Despre noi

Încărcător - descărcător

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Încărcător - descărcător (cod COR 933301 ), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Interviul va avea loc în data de 12 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Prof. Fiat Filip – Director General Administrativ

Membrii:        Ing. Grecu Gruia – Şef Serviciul Tehnic

                        Ing.Sbârnă Sever –Şef Serviciu Aprovizionare

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela-Serviciul RUNOS

                  2. Comisia de contestaţii

Preşedinte:  Subing. Mircea Călărăşanu – Şef Biroul Tehnic

Membrii:      Filip Graţiela- Şef Serviciu Social

                     Voinov Radoico – Şef Serviciu PSI

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela-Serviciul RUNOS

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 05.12.2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • e)      cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii generale:

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotarârea de Guvern nr.286/2011 modificat şi completat prin HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

 •         a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 •         b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 •         c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •         d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 •         e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 •        f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 •         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Alte cerinţe

 • studii minim 8 clase;
 • persoană dinamică şi organizată;
 • punctualitate;
 • îndemânare;

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • Descarcarea produselor sosite in depozit;
 • Incarcarea produselor in autovehicule de transport ale universităţii sau ale societatilor de curierat rapid;
 • Aranjeaza stocul de marfa aflat in depozit in conformitate cu dispozitiile sefului de depozit;
 • Ambaleaza produsele in vederea livrarii acestora;
 • Verifica retur-urile produselor in conformitate cu facturile;
 • Depozitarea retur-urilor produselor in zona indicata de seful de depozit;
 • Pastreaza si intretine curatenia la locul de munca;
 • Executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhici superiori, cu exceptia celor vadit nelegale, si trebuie sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
 • Indeplineste orice alte sarcini incredintate de seful ierarhic superior, legate de activitatea postului pe care il ocupa.  

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.95 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.62 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.04 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >