Despre noi

Secretar - Departament Dezvoltare Academică şi Patrimoniu

Data ultimei actualizări : 29.07.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea funcţiei de Secretar (cod COR 235901), în cadrul Departamentului de Dezvoltare Academică şi Patrimoniu

 I.              Data, locul şi ora concursului

Concursul va avea loc în data de 8 iulie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2.

 II.            1. Comisia de concurs

- Director Departament Dezvoltare Academică şi Patrimoniu – preşedinte

- Cons.jur.dr. Codrina Levai – membru

- Şef serviciul RUNOS, Saşa Mitrovici -  membru

- Ec. Mihaela Stanca – secretar

     2. Comisia de contestaţie

     - Rector, prof.univ.dr. Marius Raica – preşedinte

     - Prof. Fiat Filip, Director general adminitrativ - membru 

     - Jr. Larisa Geamănu, Secretar Şef Adjunct - membru

     - Ec. Mihaela Stanca – secretar

III. Bibliografia concursului

 1. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 2. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare
 1. Regulamentul Intern UMFT
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare UMFT
 3. Microsoft Office 2013
 4. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti: Editura Tehnică, 1999, Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia.
 5. Birotică şi secretariat, Bucureşti, Editura Cartea Studenţească, 2007 Enache Ionel; Vîrgolici, Nina,
 6. Secretariat şi corespondenţă instituţională, Bucureşti: Editura SNSPA, 2001, Maxim, Cornelia; Lazea, Hermiona.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27.06.2016, ora 14.00 la Registratura Universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • b)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • d)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e)    cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g)    curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct.IV lit.b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • Vechime în specialitate minimum 3 ani.
 • Vechime într-o instituţie de învăţământ superior de stat minimum 3 ani
 • Studii universitare absolvite în domeniu cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • Solide competenţe în domeniul secretariat.
 • Cunoştinţe privind întocmirea si administrarea corespondenţei oficiale.
 • Noţiuni de comunicare în relaţii publice.
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
 • Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel, Internet Explorer,baze de date;
 • Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în universităţi.
 • Cunoştinţe privind administrarea unui site internet.
 • Cunoaşte limba engleză nivel mediu.
 • Are capacitate deplină de exerciţiu.
 • Are starea corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală anexată la dosarul de înscriere.
 • Spirit gospodăresc, iniţiativă, responsabilitate.
 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit.
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2.    Responsabilităţile şi atribuţiile postului

 • Folosirea tehnologiei informatice în activitatea de secretariat.
 • Organizarea documentelor oficiale.
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în programele specifice universităţii.
 • Asigurarea evidenţei, ordonării şi arhivării documentelor.
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al departamentului.
 • Asigurarea interfeţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţi si indirecţi.
 • Îndeplinirea unor atribuţii dispuse de managerul universităţii şi directori de departamente pentru desfăşurarea în bune condiţii a activitaţii universităţii.
 • Respectarea planurilor manageriale ale universităţii.
 • Implicarea în proiectarea activitaţii universităţii la nivelul departamentului.
 • Realizarea planificării calendaristice la nivelul departamentului.
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
 • Alcătuirea de proceduri operaţionale.
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din departament.
 • Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate.
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii.
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare pentru îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate.
 • Participare la activităţi de formare profesională;
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de universitate;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său, a normelor SSM şi AÎI.
 • Adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii.

Informaţii suplimentare se obţin la serviciul RUNOS, tel: 0256/499120, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.85 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 531.73 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >