Despre noi

Statistician

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Statistician/Informatician 0.5 normă – perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Serviciului IT al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 19 ianuarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:   Ing.drd. Romeo-Minodoru Coşniţă, Director dezvoltare academică

Membrii:         jr. Miriam Cătană, secretar şef universitate

                         Grecu Ion, Şef Serviciul IT

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  ing. Gruia Grecu, şef Serviciu Tehnic

Membrii:        jr. Larisa Geamănu, secretar şef universitate adjunct

                        Mogoşanu Robert, angajat în cadrul Compartimentului IT

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

III. Bibliografia concursului

     Bibliografie generală – legislaţie

 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III, cap. I-V, IX-XI, Titlul IV, secţiunea III.
 2. Ordinul MECS nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2015-2016.
 3. Ordinul MECS nr. 3179/2015 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă.
 4. Criterii  şi  standarde  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă (http://www.umft.ro/reglementari-aplicabile-la-nivel-de-universitate_50).

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 30 decembrie 2016, ora 15.00 la Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 4 etape succesiv, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică – Editarea, la prima vedere, a unui text cu Microsoft Word (cu diacritice); Crearea unui tabel şi utilizarea formulelor de calcul pentru operaţiile de bază în Excel (sumă, diferenţe, produs, împărţire, procente), precum şi grafice, teste de semnificaţie, analiza regresiei şi corelaţia liniară;  Interoperabilitatea datelor (Word, Excel, Acces)
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale şi obligatorii

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic
 • vechime în domeniu, minim 4 ani
 • constituie avantaj, diplomă de master în domeniul economic

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • abilităţi de utilizare a sistemului de operare Windows XP
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

A. Activitate de statistică:

 • Colectarea, centralizarea şi întocmirea situaţiilor statistice anuale, solicitate de MECS, CNFIS, necesare pentru încheierea contractelor instituţionale de finanţare.
 • Centralizarea şi întocmirea situaţiilor statistice privind studenţii şi absolvenţii; date de referinţă: începutul şi sfârşitul anului universitar
 • Culegerea, centralizarea, prelucrarea, gestionarea, întocmirea şi raportarea datelor statistice privind studenţii UMF „Victor Babeş” din Timişoara către diverse structuri de la nivel central şi local (CNFIS, UEFISCDI, MECS, INS, ANPCDEFP, CNAS, Primărie, Prefectură etc.)
 • Îmbunătătirea structurii bazei de date a studenţilor universităţii, culegerea datelor şi actualizarea periodică a informaţiilor;

B. Actualizarea bazei de date ACCESS / programului informatic privind gestiunea şcolarităţii studenţilor, conform necesităţilor secretariatelor facultăţilor.

C. Asistenţă tehnică acordată Biroului Acte de studii şi secretariatelor facultăţilor în vederea completării şi tipăririi actelor de studii ale absolvenţilor.

D. Alte activităţi de centralizare a informaţiilor/documentelor aferente studenţilor universităţii:

 • Centralizarea şi întocmirea situaţiei stocului şi necesarului pe fiecare categorie de carnete şi legitimaţii CFR, repartizate studenţilor universităţii.   
 • Alte situaţii centralizatoare

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.66 Kb
Descarca Rezultatul probei practice
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.68 Kb
Descarca Rezultate proba scrisă
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.66 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.67 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.75 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >