project for Translational Medical Research  Concerning Diseases with High Impact in Population”, acronim HURO-TRANS-MED, cod HURO 0901/137/2.2.2, perioada 2010-2012
 • Proiect CAPACITĂŢI Modul III, cooperare bilaterală România – Ungaria, „Implementarea unei reţele regionale de perfecţionare în cardiologia experimentală", acronim CARDIO-REG, contract 55/2008, perioada: 2008-2009
 • Proiecte europene tip COST  (COoperation in the field of Scientific and Technical Research):

Prof. Dr. Danina Muntean - membră reprezentantă pentru RO in Comitetul de Management al acţiunilor:

 1. -  Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies - EU-CARDIO-PROTECTION , cod CA16225, perioada 2017-2021
 2. - ”Mitochondrial Fitness Mapping - Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment - MITO EAGLE”, cod CA15203, perioada 2016-2020
 3. -  ”The Network for the Biology of Zinc”, cod TD1304, perioada 2013-2017
 4. -  ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015
 5. - Hypoxia Sensing, Signaling and Adaptation, cod BMBS TD0901, perioada 2010-2013
 6. - Bioactive Food Components, Mitochondria Function and Health”, codFA0602, per.2007-2011             

Conf.  Dr. Adrian Sturza  - membru supleant pentru RO în Comitetul de Management al acţiunilor:

 1.  -  Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies - EU-CARDIO-PROTECTION, cod CA16225, perioada 2017-2021
 2. ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

Naţionale:

 • Proiect de cercetare exploratorie tip IDEIEvaluarea efectelor cardioprotectoare ale modulatorilor canalelor de potasiu dependente de ATP”, cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0512, perioada : 2013-2016
 • Proiect PNCDI II, Programul 4, categoria Parteneriate în domenii prioritare tip PC „Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – mitocondria ca multiplă ţintă terapeutică"- acronim: CARDIO-MITO-PROT, cod 2560/2008, perioada: 2008-2011
 • Grantul Academiei  Române „Studii in vitro privind funcţia respiratorie a subpopulaţiilor de mitocondrii izolate din miocardul de mamifer", cod 266/2007, perioada: 2007-2008
 • Proiect CNCSIS tip A „Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecţia din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală", cod 752/2006 , perioada: 2006-2007

Interne ale UMFVBT:

 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă „Rolul vitaminei D în modularea funcţiei vasculare şi mitocondriale la nivelul ţesutului adipos pe model animal şi la om”, acronim ”VASC-ADIPO-MIT”, cod PIII-C5-PCFI-2017/2018-01, perioada: 2017-2018
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv în melanomul malign ” - acronim ”FLAVO-FORM”, cod PIII-C2-PCFI-2015/2016-04, perioada: 2015-2016
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă  „Contribuţia stress-ului oxidativ indus de monoaminooxidaze la disfuncţia cardiovasculară şi prognosticul pacienţilor coronarieni cu şi fără diabet zaharat” - acronim MAO-CARDIO-SOX,cod PIII-C1-PCFI-2014, perioada: 2014-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori Cercetări privind interacţiunea mitocondrie-semnalizare purinergică în cardioprotecţia la reperfuzia postischemică” - acronim MITO-P2-REP, cod PII-C3-TC-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori  „Rolul monoaminoxidazelor în patogeneza arteriopatiei periferice în diabetul zaharat indus experimental”- acronim ARTERIO-MAO-DIAB, cod PII-C2-TC-2014

III. Cooperare internaţională:

 • Prof. Dr. Denis Angoulvant, directorul Grupului de cercetare în Cardiologie Intervenţională, Departamentul de Cardiologie, Spitalul Trousseau, Unitatea de cercetare EA4245 Cellules Dendritiques & Greffes, Universitatea François Rabelais, Tours, Franţa, preşedintele societăţii Group de Reflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC), Franţa
 • Assoc. Prof. Dr. István  Baczko, directorul adj. al Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Prof. Dr. Maciej Banach, directorul Departmentului de Hipertensiune al Universităţii de Medicină din Lodz, Polonia,  preşedintele Polish Mother's Memorial Hospital-Research Institute, fondatorul şi preşedintele grupului Polish Lipid Association and the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC)
 • Prof. Dr. Ralf P. Brandes, directorul Institutului de Fiziologie Cardiovasculară, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Dr. Bernhard Brüne, directorul Institutului de Biochimie Pathobiochemistry al Facultatii de Medicina, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Dr. René Csuk, directorul Departamentului de Chimie organică, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Halle, Germania
 • Assoc. Prof. Dr. Eskil Elmer, directorul unităţii de cercetare Mitochondrial Medicine, Universitatea din Lund, Suedia
 • Prof. Dr. Peter Ferdinandy, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie al Facultatii de Medicină, Universitatea Semmelweis, Budapesta, fondatorul grupului Pharmahungary, Ungaria
 • Prof. Dr. Jarosław Horbańczuk, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzębiec, Poland
 • Assoc. Prof. Dr. Norbert Jost, Grupul de cercetare pentru Farmacologie cardiovasculară al Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Departamentul de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Assoc. Prof. Dr. Werner Koopman, Departamentul de Biochimie,  Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands
 • Prof. Dr. Peter Kruzliak, 2nd Department of Surgery, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Prof. Dr. Antigone Lazou, directoarea Laboratorului de Fiziologie animală, Şcoala de Biologie, Universitatea Aristotle, Salonic, Grecia
 • Assoc. Prof. Dr. Mariana Roşca, Department of Foundational Sciences, College of Medicine, Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan, USA
 • Prof. Dr. Milan Stehlik, Linz Institute of Technology, Johannes Kepler University, Department of Applied Statistics, Johannes Kepler University, Linz, Austria
 • Prof. Dr. András Varró, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria

PREMII PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE

Prof. Dr. Danina Muntean:

 1. Premiul III  pentru merite deosebite în activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara „Victor Babeş” din Timişoara (2015)
 2. Premiile internaţionale/naţionale ale doctoranzilor/studenţilor coordonaţi (peste 45, din 2009-prezent)

Prof. Dr. Claudia Borza - premii pentru brevetele deţinute (2015-2017)

Conf. Dr. Adrian Sturza:

 1. Diploma pentru merite deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică acordată de către Rectorul UMFVBT (2018)
 2. Early Career Investigator Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences - Eurropean Section (IACS-ES) cu prilevul manifestării 5th European Section Meeting of IACS, 23-26 May 2018, Smolenice/Bratislava, Slovacia
 3. Diplomă de merit pentru activitatea de cercetare ştiinţifică oferit dePrimăria municipiului Timişoara (2014)
 4. Premiul Cercetător eminent oferit de către Asociaţa „Orizonturi universitare” şi Academia Română – filiala Timişoara (2014)

 Conf. Dr. Oana Duicu:

       1. Premiul I pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifică în cadrul UMFVBT (2014)

Ş.L. Dr. Corina Şerban - multiple lucrări ştiinţifice premiate UEFISCDI (2014-2018)

TEZE DE ABILITARE (2017)

Prof. Dr. Danina Muntean

Mitochondria As Therapeutic Target in Translational Research And Drug Repurposing

Prof. Dr. Claudia Borza

Rolul diagnostic al markerilor serici şi funcţionali în patologie: studii experimentale şi clinice

 

 

Şef de disciplină

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Prof.univ. Dr.
BORZA CLAUDIA


Telefon : 0256/493085
Email : borza.claudia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf.univ. Dr.
MOZOŞ IOANA MONICA


Telefon : 0256/493085
Email : ioana_mozos@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
DUICU OANA MARIA


Telefon : 0256/493085
Email : oanaduicu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. Dr.
NOVEANU LAVINIA


Telefon : 0256/493085
Email : noveanu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
STURZA ADRIAN


Telefon : 0256/493085
Email : sturza.adrian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef lucrări Dr.
ŞERBAN MARIA CORINA


Telefon : 0256/493085
Email : corinaserban@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Șef lucrări Dr.
DĂNILĂ MARIA DANIELA


Telefon : 0256/493085
Email : danila.maria@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Univ. Dr.
LASCU ANA


Telefon : 0256/493085
Email : lascu.ana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. Dr. Supl.
MARIȘ MIHAELA IOANA


Telefon : 0256/493085
Email : maris.ioana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Drd. Supl.
BINA (LUNGU) ANCA MIHAELA


Telefon : 0256/493085
Email : lungu.anca@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. Drd. Supl.
AVRAM VLAD FLORIAN


Telefon : 0256/493085
Email : avram.vlad@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Drd. Supl.
LELCU THEIA


Telefon : 0256/493085
Email : lelcu.theia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. Drd. Asoc.
IONICĂ MIHAELA


Telefon : 0256/493085
Email : ionica.mihaela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Drd. Asoc.
BEȚIU ALINA-MARIA


Telefon : 0256/493085
Email : betiu.alina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. Drd. Asoc.
IONICĂ LOREDANA


Telefon : 0256/493085
Email : ionica.loredana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Ing. Electronist
HÂNCU MIRCEA


Telefon : 0256/493085
Email : mhancu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Laborant studii sup. (Ing. Chim., Master in Biotehnologie)
ANECHITEI ANDREEA IONELA


Telefon : 0256/493085
Email : anechitei.andreea@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >