Despre noi

Secretar - Prorectorat Didactic

Data ultimei actualizări : 26.04.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de contractuale vacante, după cum urmează:

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS
Denumirea postului: Secretar - Prorectorat Didactic
Cod COR: COR 235901
Locul de muncă: Prorectorat Didactic
Nivelul postului: De execuţie
Nivel studii: Superioare
Numărul de posturi vacante scoase la concurs: 1
Durata şi condiţiile muncii: Normă întreagă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
Durata angajării: Perioadă nedeterminată
Perioada de probă: Cel mult 90 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată;
Concediul de odihnă: Concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale şi a reglementărilor interne UMFT, în funcţie de vechimea fiecărui angajat;
Salarizarea: Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
CONDIŢII DE OCUPARE
Condiţii generale de ocupare: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice minime:
 • Studii: superioare  absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Filologie, Comunicare şi    Relaţii publice,
 • Vechime în muncă: minim 3 ani,
 • Vechime în specialitatea postului: minim 3 ani,
 • Limbi străine: limba engleză la nivel avansat,
 • Altele: Cunoştinţe avansate de opeare calculator
Alte cerinţe de ocupare:
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
Tematica:
 • Misiunea şi obiectivele UMFVBT
 • Structurile şi funcţiile de conducere din cadrul Universităţii de Medicină şi   Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara
 • Responsabilităţi şi atribuţii ale Prorectorului Didactic
 • DEACE. Funcţionare şi organizare
 • Facultăţii şi programe de studii din cadrul UMFVBT
 • Admiterea la studii de licenţă în limba română. Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere
 • Completarea şi eliberarea actelor de studii în cadrul UMFVBT
 • Oferta de studii masterale din cadrul UMFVBT
 • Circuitul documentelor în cadrul UMFVBT
 • Organizarea şi desfasurarea examenului de licenţă
Bibliografia:
 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul MECS nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 • Ordinul MECS nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2015-2016
 • Ordinul MECS nr. 3179/2015 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara
 • Procedură privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul propriu al UMFVBT privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi a registrelor matricole
 • Regulament privind înscrierea şi înmatricularea studenţilor
 • Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de masterat
 • Regulament de organizare si functionare DEACE.
ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI
Activităţi specifice:
 • întocmirea documentelor cu păstrarea elementelor de identitate ale universităţii, respectiv sigla aprobată de Senatul Universitar, iar, în subsolul paginii, cu înscrierea iniţialelor prenumelui şi numelui
 • respectarea prevederilor legale în vigoare şi a regulamentelor interne ale universităţii
 • arhivarea documentelor şi asigurarea predării acestora la Arhiva universităţii
 • înscrierea candidaţilor la examenul de admitere – verificarea actelor necesare înscrierii, eliberarea legitimaţiilor de concurs
 • verificarea zilnică a datelor înscrise în programul informatic cu dosarele candidaţilor
 • sortarea dosarelor candidaţilor reuşiţi
 • eliberarea dosarelor candidaţilor nereuşiţi
 • îndeplinerea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera de responsabilitate
 • respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.
DOSARUL DE CONCURS
Componenţa dosarului de concurs:
 1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română şi semnat pe fiecare pagină
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii
 3. Copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (în original); adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi, în mod obligatoriu, va conţine menţiunea „APT CLINIC ŞI PSIHIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE _______________________”

Actele prevăzute la punctele 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.

Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Neprezentarea cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Depunerea dosarului de concurs: Dosarul de concursse depune Registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, parter, camera  1, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, până la data de 29.03.2017, orele 1500.
COMISIA
Comisia de concurs:
 • Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandra Enache
 • Membru: Jr.Larisa Geamănu, Secretar Şef
 • Membru: Saşa Mitrovici, Director Resurse Umane
 • Secretar: Ec.Mihaela Stanca, Serviciul RUNOS
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
 • Preşedinte: Conf. Univ. dr. Emilian Popovici
 • Membru: Călin Neaţu, Secretar Prorectoratul didactic
 • Membru: Cons.juridic, Codrina Levai
 • Secretar: Ec.Mihaela Stanca, Serviciul RUNOS
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviul
Dosarele de concurs: Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
Proba scrisă: Constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul  şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;
Interviul: În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte şi calificativele ADMIS sau RESPINS;

Toate probele de concurs sunt eliminatorii.Punctajul minim de promovare pentru funcţiile de execuţie este de 50 de puncte, iar pentru funcţiile de conducere, punctajul minim de promovare este de 70 de puncte.

Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează.

Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.Se pot prezenta la proba scrisă doar candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro)Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. Din acest moment este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

CONTESTAŢII

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se referă numai la dosarul şi la punctajele obţinute de candidatul contestatar.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la proba practică/interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediu şi pe pagina web a universităţii (www.umft.ro), imediat după soluţionarea contestaţiilor.

CALENDARUL DE CONCURS
Perioada de depunere a dosarelor: 16.03.2017 – 29.03.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 30.03.2017, ora 10.00
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs: 30.03.2017 ora 11.00- 31.03.2017 ora 11.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor finale: 31.03.2017, ora 14.00
Proba scrisă: 10.04.2017 ora 10.00, în Sala Consiliului de Administraţie
Afişarea rezultatelor probei scrise: 10.04.2017 ora 14.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise: 10.04.2017 ora 15.00–11.04.2017 ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor finale: 12.04.2017, ora 9.00
Interviul: 12.04.2017, ora 11.00
Afişarea rezultatelor interviului: 12.04.2017  ora 15.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 12.04.2017 ora 15.00- 13.04.2017 ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor finale: 14.04.2017, ora 10.00

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.03 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.83 Kb
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.62 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >