Despre noi

Secretar studii superioare - Histologie

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea funcţiei de Secretar studii superioare (cod COR 235901), la Disciplina Histologie, din cadrul Facultăţii de Medicină, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.              Data, locul şi ora concursului

Concursul va avea loc în data de 12 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul disciplinei de Histologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2.

 II.            1. Comisia de concurs

- Prof.univ.dr. Marius Raica – preşedinte

  Prof.univ.dr. Anca Maria Cîmpean – membru

  Conf.univ.dr. Nela Puşa Gaje-membru

  Ec. Mihaela Stanca-secretar

     2. Comisia de contestaţie

Şef lucrări dr. Raluca Ceauşu – preşedinte

Şef lucrări dr. Silviu Cristian Suciu - membru 

Asist.univ.dr. Şerban Comşa - membru

Ec. Mihaela Stanca – secretar

III. Bibliografia concursului

 1. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 2. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare
 1. Regulamentul Intern UMFT
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare UMFT
 3. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Coordonator: Adina Berciu-Drăghicescu
 4. Secretariat şi corespondenţă instituţională, Bucureşti: Editura SNSPA, 2001, Maxim, Cornelia; Lazea, Hermiona.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 05.12.2016, ora 14.00 la Registratura Universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • b)    copia certificatului de naştere şi de căsătorie, dacă e cazul, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • d)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e)    cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului, în original;
 • f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
 • g)    curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct.IV lit.b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 •  perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă,
 • Cunoştinţe avansate operare PC,
 • Cunoaştinţe avansate de limba engleză,
 • Constituie un avantaj cunoaşterea limbii franceze.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • Primirea şi transmiterea corespondenţei  disciplinei
 • respectarea clauzelor contractuale
 • evidenţa persoanelor care vizitează disciplina
 • asigurarea necesarului de protocol pentru şedinţele colectivului disciplinei
 • gestiunea disciplinei
 • manipulează şi depozitează substanţelor de laborator.
 • asigură necesarul de substanţe aş disciplinei
 • respectarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor interne   

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii

Informaţii suplimentare se obţin la serviciul RUNOS, tel: 0256/499120, concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.35 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.29 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.66 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.3 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >