Despre noi

Şef Serviciu IT

Data ultimei actualizări : 12.10.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Şef serviciul IT – studii superioare (cod COR 111225) pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului IT – Departamentul de Dezvoltare Academică - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 05 octombrierie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Marius Raica – Rector.

Membrii:        Drd.ing. Coşniţă Romeo-Minodoru –Director Departament Dezvoltare Academică,

            Cons.jur.dr. Codrina Levai.

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca – Serviciul RUNOS.

      2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Alexandra Enache – Prorector.

Membrii:        Prof. Fiat Filip – Director general adminitrativ, 

                       Saşa Mitrovici – Şef serviciul RUNOS.

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca – Serviciul RUNOS.

  III. Bibliografia concursului

 • Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.
 • Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.
 • Installing and Configuring Windows Server 2012.
 • Administering Windows Server 2012.
 • Installing and Configuring Windows 7, 8.1, 10.
 • Reţele de calculatoare, ed.a 4-a, Andrew S. Tannenbaum.
 • Microsoft SQL Server, Richard Waymire & Rick Sawtell.
 • CISCO CCNA.
 • Sisteme de operare LINUX, WINDOWS, ANDROID, IOS.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 27 septembrie 2016, ora 15.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 •  a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesiv, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul.

 VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 120 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul informatică/tehnologia informaţiei;
 • vechime în domeniul IT minimum 3 ani;
 • vechime în muncă minimum 7 ani.

 2.    Cunoştinţe necesare:

 • cunoaşterea calculatoarelor şi subsistemelor hardware: structura şi arhitectura;
 • cunoştinţe avansate în instalarea, configurarea, operarea, monitorizarea, administrarea, depanarea reţelelor de calculatoare, serverelor şi a sistemelor Linux/Windows;
 • cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele de calculatoare (LAN, WAN) şi mediile de comunicaţii;
 • experienţă cu tehnologiile: VLAN, routare, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID;
 • experienţă în monitorizare de servere şi reţele de mari dimensiuni;
 • cunoaşterea unor limbaje scriptice: bash, perl, python;
 • deţinerea unor certificări Linux, Cisco, Microsoft;
 • experienţă cu echipamente de reţea Cisco, Watchguard, Fortinet, HP.
 • administrarea reţelelor de calculatoare şi a bazelor de date, teoria şi practica sistemelor de baze de date, modalităţi de păstrare şi de acces la volume mari de date, tipuri de management;
 • funcţionarea şi securizarea reţelelor, concepte privind securitatea accesului în reţea, securitatea datelor accesibile în reţea;
 • configurarea hard şi soft a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • sisteme de operare WINDOWS, LINUX, IOS, ANDROID;
 • cunoştinţe SQL;
 • INTERNET: servere WEB, poştă electronică, produse antivirus şi alte aplicaţii;
 • cunoaşterea principiilor de dezvoltare a aplicaţiilor, proiectarea, codificarea, testarea implementarea programelor, instrumente pentru dezvoltarea de programe;
 • cunoaşterea interfeţelor grafice, principiile interfeţelor om-maşină;
 • managementul proiectelor: cerinţele şi strategiile lucrului în echipă, participarea în echipă, atingerea obiectivelor, conducerea echipei, gestionarea conflictelor;
 • managementul activităţilor: planificarea, estimarea, conducerea, controlul, evaluarea riscurilor, raportarea progreselor;
 • asigurarea calităţii: respectarea standardelor în privinţa calităţii produselor şi serviciilor;
 • modelarea costurilor, eficienţa investiţiilor în soluţii IT&C;
 • cunoaşterea tendinţelor dezvoltării tehnologiilor hardware şi software în vederea implementării în UMFT.

 3. Aptitudini şi deprinderi necesare:

 • realizarea obiectivelor;
 • capacitate de implementare proiecte;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • atenţie la detalii: obţinerea unui rezultat corect chiar atunci când se află sub presiune, verifică acurateţea (corectitudinea) informaţiilor înainte de a le folosi;
 • pasiune pentru succesul propriilor acţiuni, dispus către excelentă;
 • responsabilitate, adaptează timpul de lucru la cerinţele activităţilor;
 • comunicare eficientă: faţă în faţă, la telefon, în scris, prin prezentări, foloseşte noile instrumente ale tehnologiei comunicaţiilor;
 • orientat către buna desfăşurare a activităţilor din serviciu;
 • ia decizii în timp util;
 • flexibilitate, învaţă singur;
 • iniţiativă – nu aşteptă să i se spună ce are de făcut;
 • caracteristici de conducător, prevenirea, asumarea şi gestionarea riscurilor:
 • consideră şi evaluează consecinţele posibile ale acţiunilor care se vor desfăşura (sau ale lipsei de acţiune) şi face în aşa fel încât să minimizeze consecinţele negative;
 • negociere;
 • persuasiune – putere de convingere;
 •  spirit organizatoric

  4.    Alte cerinţe:

 • adaptabilitate;
 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent;
 • conduita în timpul serviciului;
 • respectul faţă de lege şi loialitate faţă de interesele UMFT;

 VIII.       Responsabilităţile postului

1. Sarcini şi îndatoriri. Activităţi specifice

 • coordonarea activităţiile serviciului IT din cadrul DDA;
 • planificarea resurselor gestionate în cadrul serviciului IT;
 • monitorizează, întreţine şi dezvoltă infrastructura şi serviciile IT (email, DNS, router, switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale UMFT;
 • identifică şi remediază avariile apărute la sistemele şi echipamentele de reţea;
 • participă la elaborarea politicilor IT ale UMFT, elaborează proceduri IT, acordă consultanţă în domeniu;
 • acordă asistenţă tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul UMFT;
 • colaborează cu personalul din cadrul UMFT;
 • păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor;
 • avizează toate achiziţiile de echipamente şi programe realizate în cadrul UMFT;
 • supervizarea proiectării soluţiilor de IT&C:
 • proiectarea şi administrarea infrastructurii de reţea;
 • proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei, precum şi instruirea şi asistarea utilizatorilor;
 • monitorizarea implementării şi funcţionării soluţiilor IT&C.
 • asigurarea funcţionarii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii, administrarea serverelor, interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globala INTERNET;
 • asigurarea legalităţii programelor instalate:
 • verifica periodic toate calculatoarele UMFT şi face o listă a programelor instalate;
 • întocmeşte o fişă pentru fiecare echipament (server, calculator etc), cu programele instalate, semnată de utilizatorul calculatorului.
 • în cazul în care sunt necesare intervenţii de specialitate (telefon, fax, centrala telefonica), se ocupa de rezolvarea problemelor luând legătura şi cooperând cu firmele prestatoare de servicii;
 • ia legătura cu firma furnizoare de INTERNET pentru a asigura buna desfăşurare  a activităţii în UMFT;
 • asigură consultanţă de specialitate în achiziţionarea de echipament tehnic, recomandând soluţii adecvate activităţii UMFT;
 • asigură mentenanţa, monitorizarea, dezvoltarea, protecţia şi securitatea reţelei de INTERNET a UMFT;
 • creează strategiea de  backup-up a tuturor datelor (informaţiilor) din calculatoarele şi/sau de pe servere UMFT;
 • răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul serviciului şi respectă procedurile de lucru;
 •  răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităţii serviciului;
 • răspunde de întreţinerea în bune condiţii a echipamentului (fix şi mobil) dat în folosinţă de către UMFT şi îl predă complet la solicitarea şefului direct sau la încetarea contractului individual de muncă;
 • răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
 • răspunde de respectarea legalităţii;
 • răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor;
 • răspunde de exactitatea datelor furnizate;
 • răspunde pentru corectitudinea documentelor întocmite şi înaintate spre aprobare;
 • răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul  serviciului pe care îl coordonează;
 • respectarea reglementărilor legale în vigoare pe linie de IT, normativelor interne, prevederilor ROF, RI, CCM, ISO  şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • recrutarea de personal specializat în vederea propunerii pentru ocuparea posturilor libere.

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii, e-mail: concurs@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.7 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.18 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.7 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 52.29 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >