Despre noi

Portar/Paznic

Data ultimei actualizări : 09.12.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea posturilor de Portar/Paznic (cod COR 962909), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 16 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Ing. Grecu Gruia – Şef Serviciul Tehnic

Membrii:        Ing. Sbârnă Sever – Şef Birou Aprovizionare-Achiziţii

                        Voinov Radoico – Şef Serviciul PSI                    

Secretar:      Ec. Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

                2. Comisia de contestaţii

Preşedinte:    Prof. Fiat Filip – Director General Administrativ

Membri:          Filip Graţiela- Şef Serviciu Social

                        Subing. Mircea Călărăşanu – Şef Biroul Tehnic

Secretar:         Ec.Stanca Mihaela - Direcţia Resurse Umane

III. Bibliografia concursului

 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Legea nr. 333/2003. republicată în 2014,  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,  Capitolul VI - Atributiile personalului de paza si garda de corp, Sectiunea 1 - Atributiile personalului de paza ( art.45-47 ).

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.11.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii generale;
 • Atestat de paznic;

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate;
 • bune abilităţi de comunicare;
 • persoana de încredere, cu reactii rapide;
 • memorie bună

 2.    Responsabilităţile postului

- Legat de activităţile specifice:

 • să păzească clădirile pentru care a fost angajat
 • să inspecteze clădirile si facilităţile
 • să verifice ca barierele mecanice să nu fie avariate
 • să protejeze clădirile si bunurile împotriva furtului, avarierii, dezastrelor naturale etc. (pe lânga acestea, să prevină incendiile)
 • să consemneze tot ce este legat de clădirea sau clădirile pe care le are în paza

- Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.63 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.58 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.69 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >