Despre noi

Laborant Microbiologie

Data ultimei actualizări : 14.03.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906), perioadă determinată, Disciplina Microbiologie - Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

I.  Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 10.03.2017, ora 12.00, la sediul Disciplinei de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, B-dul Victor Babeş nr.16-18, etaj I.

II.             

1. Comisia de concurs:

Preşedinte:    Prof. Univ. Dr. Moldovan Roxana

Membri:           Prof. Univ. Dr. Licker Monica

                         Conf.Univ. Dr. Hogea Elena

  Secretar:         Asist.Univ.Dr. Horhat Florin

    2. Comisia de contestaţie:

Preşedinte:    Şef lucări Dr. Dugăesescu Dorina

Membri:         Asist. Univ. Dr. Şerban Denis                   

                         Asist.Univ. Dr. Muntean Delia

 Secretar:          Asist.Univ.Dr. Horhat Florin

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.03.2017, ora 14.00 la ServiciulRUNOS, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 • c)    copia certificatului  de naştere, şi/sau copia certificatului de căsătorie şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)   cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, în original;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

V. Informaţii privind postul, conform art.17 dinCodul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,  respectiv maxim 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile  Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

   Condiţii minimale:

 • studii postliceale;
 • vechime în muncă- minim 10 ani;
 • vechime în specialitatea postului- minim 5 ani;

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2. Responsabilităţile postului

 2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.   

2.2. Sarcinile şi responsabilităţile laborantului în cadrul Disciplinei Microbiologie:

 • păstrarea reactivilor conform normelor în vigoare;
 • aprovizionarea cu reactivi şi materiale necesare activităţilor de laborator;
 • participa la receptionarea materialelor didactice, reactivi, aparate pe care le inregistreaza in fisele de inventariere;
 • prepararea mediilor de cultura, soluţiilor si reactivilor necesari pentru activitatile din cadrul laboratorului;
 • deruleaza experimente conform protocoalelor stabilite in cadrul laboratorului sub indrumarea coordonatorului de disciplina sau a cadrelor didactice,
 • întreţinerea aparaturii şi ustensilelor de laborator;
 • impreuna cu cadrele didactice, urmareste pastrarea mobilierului in bune conditii;
 • identifica si propune casarea materialului didactic a carui uzare este imposibila sau a carui utilizare prezinta pericol pentru studenti si cadrele didactice;
 • urmareste ca instalatiile anexe ale laboratorului sa fie in stare de functionare, iar in caz contrar va solicita, prin referat, asigurarea fondurilor necesare reparatiei;
 • respecta cu strictete normele privind protectia muncii si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor;
 • raspunde de eliminarea deşeurilor infectioase conform normelor în vigoare;
 • colaboreaza cu cadrele didactice pentru pregatirea lucrarilor practice;
 • in timpul orelor, asigura asistenta tehnica cadrelor didactice, intervenind ori de cate ori acest lucru se impune;
 • se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale.

VII. Bibliografie

Roxana Moldovan, Monica Licker, et al, Microbiologie, Indreptar de lucrari practice, 2013, Editura Victor Babes,  UMFT

VIII. Tematica

 1. Organizarea si functionarea laboratorului de Microbiologie
 2. Dezinfectia׃ principalele categorii de antiseptice
 3. Dezinfectia׃ principalele categorii de dezinfectante
 4. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin caldura uscata,
 5. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin caldura umeda
 6. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin radiatii,
 7. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin filtrare
 8. Medii de cultura׃ compozitie si clasificare,
 9. Medii de cultura׃ surse de eroare in prepararea mediilor
 10. Recoltarea si transportul produselor patologice
 11. Examenul microscopic׃ tehnica efectuarii frotiului,
 12. Examenul microscopic׃  tehnica coloratiei Gram

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.59 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 572.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >