Despre noi

Şef Birou Salarizare

Data ultimei actualizări : 12.10.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Şef Birou Salarizare – studii superioare (cod COR 111220) pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Salarizare – Direcţia Resurse Umane - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 05 octombrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica

Membrii:        Manager Spitalul CFR, dr. Iulius Jugănaru

                        Director Departament Dezvoltare Academică, Drd.ing. Romeo-Minodoru Coşniţă

Secretar:       Cons.jur. dr. Codrina-Mihaela Levai

      2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Prorector, Prof.univ.dr. Alexandra Enache

Membrii:        Decan, Prof.univ.dr. Romulus-Zorin Timar

                        DGA, Prof. Filip Fiat

Secretar:       Cons.jur. dr. Codrina-Mihaela Levai

III.  Bibliografia concursului

 1. LEGISLAŢIE
 •      Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărâre nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă
 • Legea 1/2001 a educaţiei naţionale actualizată
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată
 • Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
 • Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare
 • Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010, aprobate prin Ordinul comun emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 42/2011 şi Ministerul Finanţelor Publice sub nr. 77/2011
 • O.U.G . nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Ordin 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale <LLNK 12015   227 10 202  66 30>art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordinul 3860/2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual
 • OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • OUG 20/2016 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015    57180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetar
 • OUG 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare
 • NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), <LLNK 12015    57180 302   3 65>art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (aspecte legate de venituri din salarii şi asimilate salariilor, reţineri la salarii, scutiri de impozite, etc.)

 B.   BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE

 1. Denisa Abrudan, Emilia Novac, Resursele umane şi performanţa în organizaţii, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2013
 2. Florentina Pîrjol, Comunicarea organizaţională, Ed. Mirton, Timişoara, 2003

 IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27 septembrie 2016, ora 15.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 •  a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesiv, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 120 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare de licenţă în domeniul economic/financiar;
 • studii post-universitare sau cursuri acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări în domeniul resurselor umane/salarizare;
 • experienţă în domeniul resurselor umane în învăţământ superior minimum 5 ani
 • vechime în muncă minimum 7 ani

 2.    Cunoştinţe necesare:

 • Cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul salarizării resurselor umane din învăţământ superior
 • Cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane
 • Cunoştinţe temeinice a modalităţilor de remunerare şi motivare a salariaţilor
 • Cunoştinţe de salarizare a personalului
 • Cunoştinţe de contabilitate
 • Cunoştinţe de management
 • Cunoştinţe privind tehnici de negociere
 • Operare PC (MS Office, în special Word şi Excel)
 • Cultură generală

 3. Aptitudini şi deprinderi necesare:

 • Aptitudini de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control - evaluare
 • Acordare de consultanţă şi consiliere
 • Abilităţi de negociere
 • Aptitudini de comunicare orală şi scrisă
 • Aptitudine generală de învăţare

 4.    Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • respectul faţă de lege şi loialitate faţă de interesele UMFT.

 VIII.       Responsabilităţile postului

       I. Activităţi principale

 • Angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului universităţii
 • Coordonarea activităţii de remunerare a personalului universităţii
 • Elaborarea şi implementarea sistemelor de motivare a personalului
 • Stabilirea şi urmărirea respectării regulilor generale de comportament
 • Organizarea şi conducerea biroului

 II. Sarcini şi îndatoriri:

      1. Asigură angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului universităţii

 • Negociază contractele de angajare şi urmăreşte respectarea clauzelor acestora
 • Urmăreşte respectarea echităţii interne şi externe în ceea ce priveşte nivelul de salarizare şi propune         corecţiile necesare
 • Urmăreşte orientarea şi integrarea în universitate a noilor angajaţi
 • Identifică nevoile de instruire ale personalului, în colaborare cu conducerea universităţii
 • Elaborează programe de instruire şi le implementează în colaborare cu conducerea universităţii
 •  Monitorizează piaţa forţei de muncă şi a furnizorilor de servicii din domeniu
 • Asigură respectarea cadrului legal concomitent cu susţinerea intereselor universităţii
 • Propune conducerii strategia de salarizare a universităţii

      2. Coordonează activitatea de remunerare a personalului universităţii

 • Asigură stabilirea drepturilor salariale şi sociale ale angajaţilor conform legislaţiei în vigoare şi a normelor specifice universităţii
 • Verifică şi avizează documentele de personal cu referire la nivelurile salariale: state de plată, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţe de salariat, cuantumul bonusurilor şi al altor drepturi privind remunerarea salariaţilor
 • Coordonează activitatea de reevaluare salarială, pe baza propunerilor conducerii universităţii şi în corelaţie cu indicatorii macro-economici
 • Urmăreşte asigurarea echităţii interne şi externe printr-o politică adecvată de salarizare
 • Asigură asistenţa conducerii în problemele legate de salarizare
 • Concepe proceduri şi alte documente specifice instituţiei pe probleme de salarizare

3. Elaborează şi implementează sisteme de motivare a personalului

 • Realizează analize la nivelul universităţii cu privire la nivelul de satisfacţie a angajaţilor şi propune conducerii universităţii măsurile necesare
 • Realizează sondaje cu privire la piaţa forţei de muncă, identifică şi propune măsuri pentru creşterea motivării angajaţilor
 • Analizează situaţia existentă şi propune acordarea gradaţiilor de merit în conformitate cu legislaţia în vigoare

4. Stabileşte şi urmăreşte respectarea regulilor generale de comportament

 • Gestionează, împreună cu Directorul de Resurse Umane, instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, regulament intern, manualul angajatului, proceduri de lucru etc.
 • Informează periodic angajaţii cu privire la politicile de salarizare ale universităţii
 •  Actualizează şi difuzează la nivel de universitate documentele avizate
 • Elaborează şi propune conducerii proceduri de salarizare, le difuzează şi urmăreşte respectarea acestora la nivel de universitate

5. Organizează şi conduce activitatea Biroului Salarizare

 • Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţi în executarea acestor sarcini
 • Elaborează şi actualizează fişele de post ale salariaţilor din subordine
 • Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine
 • Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale din cadrul Biroului Salarizare
 • Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform legislaţiei în vigoare şi a normativelor interne
 • Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine
 • Asigură respectarea normelor interne de funcţionare ale universităţii de către personalul din subordine

 III. Responsabilităţile postului:

      1. Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • selecţionarea candidaţilor care corespund cel mai bine postului şi integrarea noilor angajaţi
 • respectarea clauzelor contractuale
 • corectitudinea elaborării statelor de plată, a declaraţiilor şi situaţiilor către instituţiile statului, etc.
 • corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor în alte documente de personal
 • corectitudinea elaborării fişelor de post şi a formularelor de evaluare
 • calitatea programelor de training aprobate şi de evaluare post-training
 • analizarea revendicărilor salariaţilor şi medierea conflictelor în organizaţie
 • actualizarea şi comunicarea la nivelul universităţii a documentelor de formalizare a structurii organizatorice aprobate: organigrame, regulamente, etc.
 • respectarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor interne

       2. Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:

 • coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a normelor interne
 • dotarea corespunzătoare a subordonaţilor cu resursele necesare
 • calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine

       3. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • implicarea sa în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează universitatea

       IV. Autoritatea postului:

 • Reprezintă instituţia în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de personal/salarizare
 • Negociază clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de universitate
 • Semnează state de plată, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţele de salariat, corespondenţa Biroului salarizare, Situaţii tichete de masă, etc.
 • Asigură întocmirea documentaţiilor şi transmiterea operativă şi corectă a datelor solicitate de Serviciul financiar-contabil privind salarizarea personalului şi calculul obligaţiilor financiare ale UMFT către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate
 • Colaborează optim cu Serviciul Financiar-Contabil în ceea ce priveşte situaţiile financiare legate de salarizare, estimări lunare/trimestriale/anuale de cheltuieli cu salariile, etc.
 • Colaborează optim cu Departamentul de Cercetare şi Management al granturilor în ceea ce priveşte angajarea şi salarizarea personalului în proiecte de cercetare (contracte de muncă, acte adiţionale, state de plată, situaţii financiare, estimări de cheltuieli cu salariile, etc.)
 • Asigură întocmirea şi evidenţa contractelor de muncă ale personalului angajat pe perioadă nedeterminată/determinată în activitatea de cercetare ştiinţifică, organizată prin departamentul de cercetare al instituţiei, departamentele de specialitate sau programele naţionale.
 • Asigură gestionarea şi plata la termen a concediilor medicale
 • Asigură întocmirea situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale solicitate de MENCŞ şi Direcţia de Statistică şi/sau alte instituţii
 • Stabileşte necesarul anual de fonduri pentru cheltuielile de personal şi repartizarea acestuia pe linii de finanţare
 • Centralizează şi verifică documentele de evidenţă operativă necesare calculului drepturilor salariale lunare ale personalului angajat
 • Asigură evidenţa şi plata drepturilor salariale ale angajaţilor şi colaboratorilor instituţiei, salarizarea pentru activităţile de bază, cercetare, plata cu ora şi/sau pe bază de contract pe perioadă determinată, comisii doctorat, admitere, concedii de odihnă şi concedii medicale
 • Asigură efectuarea calculului reţinerilor pe statele de plată ale întregului personal din Universitate
 • Asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare pentru asigurările de sănătate, la Casele de pensii, declaraţia 112, etc.;
 • Avizează şi semnează situaţiile statistice referitoare la salarizarea personalului universităţii
 • Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica universităţii
 • Elaborează şi difuzează la nivel de instituţie norme, reguli şi proceduri de resurse umane şi salarizare aprobate de conducere
 • Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru
 • Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane şi salarizare ale universităţii
 • Solicită respectarea normativelor de resurse umane, propune conducerii sancţiuni pentru angajaţii ce nu se conformează acestora
 • Avizează şi semnează: state de plată, fişe post/evaluare; cereri de concediu, modificări de orar, prime/sancţiuni pentru personalul universităţii
 • Utilizează metodele disponibile intern şi extern de documentare în domeniul legislaţiei muncii şi a salarizării resurselor umane
 • Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru subordonaţi şi ia măsuri de eficientizare a activităţii lor
 • Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine, semnează cererile de concediu
 • Semnează formularele de avans şi decont pentru personalul din subordine
 • Avizează şi semnează cererile de acordare în avans a salariului
 • Decide prelungirea sau încetarea activităţii după perioada de probă a subordonaţilor
 • Utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de instituţie.

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.67 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.24 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.73 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 52.28 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >