Despre noi

Laborant-studii medii

Data ultimei actualizări : 18.11.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea celor 2 posturi de Laborant-studii medii (cod COR 311101), perioadă nedeterminată, în cadrul Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare şi a Disciplinei de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară şi Sănătate orală - Facultatea de Medicină Dentară- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.  Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 15.11.2016, ora 10.00, la sediul Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare a Facultăţii de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989, scara C, et.IV.

II.             

1. Comisia de concurs

Preşedinte:              Prof. univ. Dr. Meda-Lavinia Negruţiu

Membri:                    Prof. univ. Dr. Mihai Romînu

                                  Prof. univ. Dr. Daniela-Elisabeta Jumanca

Secretar:                  Ec.Stanca Mihaela - Direcţia Resurse Umane

2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:             Prof. univ. Dr. Cosmin Sinescu

Membri:                    Şef. Lucr. Dr. Daniela Maria Pop

                                  Conf. Univ. Dr. Atena Găluşcan

Secretar:                  Ec.Stanca Mihaela - Direcţia Resurse Umane

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de03.11.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 2. curriculum vitae;
 3. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 dinCodul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,  respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile  Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1. Condiţii minimale

 • studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 • experienţă de minim 2 ani în învăţământ universitar
 • cunoştinţe operare PC

 Condiţii specifice:

 • cunoştinţe referitoare la dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor stomatologice (presterilizarea instrumentarului si curatarea mecanica)
 • cunoştinţe referitoare la manipularea, pregătirea şi păstrarea materialelor dentare, utilizate laborator/cabinetul de lucrări practice

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare

 2. Responsabilităţile postului

 2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • respectarea regulilor de protecţie a muncii şi igienă specifice profesiei, în vederea prevenirii contaminărilor încrucişate şi a infecţiilor nozocomiale,
 • respectarea clauzelor contractuale,
 • efectuarea la timp a sarcinilor date de cadrele didactice.

 2.2. Sarcinile şi responsabilităţile laborantului în cadrul Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare, respectiv a Disciplinei de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară şi Sănătate orală

 • efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului utilizat în cabinetul de stomatologie (sterilizarea instrumentelor stomatologice dezinfectatate, corect ambalate şi aducerea de la sterilizare în cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat, verificarea datei şi orei de pe etichetele cutiilor sterilizate, completarea caietului de sterilizare)
 • pregatirea solutiilor necesare dezinfecţiei instrumentarului, conform instructiunilor producătorului
 • dezinfectarea suprafeţelor de lucru din sălile de lucrări practice/stagiu şi a uniturilor dentare
 • dezinfecţia chimică după fiecare pacient a pieselor de mâna, sprayului de aer/apa si completarea caietului de sterilizare chimica a pieselor de mana din sălile de lucrări practice/stagiu
 • aplică orice alte masuri de igiena si antiepidemice
 • gestionarea, in conditiile legii a instrumentarului, materialelor sanitare si medicamentelor din sălile de lucrări practice/stagiu
 • verificarea şi gestionarea truselor de urgenţă şi a celor de prim ajutor din sălile de lucrări practice/stagiu
 • pregatirea sălile de lucrări practice/stagiu pentru desfasurarea optima a lucrărilor practice/stagiilor cu studenţii
 • pregătirea materialelor consumabile specifice pentru desfăşurarea orelor de laborator/stagii cu studenţii, conform programei analitice
 • secondarea asistentului de grupă pe parcursul orelor de laborator/stagii cu studenţii
 • realizarea demonstraţiilor practice, conform programei analitic
 • supravegherea studenţilor în timpul realizării activităţilor practice/stagiilor
 • gestionarea eficientă a materialelor consumabile
 • gestionarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialului didactic specific
 • întreţinerea corespunzătoare pentru o funcţionare optimă a instrumentarului şi aparaturii specifice, respectiv a dotarii tehnico-materiale din sălile de lucrări practice/stagiu
 • completarea fişelor pacienţilor şi a rapoartelor statistice; consemnarea in fisele pacientilor şi registrul de consultatii a manoperelor efectuate în sălile de lucrări practice/stagiu participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniile specifice disciplinei eliminarea deşeurilor conform normelor în vigoare
 • eliminarea deşeurilor, conform normelor în vigoare
 • primirea şi arhivarea corespondenţei, din cadrul disciplinelor respective.

 VII. Bibliografie

 • Romînu M., Bratu D., Floriţa Z., Lakatos S., Ianeş C., Negruţiu M., Materiale dentare. Noţiuni teoretice şi aplicaţii clinice, Ed. Brumar, Timişoara, 2003
 • Jumanca D., Podariu A.c., Găluşcan A., Oancea R., Popovici R.A., Sava-Roşianu R., Roşu A., Prevenţia oro-dentară, ed.Marineasa 2010
 • ORDIN Nr. 961- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, publicat în M.Of.Nr.681 din 2 septembrie 2016.
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.62 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.42 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.44 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >