Despre noi

Laborant Reabilitare orală

Data ultimei actualizări : 26.04.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de contractuale vacante, după cum urmează:

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

Denumirea postului: Laborant în învăţământ
Cod COR: 235906 (Laborant în învăţământ)
Locul de muncă: FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, DISCIPLNA REABILITARE ORALĂ
Nivelul postului: De execuţie 
Nivel studii: Studii medii absolvite cu bacalaureat
Numărul de posturi vacante scoase la concurs: 1
Durata şi condiţiile muncii: Normă întreagă – 8 ore/zi, în funcţie de orarul studenţilor 
Durata angajării: Perioadă nedeterminată
Perioada de probă: Cel mult 90 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată;
Concediul de odihnă: Concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale şi a reglementărilor interne UMFT, în funcţie de vechimea fiecărui angajat;
Salarizarea: Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

CONDIŢII DE OCUPARE

Condiţii generale de ocupare: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice minime:
 • Studii: medii cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime în muncă: minim 3 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani
 • Altele: constituie un avantaj continuarea studiilor în domeniul medical
Alte cerinţe de ocupare:
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.
 • cunoştinţe referitoare la dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor stomatologiece (presterilizarea intrumentarului şi curăţarea mecanică)
 • cunoştinţe referitoare la manipularea, pregătirea şi păstrarea materialelor dentare, utilizate în cabinetul stomatologic
 • cultură generală
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Tematica: I. Tematica I
 1. Enumerati metodele principale de sterilizare din domeniul medical;avantaje si dezavantaje ale fiecarei metode.(pag 13)
 2. Monitorizarea chimica:clasificarea indicatoriilor chimici si citirea testului.(pag 50)
 3. Mentinerea sterilizarii:enumerarea elementelor de care trebuie sa se tina cont in marirea securitatii.(pag 56)
 4. Cum se mentine sterilizarea in functie de elementele care ar putea sa produca contaminarea si mentionati durata mentinerii sterilizarii.(pag 57)
 5. Documentatia sterilizarii cu aburi.(pag 59)
 6. Dezinfectia:nivel inalt ,nivel mediu ,nivel scazut.(pag 23)
 7. Descrieti ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald (pupinel,etuva).(pag 74)
 8. Curatarea cu ajutorul ultrasunetelor(obiective,indicatii,pregatire si tipuri de solutie).(pag 27)
 9. Cauzele patarii,oxidarii si corodarii instrumentarului.(pag 29)
 10. Pregatirea instrumentarului:enumerare si descriere. (pag 38)
Tematica II
 1. Placa bacteriana:evidentiere clinica. (pag 14)
 2. Mijloace suplimentare de igiena- metode de curatare proximala:stimulatoarele si periutele interdentare. (pag 56-57)
 3. Descrieti elementele de evidentiere a inflamatiei gingivale. (pag 27)
 4. Mijloace suplimentare de igiena- metode de curatare proximala:ata dentara. (pag 54)
 5. Dentifricele si irigatiile bucale in controlul medical al placii bacteriene. (pag 57)
 6. Placa bacteriana:definitie,clasificare diagnostic diferential. (pag 14)
 7. Gingia interdentara. (pag 7)
 8. Revelatorii de placa:forma de prezentare. (pag 18)
 9. Partile componente ale instrumentelor de detartraj. (pag 62-63)
 10. Detartrajul ultrasonic-indicatii. (pag 75)
Bibliografia:         
 • I.Ilian A.Practica curenta in serviciul central de sterilizare,2003, Editura Mirton Timisoara
 • II.Onisei D. Curs pentru colegiul de profilaxie,2000,Editura LITO
ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI
Activităţi specifice:
 • efectuează şi răspund de sterilizarea instrumentarului în cabinetul de stomatologie (sterilizarea instrumentelor stomatologiece dezinfectate, corect ambalate şi aducerea de la sterilizare în cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat, verificarea datei şi a orei de pe etichetele cutiilor sterilizate, completarea caietului de sterilizare)
 • pregatirea soluţiilor necesare dezinfecţiei instrumentarului, conform instrucţiunilor producătorului
 • dezinfectarea suprafeţelor de lucru din cabinetul de medicină dentară şi a unitului dentar
 • dezinfecţia chimică după fiecare pacient a pieselor de mână, sprayul de aer/apă şi completarea caietului de sterilizare chimică a pieselor de mână din cabinet
 • aplică orice alte măsuri de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic
 • gestionarea, în condiţiile legii a instrumentarului, materialelor sanitare şi medicamentelor din cabinetul stomatologic
 • verificarea şi gestionarea truselor de urgenţă şi a celor de prim ajutor din cabinetele stomatologice
 • pregătirea cabinetului stomatologic pentru desfăşurarea oprimă a stagiilor cu studenţii
 • pregătirea materialelor consumabile specifice pentru desfăşurarea orelor de laborator/stagii cu studenţii, conform programei analitice
 • secondarea asistentului de grupă pe parcursul orelor de laborator/stagii cu studenţii
 • gestionarea eficientă a materialelor consumabile
 • gestionarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialului didactic specific
 • întreţinerea corespunzătoare pentru o funcţionare optimă a instrumentarului şi a aparaturii specifice, respectiv a dotarii tehnico-materiale din cabinetul stomatologic
 • completarea fişelor pacienţilor şi a rapoartelor statistice; consemnarea în fişele pacienţilor şi registrul de consultaţii a manoperelor efectuate în cabinetul stomatologic
 • participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniile specifice disciplinei                                                                                                            
 Responsabilităţile postului:
 • respectarea regulilor de protective a muncii şi igienă specific profesiei, în vederea prevenirii contaminărilor încrucişate şi a infecţilor nozocomiale
 • respectarea clauzelor contractuale
 • efectuarea la timp a sarcinilor
 • respectarea legislaţiei muncii şi a regelemantărilor interne
 • cunoaşterea şi respectarea reglementărilo legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de technician dentar
 • respectarea Codului de etică şi deontologie al profesiei de technician dentar
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.
DOSARUL DE CONCURS
Componenţa dosarului de concurs:
 1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română şi semnat pe fiecare pagină
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii
 3. Copia certificatului de naştere, de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (în original); adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi, în mod obligatoriu, va conţine menţiunea „APT CLINIC ŞI PSIHIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE _______________________”
Actele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs. Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Neprezentarea cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!
ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Depunerea dosarului de concurs: Dosarul de concursse depune Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, parter, camera  1, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, până la data de , orele 1500.
COMISIA
Comisia de concurs:
 • Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Carmen Todea
 • Membru:    Şef. Lucrări Dr. Mariana Miron
 • Membru:    Asistent Univ. Dr. Bălăbuc Cosmin
 • Secretar:     Economist Stanca Mihaela, Serviciul RUNOS
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
 • Preşedinte: Prof. Univ. Brad Silviu
 • Membru:    Conf. Univ. Dr. Ogodescu Alexandru
 • Membru:    Asistent Univ. Dr. Luca Ruxandra
 • Secretar:     Economist Stanca Mihaela, Serviciul RUNOS

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului constă în 2 etape succesive, după cum urmează:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviul
Dosarele de concurs: Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba scrisă: Constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul  şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba practică: Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care candidează şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Interviul: În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;

Toate probele de concurs sunt eliminatorii.

Punctajul minim de promovare pentru funcţiile de execuţie este de 50 de puncte, iar pentru funcţiile de conducere, punctajul minim de promovare este de 70 de puncte.

Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

Se pot prezenta la proba scrisă doar candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs.

Se pot prezenta la proba practică/interviu doar candidaţii care au obţinut punctajul minim de promovare la proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică/interviu.

Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro)

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. Din acest moment este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

CONTESTAŢII

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se referă numai la dosarul şi la punctajele obţinute de candidatul contestatar.În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la proba practică/interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro), imediat după soluţionarea contestaţiilor.

CALENDARUL DE CONCURS

Perioada de depunere a dosarelor: 13.03.2017 – 24.03.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 27.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs: 27.03.2017, ora 11.00- 28.03.2017, ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor finale: 28.03.2017, ora 15.00
Proba scrisă: 12.04.2017 ora 11.00 la disciplina Reabilitare orală, Fac.Medicnă Dentară
Afişarea rezultatelor probei scrise: 12.04.2017, ora 15.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise: 12.04.2017 ora 15.00 – 13.04.2017  ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor finale: 14.04.2017, ora 10.00
Interviul: 14.04.2017, ora 12.00 la disciplina Reabilitare orală, Fac.Medicnă Dentară
Afişarea rezultatelor interviului: 14.04.2017, ora 15.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 14.04.2017 ora 15.00 – 15.04.2017ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale: 16.04.2017, ora 10.00

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 490 120.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.87 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.79 Kb
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.42 Kb
Descarca Anunţ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.19 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >