Despre noi

Specialist salarizare

Data ultimei actualizări : 10.01.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Specialist salarizare, cu 0,5 normă, perioadă determinată de 3 luni, (cod COR 263111), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 21 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Director Resurse Umane, Saşa Mitrovici

Membri:         Şef birou salarizare Laura Caplar

                        Ec. Mihaela Stanca - Direcţia Resurse Umane

Secretar:       Popescu Cristian

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Cons.jur.dr. Codrina Levai

Membri:         Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat

                      Contabil-Şef, Ec. Mihaela Stepan

Secretar:       Popescu Cristian

III. Bibliografia concursului

 • H.G. nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea 1/2001 a educaţiei naţionale actualizată
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată
 • Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
 • Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri public, cu completările şi modificările ulterioare
 • Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010, aprobate prin Ordinul comun emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 42/2011 şi Ministerul Finanţelor Publice sub nr. 77/2011
 • O.U.G . nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Ordin 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale <LLNK 12015   227 10 202  66 30>art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin 934/11.05.2016 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016
 • OUG 20/2016 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015    57180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare
 • OUG 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), <LLNK 12015    57180 302   3 65>art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • HG nr. 614 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011
 • ORDIN nr. 4.947 din 17 august 2016 privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologic
 • ORDONANTA nr. 25 din 24 august 2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legal
 • HOTĂRÂRE nr. 750 din 2 octombrie 2013 pentru completarea <LLNK 12003   327 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   475 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

   Tematică

 • Organizarea şi funcţionarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Normarea şi salarizarea personalului din învăţământul superior de stat
 • Resursa umană într-o instituţie de ănvăţământ superior de stat
 • Gestionarea datelor şi informaţiilor referitoare la resursa umană într-o instituţie publică
 • Normarea, salarizarea şi gestionarea resursei umane angajate în proiecte de cercetare

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 13.12.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, şi/sau, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)      cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului, în original;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: 0,5 normă , durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 30 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 • vechime în domeniul salarizării de minim 5 ani;

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • este responsabil cu introducerea informaţiilor necesare calculului salarial, calculul corect al salariilor în conformitate cu politica universităţii şi legislaţia în vigoare şi cu respectarea termenelor stabilite;
 • asigură evidenţa costurilor cu salariile pe centre de cost şi emite rapoarte referitoare la sistemul de salarizare;
 • efectuează calculul lunar al salariilor utilizând aplicaţia software pusă la dispoziţie de către universitate, întocmeşte statele de plată şi centralizatoarele de impozite şi taxe datorare statului;
 • este responsabil cu utilizarea corectă şi verificarea soft-ului de salarii – inclusiv verificarea implementării modificărilor legislative (inclusiv celor care reies din normativele interne) în soft-ul de salarii;
 • întocmeşte şi/sau verifica şi operează în soft-ul de salarii toate actele de personal care fac parte din calculul salarial;
 • întocmeşte statele de salarii pentru veniturile din proiecte de cercetare;
 • întocmeşte şi gestionează contractele individuale de muncă ale salariaţilor angajaţi în proiecte de cercetare;
 • întocmeşte statele de salarii la nivelul universităţii;
 • eliberează adeverinţe de venit şi alte acte doveditoare ale angajării la cererea angajaţilor;
 • verifică corectitudinea întocmirii certificatelor medicale, efectuează calculul acestora şi gestionează dosarele de rambursare cu Casa de Sănătate;
 • întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică, ori de câte ori este necesar;
 • emite rapoarte şi realizează analize specifice ariei de activitate;
 • planifică, organizează şi prioritizează activităţile proprii în funcţie de termenele de predare;
 • pregăteşte şi livrează rapoartele recurente şi cele solicitate ad hoc de superiorul ierarhic direct privind salarizarea şi administrarea de personal;
 • răspunde de corectitudinea înregistrărilor/actualizărilor în alte documente de personal;
 • răspunde de respectarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor interne;
 • are calitatea de secretar al comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru posturile contractuale scoase la concurs.

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.18 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.48 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >