Serviciul Financiar-Contabil

Contabil Șef

Ec. Maria-Mihaela Stepan

Program de audiențe: Marti, intre orele 12-14

Tel/Fax:0256/201290

E-mail: mihaela.stepan@umft.ro

Serviciul Financiar-Contabil are ca atribuții principale următoarele:

 • verificarea zilnica a extraselor de cont în lei si valuta pentru toate activitățile UMFT;
 • verificarea zilnică a raportului de casă;
 • întocmirea deconturilor pentru deplasări interne și externe, precum și documentația bancară pentru drepturile ce revin din deplasări;
 • verificarea concordanței dintre referatele de necesitate și documentația anexată;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea datoriilor către bugetul de stat, casele de asigurări de sănătate și direcțiile de muncă și protecție socială și verificarea concordanței acestor sume cu cele din recapitulația statelor;
 • întocmirea ordinele de plată pentru achitarea datoriilor către furnizori;
 • întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, avansuri).
 • contabilizarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările și ieșirile din patrimoniu pe gestiuni și surse de finanțare;
 • valorificarea inventarierii la timp și contabilizarea diferențelor rezultate în urma inventarierii;
 • evidențierea sintetica și analitică a obiectivelor de investiții pe surse de finanțare;
 • evidențierea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar pe locuri de folosință;
 • evidențierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanțare;
 • întocmirea de balanțe analitice a tuturor gestiunilor;
 • efectuarea punctajului lunar între evidența contabilă și tehnico-operativă și corectarea neconcordanțelor;
 • înregistrarea in evidența contabilă, sistematic și cronologic, a documentelor de intrare – ieșire legate de activitatea cămine – cantină;
 • înregistrarea extrasului de cont din finanțare complementară (Subvenții, Reparații Capitale, Burse, Transport, Investiții) si a extrasului de cont pentru activitatea venituri proprii cămine – cantina;
 • asigurarea evidentei contabile a veniturilor și cheltuielilor pe fiecare cămin în parte;
 • înregistrarea cheltuielilor salariale din sursa de finanțare „Subvenții”;
 • întocmirea balanțelor analitice pentru gestiunea de alimente ;
 • asigurarea punctajului lunar între evidența contabilă și tehnico-operativă și corectarea neconcordanțelor pentru gestiuni;
 • asigurarea evidenței debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanțare (Subvenții, Venituri proprii cămine – cantina).
 • înregistrarea tuturor veniturilor proprii ale UMFT în baza documentelor justificative legal întocmite;
 • întocmirea și verificarea balanțelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;
 • reflectarea lunară a tuturor informațiilor financiar-contabile în balanța cumulată la nivel UMFT;
 • efectuarea si urmărirea execuției cheltuielilor pe surse de finanțare, respectiv pe articole și alineate bugetare;
 • efectuarea si urmărirea execuției veniturilor pe surse de finanțare si urmărirea încadrării acestora in contractul instituțional, și bugetele de venituri și cheltuieli;
 • întocmirea situației soldurilor de disponibilități bănești și efectuarea punctajului cu trezoreria;
 • utilizarea platformei informatice dedicate gestionarii electronice a datelor si formularelor specifice SISTEMULUI NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUC, pentru eficientizarea activitatilor specifice, automatizarea, gestionarea si respectarea termenelor si obligațiilor de raportare impuse de Ministerul Finanțelor Publice.

Serviciul Financiar-Contabil este condus de un șef serviciu, care este în subordinea contabilului șef. În cadrul Serviciului Financiar-Contabil funcționează și Compartimentul de taxe studențești.

Nume și prenume Funcția Date de contact
Țilea Mihaela Șef serviciu Tel.0256/204400 int.1441
E-mail:mihaela.tilea@umft.ro
Adresa: P-ța Eftimie Murgu, nr.2, parter
Breaz Mirela Informatician Tel.0256/204400 int.1441
Cimpean Lacramioara Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441
Domuta Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441
Fara Bianca Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1468 
Lorent Elisabeta Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Petrus Lidia Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Roman Andreea Casier Tel.0256/204400 int.1441 
Spataru Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Trava Mihaela Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Todor Rodica Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441 
Birou Mircea Administrator financiar Tel.0256/204400 int.1441