Despre noi

Secretar - Prorectorat didactic

Data ultimei actualizări : 13.06.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Secretar (cod COR 235901), în cadrul Prorectoratului didactic- Universitatea de Medicină  şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 26 mai 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Prorector didactic, prof.univ.dr. Alexandra Enache

Membrii:       Secretar Şef Universitate – jr. Miriam Cătană

                      Şef serviciul RUNOS, Saşa Mitrovici

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca – Serv.RUNOS

                2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:   Decan, Prof.univ.dr. Timar Romulus Zorin

Membrii:        Secretar Şef Adjunct Universitate - jr. Larisa Geamănu

                       Cj.dr. Codrina Levai

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca – Serv.RUNOS

III. Bibliografia

 1. Carta UMFT
 2. Regulament intern UMFT
 3. Regulament de organizare si functionare UMFT
 4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul MECS nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
 6. Ordinul MECS nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2015-2016.
 7. Ordinul MECS nr. 3179/2015 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
 8. Ordinul MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
 9. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara.
 10. Procedură privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. 
 11. Regulamentul propriu al UMFVBT privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi a registrelor matricole
 12. Criterii  şi  standarde  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă
 13. Regulament privind înscrierea şi înmatricularea studenţilor

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 13 mai 2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • limba engleza nivel avansat;
 • o bună cunoaştere de utilizare a sistemelor de calcul – Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces – nivel avansat), sistemele de operare Windows
 • minimum 3 ani în învăţământul superior.

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • Centralizarea grupelor provizorii şi definitive de la facultăţi şi specializări.
 • Centralizarea propunerilor de exmatriculare, a deciziilor de inmatriculare si exmatriculare,
 • Centralizarea situatiei statistice de început de an universitar,
 • Centralizarea situaţiei statistice de sfârşit de an universitar,
 • Corespondenţă cu celelalte universitati / facultati  privind aspect legate de procesul didactic
 • Centralizarea listelor cu studenţii care beneficiaza de bursa
 • Centralizarea datelor referitoare la sesiunea de examene
 • Verificarea si centralizarea planurilor de invatatmant
 • Centralizarea statelor de functii
 • Colaborarea cu facultatile legat de activitati de admitere
 • Asigura secretariatul prorectoratului didactic
 • Intocmeste diverse corespondente/solicitari
 • Colaboreaza cu facultatile in chestiuni legate de problemele studentilor

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.58 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.19 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 531.59 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >