Despre noi

Şef Birou Transport şi Parc Auto

Data ultimei actualizări : 14.03.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Şef Birou Transport şi Parc Auto (cod COR 111220), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 28 februarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat

Membrii:        Şef serviciu, ing. Gruia Grecu

                      Şef serviciu, contabil şef Mihaela Stepan

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

      2. Comisia de contestaţie

Preşedinte: Şef birou, ing. Sever Sbârnă  

Membrii:        Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici

                      Cons.jr. Cristian Hinţ

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

III. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Bibliografie

 • Regulamentul Intern UMFT.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al UMFT.
 • Carta UMFT.
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, republicată.
 • O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
 • H.G nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizată cu modificări.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 17.02.2017, ora 14.00 la Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 •  a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)       cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesiv, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

 • Condiţii minimale
 • permis de conducere categoria B minim 10 ani;
 • minimum studii medii
 • vechime în muncă: minimum 10 ani
 • fără antecedente penale

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 Responsabilităţile şi atribuţiile postului

 • Planifică şi organizează executarea transporturilor de persoane sau marfă;
 • Urmăreşte încadrarea în consumurile normate şi ia măsuri de evitare a risipei;
 • Participă la analiză şi rezolvă problemele de calitate cu operativitate şi eficienţă, în vederea îmbunătăţirii calităţii produsului, prin mijloace şi metode specifice;
 • Stabileşte sarcinile şi responsabilităţile necesare fiecărui post din subordine, ţinând cont de obiectivele din planul strategic al organizaţiei, astfel încât să se asigure realizarea eficientă a tuturor activităţilor şi un circuit informaţional logic şi corect;
 • Stabileşte cu obiectivitate priorităţile în derularea activităţii la nivelul fiecărui angajat din subordine, în funcţie de natura prevederilor de plan.

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 490 120.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.92 Kb
Descarca Rezultatele probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.75 Kb
Descarca Rezultatul selecției dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.13 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.13 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >