Despre noi

Referent achiziţii publice

Data ultimei actualizări : 26.04.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de contractuale vacante, după cum urmează:

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS

Denumirea postului: Referent achiziţii publice
Cod COR: 331309
Locul de muncă: Serviciul tehnic - Biroul Aprovizionare-Achiziţii, la Universitatea de Medicină Şi Farmacie ”Victor Babeş” Timişoara
Nivelul postului: De execuţie 
Nivel studii: Medii cu diplomă de bacalaureat;
Numărul de posturi vacante scoase la concurs: 1
Durata şi condiţiile muncii: Normă întreagă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru; 
Durata angajării: Perioadă nedeterminată;
Perioada de probă: Cel mult 90 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată;
Concediul de odihnă: Concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale şi a reglementărilor interne UMFT, în funcţie de vechimea fiecărui angajat;
Salarizarea: Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONDIŢII DE OCUPARE

Condiţii generale de ocupare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:   

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;   
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;   
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice minime: Studii: medii cu diplomă de bacalaureatVechime în muncă: minim 10 aniLimbi străine: englezăAltele: Cunoştinţe operare calculator şi utilizare S.E.A.P
Alte cerinţe de ocupare:
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate
 • respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Tematica şi Bibliografie :
 • Regulamentul Intern UMFT.Legea nr.98/2016 privind achizţiile publice
 • H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 • Ordin nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, emis de Agenţia Naţională pentru achiziţii publice 

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

Activităţi specifice:
 • achiziţii privind asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi de cercetare cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
 • participă la centralizarea referatelor de necesitate emise de disciplinele, secretariatele, birourile şi serviciile universităţii;
 • gestionează procedurile de achiziţie derulate prin SEAP, urmărind şi documentând toate etapele de derulare, şi răspunde pentru legalitatea acestora;- gestionează achiziţiile directe urmărind şi documentând toate etapele de derulare, şi răspunde pentru legalitatea acestora;
 • urmăreşte si verifica transmiterea corecta si la timp a anunţurilor si notificărilor legate de procedurile de achiziţii publice;
 • urmăreşte organizarea şi realizarea operaţiunile de transport şi manipulare a materialelor şi echipamentelor ce se achiziţionează;
 • participa la recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor şi echipamentelor ce le achiziţionează, atât cele din ţara cât şi cele din import, respectând prevederile legale şi actele normative în vigoare;  
 • tine evidenta la zi, în format electronic, a materialelor şi echipamentelor ce se achiziţionează, pe facultăţi, ateliere, servicii, cămine, secretariate, rectorat, serviciul social, stabilind cărei gestiuni îi aparţin şi cui se vor livra materialele şi echipamentele achiziţionate; 
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

DOSARUL DE CONCURS

Componenţa dosarului de concurs:
 1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română şi semnat pe fiecare pagină
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii
 3. Copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (în original); adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi, în mod obligatoriu, va conţine menţiunea „APT CLINIC ŞI PSIHIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE _______________________” 

Actele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Neprezentarea cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Depunerea dosarului de concurs: Dosarul de concursse depune la Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, parter, camera  1, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, până la data de 24.03.2017, orele 1500.
COMISIA
Comisia de concurs:
 • Preşedinte: Suba Dana- Şef Serviciu Achiziţii- Univ.Politehnica Timişoara
 • Membru: Ilie Alexandru- Director, Universitatea De Vest Timişoara
 • Membru: Gruia Grecu- Şef Serviciu Tehnic- UMF Timişoara
 • Secretar: Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
 • Preşedinte: Hinţ Cristian- Cons.jur. UMF Timişoara
 • Membru: Sbârnă Sever- Şef Birou Achiziţii publice UMF Timişoara
 • Membru: Filip Graţiela- Şef Serviciu Administrativ- UMF Timişoara
 • Secretar: Ec.Stanca Mihaela- Direcţia Resurse Umane

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviul
Dosarele de concurs: Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba practică: Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care candidează şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Interviul: În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;

Toate probele de concurs sunt eliminatorii. 

Punctajul minim de promovare pentru funcţiile de execuţie este de 50 de puncte, iar pentru funcţiile de conducere, punctajul minim de promovare este de 70 de puncte. 

Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. 

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. 

Se pot prezenta la proba scrisă doar candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs. 

Se pot prezenta la interviu doar candidaţii care au obţinut punctajul minim de promovare la proba scrisă. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. 

Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. Din acest moment este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal. 

CONTESTAŢII

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Contestaţiile se referă numai la dosarul şi la punctajele obţinute de candidatul contestatar. 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro), imediat după soluţionarea contestaţiilor.   

CALENDARUL DE CONCURS

Perioada de depunere a dosarelor: 13.03.2017 – 24.03.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 27.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs: 27.03.2017, ora 11.00-28.03.2017,ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor finale: 28.03.2017, ora 15.00
Proba scrisă: 04.04.2017, ora 10.00, Sala mică-Bibliotecă, etaj 1
Afişarea rezultatelor probei scrise: 04.04.2017, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise: 04.04.2017, ora 15.00 - 05.04.2017, ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor finale: 06.04.2017, ora 10.00
Interviul: 06.04.2017, ora 11.00
Afişarea rezultatelor interviului: 06.04.2017, ora 14.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 06.04.2016, ora 15.00- 07.04.2017,ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale: 08.04.2017, ora 10.00

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.06 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.79 Kb
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.49 Kb
Descarca Anunţ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 966.61 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >