Resursa umană reprezintă activul cel mai important al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are nevoie de oameni dinamici, care să-și îmbunătățească permanent cunoștințele și rezultatele. UMFVBT oferă un mediu de lucru în care excelența profesională și responsabilitatea se îmbină armonios și în care competențele diverse își găsesc mijlocul de afirmare.

Dacă sunteți o persoană care:

 • înțelege mediul de lucru în care își desfășoară activitatea;
 • se implică și perseverează în activitate;
 • vine în mod constant cu idei noi pentru dezvoltarea și optimizarea activităților desfășurate;
 • investește timp și entuziasm în activitatea profesională,

atunci, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va fi cu siguranță un loc excelent de muncă pentru dumneavoastră.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar și conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universității (un model orientativ se poate descărca de aici);
 2. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română și semnat pe fiecare pagină;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului scos la concurs;
 6. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie și extrasul din REVISAL semnat și ștampilat de emitent;
 7. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puțin 6 luni anterior datei derulării concursului sau o declarație pe propria răspundere* că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (în original);
 9. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se poate descărca de aici)

Notă : La depunerea dosarului de concurs vor fi prezentate și documentele în original pentru certificarea copiilor

*candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs complet se depune la Registratura universității, conform calendarului de concurs sau se transmite prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii la Registratura universității, adresa Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal: 300041, Timișoara, județul Timiș, conform calendarului de concurs.

În situații deosebite prevăzute de lege, transmiterea dosarului de concurs se poate face în format electronic, prin scanarea dosarului de concurs complet și transmiterea acestuia  pe adresa de e-mail cariere@umft.ro.

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

În cazul neprezentării la post la termenul legal, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

 1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulament privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul UMFVBT

Pentru mai multe informații privind posturile contractuale vacante vă rugăm să vă adresați Biroului Resurse Umane la telefon 0256/499120 sau la adresa de e-mail: cariere@umft.ro.

Denumirea postului

Locul de muncă

Numărul de posturi

Durată post

Informații concurs:  anunțul de concurs,  calendar, condiții specifice, bibliografie, rezultate

Stare concurs

Tehnician IT debutant

Serviciul IT

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/tehnician-it-debutant-septembrie-2022/

În desfășurare

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social-Administrativa

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-septembrie-2022/

În desfășurare

Administrator financiar

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/administrator-financiar-ru_septembrie-2022/

În desfășurare

Laborant debutant

Disciplina Ortodonție- Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-debutant-ortodontie-iunie-2022/

Finalizat

Asistent cercetare (SS)

Disciplina Biochimie, Departamentul de Biochimie și Farmacologie, Facultatea
de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/asistent-cercetare-ss-biochimie-iunie-2022/

Finalizat

Laborant grad I (SS)

Disciplina Biochimie, Departamentul de Biochimie și Farmacologie, Facultatea
de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-grad-i-ss-biochimie-iunie-2022/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social-Administrativa

1

Determinată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-determ-iunie-2022/

Finalizat

Portar

Serviciul PSI

1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/portar-iunie-2022/

Finalizat

Laborant (SS)

Disciplina Fiziologie, Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-ss-disciplina-fiziologie/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social-Administrativa

2

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-iunie-2022/

Finalizat

Secretar debutant (M)

Departamentul X- Chirurgie II, Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/secretar-debutant-m-departamentul-x-chirurgie-ii/

Finalizat

Secretar II (SS)

Departamentul IX- Chirurgie I, Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ii-ss-departamentul-ix-chirurgie-i/

Finalizat

Instalator apă, canal (per. det.)

Biroul Tehnic

1

Determinată

https://www.umft.ro/instalator-apa-canal-iunie-2022-per-det/

Finalizat

Laborant/ Tehnician

Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/laborant-tehnician-mai-2022/

Finalizat

Șef Birou – Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-serviciul-intern-de-prevenire-si-protectie/

Finalizat

Instalator apă, canal

Biroul Tehnic

1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/instalator-apa-canal-2-iunie-2022/

Finalizat

Laborant gr.II (PL) (2)

Disciplina Radiologie și imagistică medicală generală și dento-maxilară,
Departamentul II, Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-gr-ii-pl-2/

Finalizat

Laborant gr.II (PL) (1)

Disciplina Radiologie și imagistică medicală generală și dento-maxilară,
Departamentul II, Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-gr-ii-pl-1/

Finalizat

ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Direcția Social-Administrativa

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-2-mai-2022-2/

Finalizat

Tehnician-Informatician debutant

Serviciul IT

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/tehnician-informatician-debutant/

Finalizat

ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

Direcția Social-Administrativa

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-mai-2022/

Finalizat

Laborant (SSD)

Disciplina Fiziologie, Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-ssd-fiziologie-aprilie-2022/

Finalizat

Muncitor Calificat / Tipografie / Poligrafie (0.5 N)

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL TEHNOREDACTARE ȘI GRAFICĂ

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/muncitor-calificat-tipografie-poligrafie-0-5-n/

Finalizat

Șef Birou – Biroul Resurse Umane

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-biroul-resurse-umane/

Finalizat

Referent/Specialist Resurse Umane

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane

1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/referent-specialist-resurse-umane-aprilie2022/

Finalizat

Secretar

Direcția Secretariat General Universitate

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-dsgu/

Finalizat

Secretar debutant (SS)

Departamentul VII- Medicină internă II
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-debutant-ss-departamentul-vii-medicina-interna-ii/

Finalizat

Instalator apă, canal

Biroul Tehnic

2

Nedeterminată

https://www.umft.ro/instalator-apa-canal-2-martie-2022/

Finalizat

Referent Resurse Umane

Direcția Resurse Umane – Biroul Salarizare

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/referent-resurse-umane-februarie-2022/

Finalizat

Laborant în învățământ I

Facultatea de Farmacie

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-in-invatamant-i-farmacie-februarie-2022/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social-Administrativă

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-ianuarie-2022/

Finalizat

Șef birou

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL TEHNOREDACTARE ȘI GRAFICĂ

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-editura/

Finalizat

Șef birou (Consilier editorial)

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL CONTRACTARE ȘI TIPAR

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-consilier-editorial-editura/

Finalizat

Referent de specialitate-Grafician

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL TEHNOREDACTARE ȘI GRAFICĂ

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/referent-de-specialitate-grafician-editura/

Finalizat

Tehnoredactor

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL CONTRACTARE ȘI TIPAR

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/tehnoredactor-editura/

Finalizat

Operator/
Controlor date

EDITURA VICTOR BABEȘ, BIROUL CONTRACTARE ȘI TIPAR

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/operator-controlor-date-editura/

Finalizat

Secretar (SS) 

Departamentul XIII- Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-xiii-boli-infectioase/

Finalizat

Denumirea postului

Locul de muncă

Numărul de posturi

Durată post

 Informații concurs:  anunțul de concurs,  calendar, condiții specifice, bibliografie, rezultate

Stare concurs

Secretar debutant (SS)

 

Departamentul IV- Biochimie și Farmacologie,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-debutant-ss-departamentul-iv-biochimie-si-farmacologie/Finalizat

Șef Serviciu – Prorectoratul de Relații Internaționale

Prorectoratul de Relații Internaționale

 1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-serviciu-prorectoratul-de-relatii-internationale/Finalizat

SECRETAR III (SS) – MD

Secretariat Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-iii-ss-md/Finalizat

Laborant gr.III (SSD) – Disciplina Patologie Orală

Disciplina Patologie orală, Departamentul I, Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-gr-iii-ssd-disciplina-patologie-orala/Finalizat

Secretar III (SS) –Departamentul III- Științe funcționale

Departamentul III- Științe funcționale,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-iii-ss-departamentul-iii-stiinte-functionale/Finalizat

Secretar III (M) – Departamentul XII- Obstetrică-Ginecologie

Departamentul XII- Obstetrică-Ginecologie,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-iii-m-departamentul-xii-obstetrica-ginecologie/Finalizat

Laborant gr.III (SSD)

Disciplina Radiologie și imagistică medicală generală și dento-maxilară,
Departamentul II, Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-gr-iii-ssd-disciplina-radiologie-si-imagistica-medicala-generala-si-dento-maxilara/Finalizat

Laborant gr.II (M)

Disciplina Radiologie și imagistică medicală generală și dento-maxilară,
Departamentul II, Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-gr-ii-m-disciplina-radiologie-si-imagistica-medicala-generala-si-dento-maxilara/Finalizat

Secretar I (SS)

Biroul Digitizare și verificare teze de doctorat

7

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/secretar-i-ss-biroul-digitizare/Finalizat

Secretar I (M)

Biroul Digitizare și verificare teze de doctorat

1

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/secretar-i-m-biroul-digitizare/

Finalizat

Laborant debutant (SS)

Disciplina Biochimie, Departamentul de Biochimie și Farmacologie,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-debutant-ss-disciplina-biochimie/

Finalizat

Secretar (SS)

 

Departamentul XIII- Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-xiii-boli-infectioase-facultatea-de-medicina/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social Administrativă

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-decembrie-2021/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul XI- Pediatrie,
Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-xi-pediatrie/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul II,
Facultatea de Medicină Dentară

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-ii-facultatea-de-medicina-dentara/

Finalizat

Portar

Serviciul PSI, la Universitatea de Medicină Și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara

2

Nedeterminată

https://www.umft.ro/portar-noiembrie-2021/

Finalizat

Tehnician grad I

Compartimentul Administrare website și platforme de e-learning

1

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/tehnician-grad-i-compartimentul-administrare-website-si-platforme-de-e-learning/

Finalizat

Laborant în învățământ II

Facultatea de Farmacie

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-in-invatamant-ii-facultatea-de-farmacie/

Finalizat

Operator introducere, validare și prelucrare date

Disciplina Propedeutică și Materiale Dentare,
Facultatea de Medicină Dentară

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/operator-introducere-validare-si-prelucrare-date-disciplina-propedeutica-si-materiale-dentare/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul I,
Facultatea de Farmacie

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-i-facultatea-de-farmacie/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul II,
Facultatea de Farmacie

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-ii-facultatea-de-farmacie/

Finalizat

Analist programator I A

Direcția Financiar-Contabilă

1

Determinată – 12 luni

 https://www.umft.ro/analist-programator-i-a-directia-financiar-contabila/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social Administrativă

1

Determinată – 6 luni

 https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie/

Finalizat

Laborant debutant

Facultatea de Medicină Dentară, Disciplina Tehnologia Protezelor
Dentare (Tehnică Dentară)

1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/laborant-debutant-disciplina-tehnologia-protezelor-dentare-tehnica-dentara/

Finalizat

Îngrijitoare curățenie

Direcția Social Administrativă

2

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-2-posturi/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul III,
Facultatea de Medicină Dentară

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-iii-facultatea-de-medicina-dentara/

Finalizat

Secretar (SS)

Departamentul I,
Facultatea de Medicină Dentară

 1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss-departamentul-i-facultatea-de-medicina-dentara/

Finalizat

Secretar I (SS)

Departamentul XVI-Balneologie, Recuperare medicală și Reumatologie,
Facultatea de Medicină

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/secretar-i-ss-departamentul-xvi-facultatea-de-medicina/

Finalizat

Instalator apă, canal

Biroul Tehnic 

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/instalator-apa-canal/

Finalizat

Secretar grad II

Direcţia Informatizare, Serviciul Comunicare şi Media digitală

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/secretar-grad-ii-directia-informatizare-serviciul-comunicare-si-media-digitala/

Finalizat

Consilier în învățământ – studenți străini (Referent de specialitate)

Compartimentul Consiliere și Orientare în Carieră

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/consilier-in-invatamant-studenti-straini-referent-de-specialitate/

Finalizat

Șef Serviciu Tehnic

Serviciul Tehnic

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/sef-serviciu-tehnic/

Finalizat

Secretar (SS/SSD)

Disciplina Histologie, Departamentul II- Morfopatologie Microscopică,
Facultatea de Medicină

 1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-ss/

Finalizat

Laborant grad II

Disciplina Biochimie, Departamentul de Biochimie și Farmacologie,
Facultatea de Medicină

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/laborant-grad-ii-disciplina-biochimie/

Finalizat

Laborant grad III

Disciplina Protetică dentară-Facultatea de Medicină Dentară

 1

Nedeterminată

 https://www.umft.ro/laborant-grad-iii/

Finalizat

Electrician

Biroul Tehnic

 1

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/electrician_biroul_tehnic/

Finalizat

Asistent cercetare – Membru Doctorand

Facultatea de Farmacie, Centrul de Cercetare pentru Evaluari Farmacotoxicologice

1

Determinată – 14 luni

https://www.umft.ro/asistent-cercetare-membru-doctorand/

Finalizat

Inginer I (Inginer tehnolog în protecția mediului)

Serviciul intern de prevenire și protecție

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/inginer-i-inginer-tehnolog-in-protectia-mediului/

Finalizat

Referent de specialitate

Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/referent-de-specialitate-cercetare/

Finalizat

Șef Birou Administrativ

Direcția Social Administrativă – Biroul Administrativ

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-administrativ-dsa/

Finalizat

Tehnician grad I

Compartimentul Administrare website și platforme de e-learning

1

Determinată – 3 luni

https://www.umft.ro/tehnician-grad-i/

Finalizat

Administrator financiar II

Direcția Financiar-Contabilă

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/administrator-financiar-ii/

Finalizat

Administrator financiar I

Direcția Financiar-Contabilă

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/administrator-financiar-i/

Finalizat

Laborant în învățământ I

Facultatea de Farmacie

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/laborant-in-invatamant-i-facultatea-de-farmacie/

Finalizat

Portar

Serviciul Pază și PSI

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/portar/

Finalizat

Încărcător – descărcător

Serviciul Aprovizionare și Achiziții Publice

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/incarcator-descarcator/

Finalizat

Administrator financiar I

Biroul Salarizare

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/administrator-financiar-i-directia-resurse-umane-biroul-salarizare/

Finalizat

Electrician

Biroul Tehnic

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/electrician-2/

Finalizat

Casier încasator

Direcția Social-Administrativă- Cămin 1-2

1

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/casier-incasator/

Finalizat

Arhivar I (studii medii)

Serviciul Secretariat Administrativ – Compartimentul Arhivă

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/arhivar-i-studii-medii/

Finalizat

Secretar I (studii medii)

Secretariat Prorectori

1

Determinată – 12 luni

https://www.umft.ro/secretar-i-studii-medii/

Finalizat

Șef birou

Biroul Senat universitar

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-biroul-senat-universitar/

Finalizat

Șef serviciu

Serviciul Secretariat Administrativ

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-serviciu-serviciul-secretariat-administrativ/

Finalizat

Secretar III

Disciplina Radiologie și Imagistică medicală, Facultatea de Medicină

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-grad-iii/

Finalizat

Inginer I

Biroul Tehnic

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/inginer-i-biroul-tehnic/

Finalizat

Secretar III

Secretariatul Facultății de Medicină – program de studii AMG Deva

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-grad-iii-deva/

Finalizat

Șef Birou Contabilitate

Direcția Financiar-Contabilă – Biroul Contabilitate

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-contabilitate/

Finalizat

Șef Birou Financiar

Direcția Financiar-Contabilă – Biroul Financiar

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-birou-financiar/

Finalizat

Șef Cancelarie/Director

Cancelaria Rectorului

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/sef-cancelarie-director/

Finalizat

Laborant II

Disciplina Pedodonție-Facultatea de Medicină Dentară

1

Determinată – 6 luni

https://www.umft.ro/laborant-grad-ii/

Finalizat

Referent Resurse Umane

Biroul Resurse Umane

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/referent-resurse-umane/

Finalizat

Electrician

Biroul Tehnic

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/electrician/

Finalizat

 Secretar I

Compartimentul Administrare website și platforme de e-learning

1

Nedeterminată

https://www.umft.ro/secretar-i/

Finalizat