Despre noi

Secretar - Secretariat General

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Secretar (cod COR 235901), pe perioadă determinată, în cadrul Secretariatului General - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 02 februarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte: Rector,prof. univ. dr. Marius Raica

Membrii:     Prof. univ. dr. Octavian Marius Creţu

                    Secretar şef universitate adjunct, jr. Larisa Geamănu

Secretar:    Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici       

2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Alexandra Enache

Membrii:        Secretar Şef Facultatea de Medicină, ing. Dorina Ienea

                        Consilier juridic dr. Codrina Levai

Secretar:       Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici

III. A. Tematica concursului

 1. Organizarea studiilor universitare.
 2. Organizarea studiilor universitare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara.
 3. Învăţământul superior medical.
 4. Conducerea universităţilor.
 5. Admiterea, înmatricularea şi înscrierea studenţilor. Dobândirea calităţii de student. Documentele studenţilor. Contractarea studiilor
 6. Credite de studii. Frecvenţa la activităţile de învăţământ programate. Evaluarea pe parcurs a studenţilor. Promovarea anilor de studii.
 7. Mobilitatea academică a studenţilor
 8. Organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare.
 9. Reclasificarea studentilor.
 10. Regimul actelor de studii în învatamantul superior.
 11. Circuitul documentelor în Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din Timişoara.
 12. Liberul acces la informatiile de interes public.


B. Bibliografia

 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordinul MENCS nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2015-2016.
 3. Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
 4. Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior;
 5. Ordinul MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
 6. H.G. nr. 376/2016, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017;
 7. Ordonanţă nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 9. Carta UMFVBT;
 10. Regulament de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în cadrul studiilor universitare de licenţă, an universitar 2016-2017.
 11. Procedură privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

 

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27.01.2017, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere şi/sau căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)       cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, în original;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • constituie avantaj – studii juridice, administraţie publică, limbi străine
 • o bună cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze;
 • operare calculator (Office 2010).

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică, organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • integritate,
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • Efectuează toate lucrările de secretariat necesare pentru şedintele Senatului şi ale Consiliului de administraţie, redactează procesele-verbale şi hotărârile acestor organisme şi urmăreşte îndeplinirea acestora;
 • Rezolvă, păstrează şi organizează corespondenţa curentă repartizată secretarului şef al universităţii sau generată de acesta.
 • Informează publicul, studenţii şi cadrele didactice cu privire la aspectele referitoare la activitatea Secretariatului general;
 • Asistă secretarul şef al universităţii în efectuarea lucrărilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, a examenelor de finalizare a studiilor şi a concursului de rezidenţiat,
 • Asistă secretarul şef al universităţii în colectarea datelor statistice, respectiv completarea şi transmiterea acestora către instituţiile şi organizaţiile care le solicită.
 • Asistă secretarul şef al universităţii în implementarea măsurilor menite să eficientizeze activitatea din compartimentele subordonate, participând la elaborarea procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul Secretariatului general, precum şi la alte activităţi specifice, sub coordonarea secretarului şef al universităţii.
 • Îndeplineşte alte atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera de responsabilitate;
 • Participă la elaborarea procedurilor operaţionale aferente activităţilor efectuate conform fişei postului;

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.69 Kb
Descarca Rezultate interviu
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.96 Kb
Descarca Rezultate proba scrisă
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.11 Kb
Descarca Rezultatul selecției dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.84 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.14 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >