Despre noi

Fochist

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Fochist - studii medii (cod COR 818207), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Interviul va avea loc în data de 20 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Prof. Fiat Filip – Director General Administrativ

Membrii:        Ing. Grecu Gruia – Şef Serviciul Tehnic

                        Subing. Mircea Călărăşanu – Şef Biroul Tehnic                      

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

                   2. Comisia de contestaţii

Preşedinte:  Ing.Sbârnă Sever –Şef Serviciu Aprovizionare

Membrii:      Filip Graţiela- Şef Serviciu Social

                     Voinov Radoico – Şef Serviciu PSI

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

 III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 12 decembrie ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)        cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 •  selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de calificare;
 • autorizat ISCIR, actualizat la zi.

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate;
 • bune abilităţi de comunicare;
 • îndemânare
 • dispoziţie la efort fizic;

 VII.Descrierea postului

 1. Scopul general al postului:

Exploatarea în condiţii de securitate a cazanelor, apă fierbinte, apă caldă, în vederea furnizării apei calde şi căldurii în instituţie.

2. Obiectivele postului:

 • Asigurarea la parametrii optimi de funcţionare a  a instalaţiilor de încălzire;
 • Asigurarea la parametrii optimi de funcţionare Buna funcţionare a instalaţiei de gaz.

3. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului:

 • Cunoaşterea funcţionării întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din toate clădirile;
 • Respectă instrucţiunile de exploatare a centralei termice;
 • Asigură temperatura optima, în centru pe perioada octombrie-aprilie;
 • Asigură apa caldă menajeră, conform graficului;
 • Îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire;
 • Execută reparaţiile şi lucrările de întreţinere necesare instalaţiilor şi inventarului din dotare;
 • Răspunde de ordinea, curăţenia  centralelor termice şi în jurul acestora;
 • Verifică în permanenţă  starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii corespunzători;
 • Predă serviciul pe bază de proces verbal;
 • Are grijă de instalaţia de gaz metan;
 • Sprijină instalatorii în remedierea defecţiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparaţii la instalaţia termică;
 • Se respectă graficul privind orele de distribuire a căldurii şi apei calde;
 • Nu are voie să lase instalaţia cu foc continuu şi tablourile electrice în funcţiune fără supraveghere;
 • Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;
 • Respectă orele de program;
 • Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea unui limbaj vulgar;
 • Acţionează în conformitate cu  S.M.O. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare;
 • Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

4. Descrierea responsabilităţilor postului:

a)      Privind relaţiile interpersonale / comunicarea :

 • Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă;
 • Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate;

b)      Faţă de echipamentul din dotare :

 • Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din dotare;
 • Răspunde de informarea imediată a şefului ierarhic privind orice defecţiune în funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor;

c)      Privind securitatea şi sănătatea muncii:

 • Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii;
 • Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor;

d)     Privind regulamentele / procedurile de lucru:

 • Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, ROI, PI, Codul etic şi procedurile de lucru specifice;
 • Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;
 • Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice;

5. Condiţiile de lucru ale postului :

a)      Programul de lucru: 8 ore/zi, în ture, 40 de ore pe săptămână;

b)      Condiţiile materiale  (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, după caz) ; poartă obligatoriu echipament de protecţie; îşi desfăşoară activitatea în interior/exterior;

6. Indicatori de performanţă (SMO):

 • Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
 • Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;

7. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual.

8. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.18 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.58 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 532.75 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >