Despre noi

Operator deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie

Data ultimei actualizări : 15.03.2017 | Tipăreşte pagina

CONCURS ANULAT

 

ANUNŢ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de contractuale vacante, temporar vacant, după cum urmează:

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

Denumirea postului: Operator deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie
Cod COR: 962402
Locul de muncă: Disciplina Microbiologie, Departament XIV, Facultatea Medicină.
Nivelul postului: De execuţie
Nivel studii: Studii generale;
Numărul de posturi vacante scoase la concurs: 1
Durata şi condiţiile muncii: Normă întreagă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
Durata angajării: Perioadă determinată;
Perioada de probă: Cel mult 30 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată;
Concediul de odihnă: Concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale şi a reglementărilor interne UMFT, în funcţie de vechimea fiecărui angajat;
Salarizarea: Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONDIŢII DE OCUPARE

Condiţii generale de ocupare:
 1. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 2. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice minime:
 • Studii: generale
 • Vechime în muncă: minim 10 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
 • Altele:
Alte cerinţe de ocupare:
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Tematica şi Bibliografie :  Bibliografie:
 • Roxana Moldovan, Monica Licker, et al, Microbiologie, Indreptar de lucrari practice, 2013, Editura Victor Babes,  UMFT
Tematica:
 1. Organizarea si functionarea laboratorului de Microbiologie
 2. Dezinfectia׃ principalele categorii de antiseptice
 3. Dezinfectia׃ principalele categorii de dezinfectante
 4. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin caldura uscata,
 5. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin caldura umeda
 6. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin radiatii,
 7. Sterilizarea prin metode fizice׃ prin filtrare
 8. Medii de cultura׃ compozitie si clasificare,
 9. Medii de cultura׃ surse de eroare in prepararea mediilor
 10. Recoltarea si transportul produselor patologice
 11. Examenul microscopic׃ tehnica efectuarii frotiului,
 12. Examenul microscopic׃  tehnica coloratiei Gram

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

Activităţi specifice:
 • păstrarea reactivilor conform normelor în vigoare;
 • aprovizionarea cu reactivi şi materiale necesare activităţilor de laborator;
 • participa la receptionarea materialelor didactice, reactivi, aparate pe care le inregistreaza in fisele de inventariere;
 • prepararea mediilor de cultura, soluţiilor si reactivilor necesari pentru activitatile din cadrul laboratorului;
 • deruleaza experimente conform protocoalelor stabilite in cadrul laboratorului sub indrumarea coordonatorului de disciplina sau a cadrelor didactice,
 • întreţinerea aparaturii şi ustensilelor de laborator;
 • impreuna cu cadrele didactice, urmareste pastrarea mobilierului in bune conditii;
 • identifica si propune casarea materialului didactic a carui uzare este imposibila sau a carui utilizare prezinta pericol pentru studenti si cadrele didactice;
 • urmareste ca instalatiile anexe ale laboratorului sa fie in stare de functionare, iar in caz contrar va solicita, prin referat, asigurarea fondurilor necesare reparatiei;
 • respecta cu strictete normele privind protectia muncii si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor;
 • raspunde de eliminarea deşeurilor infectioase conform normelor în vigoare;
 • colaboreaza cu cadrele didactice pentru pregatirea lucrarilor practice;
 • in timpul orelor, asigura asistenta tehnica cadrelor didactice, intervenind ori de cate ori acest lucru se impune;
 • se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

DOSARUL DE CONCURS

Componenţa dosarului de concurs:
 1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română şi semnat pe fiecare pagină
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii
 3. Copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (în original); adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi, în mod obligatoriu, va conţine menţiunea „APT CLINIC ŞI PSIHIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE _______________________”

Actele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Neprezentarea cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Depunerea dosarului de concurs: Dosarul de concursse depune la Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, parter, camera  1, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, până la data de 17.03.2017, orele 1500.
COMISIA
Comisia de concurs:
 • Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Moldovan Roxana
 • Membru: Prof. Univ. Dr. Licker Monica
 • Membru: Conf.Univ. Dr. Hogea Elena
 • Secretar: Asist.Univ.Dr. Horhat Florin
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
 • Preşedinte: Şef lucări Dr. Dugăesescu Dorina
 • Membru: Asist. Univ. Dr. Şerban Denis                   
 • Membru: Asist.Univ. Dr. Muntean Delia
 • Secretar: Asist.Univ.Dr. Horhat Florin
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviul
Dosarele de concurs: Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba practică: Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care candidează şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Interviul: În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;

Toate probele de concurs sunt eliminatorii.Punctajul minim de promovare pentru funcţiile de execuţie este de 50 de puncte, iar pentru funcţiile de conducere, punctajul minim de promovare este de 70 de puncte.

Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează.

Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. 

Se pot prezenta la proba scrisă doar candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs. Se pot prezenta la interviu doar candidaţii care au obţinut punctajul minim de promovare la proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. 

Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii.

Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

Din acest moment este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal. 

CONTESTAŢII

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se referă numai la dosarul şi la punctajele obţinute de candidatul contestatar.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro), imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

CALENDARUL DE CONCURS
Perioada de depunere a dosarelor: 13.03.2017 – 17.03.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 20.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs: 20.03.2017, ora 11.00-21.03.2017,ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor finale: 22.03.2017, ora 11.00
Proba scrisă: 27.03.2017, ora 12.00, Disciplina Microbiologie
Afişarea rezultatelor probei scrise: 27.03.2017, ora 15.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise: 27.03.2017, ora 15.00 - 28.03.2017, ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor finale: 29.03.2017, ora 10.00
Interviul: 29.03.2017, ora 14.00, Disciplina Microbiologie
Afişarea rezultatelor interviului: 30.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 30.03.2016, ora 11.00- 31.03.2017,ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale: 31.03.2017, ora 14.00

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >