Contactează-ne

Adresa: Medicină II, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 14, 300173, Timişoara
Telefon: 0256/493085
E-mail: fiziopatologie@umft.ro

 
Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: borza.claudia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: daninamuntean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: oanaduicu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: sturza.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: danila.maria@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: maris.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: lelcu.theia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: ionica.mihaela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: betiu.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: alina.stanciu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: anechitei.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: ioanamozos@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: noveanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: corinaserban@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email:  lascu.ana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: lungu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: bolintineanu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: ionica.loredana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: iasmina-maria.hancu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: andra.ciobanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Fiziopatologia este ştiinţa biomedicală ce constituie exemplul tipic de interdisciplinaritate (Fiziologie, Biochimie, Biofizică, Biologie Celulară & Moleculară, Genetică medicală) fiind considerată interfaţa dintre disciplinele fundamentale şi medicina clinică. Ea nu se limitează doar la descrierea modificărilor funcţionale produse de boală, la nivelul celulelor, țesuturilor, organelor, aparatelor și sistemelor, modificări complementare celor structurale care constituie obiectul de studiu al Morfopatologiei.

Fiziopatologia este ştiinţa integrativă ce permite cunoaşterea şi înţelegerea:

 • etiopatogenezei bolilor respectiv, a cauzelor şi mecanismelor ce stau la baza iniţierii, progresiunii, compensării și în final, a vindecării proceselor patologice;
 • relaţiei dintre modificările celulare/subcelulare la nivel de ţesuturi/organe şi efectele acestora asupra funcției întregului organism;
 • originii manifestărilor clinice ale bolilor (semne, simptome) printr-o abordare logică de tip cauză-efect;
 • diagnosticului patogenetic pe baza algoritmilor de explorare a modificărilor funcţionale şi lezionale proprii unei maladii;
 • substratului raţional al corectării dezechilibrelor funcţionale, al terapiei şi după caz, a profilaxiei entităţilor patologice.

Bazele învăţământului de Fiziopatologie au fost puse în anul 1950 de către Prof. Dr. Ioan Cotăescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, care a condus disciplina până în anul 1977. Sub îndrumarea Domniei sale au fost amenajate laboratoarele didactice şi cercetare şi s-a desfăşurat un program complex de cercetări cu privire la mecanismele metabolice ale proceselor celulare fiziopatologice, integrate cu studii de farmacodinamie celulară.

Între anii 1977-1979 disciplina a fost condusă de către Prof. Dr. Adrian Creţu.

În perioada 1979-2009, sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Cristescu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale și formatorul Școlii timişorene de Fiziopatologie, s-a iniţiat un program de modernizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, prin introducerea unor metode moderne de instruire şi examinare asistate de calculator precum şi prin implementarea unor sisteme de achiziţie şi prelucrarea automată a datelor experimentale şi de explorare funcţională. A fost introdus sistemul de predare unitară la programul de studii Medicină Generală și au fost editate cursuri şi îndreptare unice de lucrări practice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză și franceză. Disciplina are o îndelungată tradiție în domeniul cercetării cardiovasculare, una dintre direcțiile prioritare fiind studiul leziunilor induse de ischemia/reperfuzia miocardică și a strategiilor de cardioprotecție.  În anii 90, în cadrul unor contracte de cercetare finanţate de Academia de Ştiinţe Medicale, au fost realizate instalaţia de mapping electrocardiografic de suprafaţă și cea de de explorare neinvazivă a circulaţiei periferice și au fost derulate studii de testare preclinică a unor medicamente. Sub conducerea Domniei sale au fost puse bazele Laboratorului de Explorări Funcționale, a Laboratorului de Electrofiziologie Experimentală și respectiv, a Laboratorului de Studii Experimentale In Vitro.

Între anii 2009 – 2019, disciplina a fost condusă de către Prof. Dr. Muntean Mirela-Danina care s-a preocupat în mod constant atât de creşterea calităţii procesului educațional sub aspectul modernizării metodelor de predare și a accesului la informație actualizată, cât și de continuarea și diversificarea domeniilor de cercetare științifică.

În ceea ce privește activitatea didactică, cursul unic al disciplinei este pus la dispoziția studenților în format electronic pe platforma Moodle a universității, de asemenea și laboratoarele, toate având un caracter unitar pentru un anumit program de studiu, informația fiind actualizată anual și adaptată cerințelor fiecărei specializări. Atât în cadrul cursurilor cât și a laboratoarelor de Fiziopatologie, activitatea didactică este centrată pe student, fiind stimulat permanent aspectul interactiv al comunicării cu studenţii, în vederea motivării acestora spre a corela mecanismele de producere ale maladiilor (prezentate la curs) cu modificările de laborator și paraclinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz la lucrările practice). Dobândirea unei viziuni unitare asupra maladiilor şi formarea unei gândiri medicale analitice sunt condiții esenţiale pentru pregătirea studenților în vederea formulării diagnosticelor în practica clinică. Activitatea de lucrări practice se desfăşoară în cinci laboratoare și are drept obiective: i) analiza sistematică a modificarilor buletinelor de laborator şi ale explorărilor funcţionale în cadrul studiilor de caz și ii) însușirea algoritmilor diagnostici – în vederea deprinderii formulării diagnosticului paraclinic pozitiv şi diferenţial. De asemenea, în spiritul conceptului „educație prin cercetare”, au fost realizate filme demonstrative ale modelelor experimentale pe organ izolat (cord, inele vasculare) și organite (mitocondrie) precum și ale tehnicilor moderne de cercetare (ex., respirometria de înaltă rezoluție cu ajutorul oxigrafului-2K și analiza consumului de oxigen cuplată cu cea a ratei de acidifiere extracelulară cu ajutorul analizorului de flux XF24e) utilizate curent în cadrul activității de cercetare a disciplinei.

În cadrul activității de cercetare științifică, ca o continuare a tradiției disciplinei în domeniul cercetării cardio-vasculare, membrii disciplinei implicați în cercetarea translațională s-au preocupat de implementarea de noi modele experimentale și respectiv, a unor tehnici moderne de cercetare, în intenţia de a deveni un partener competitiv pe piaţa cercetării europene și de a identifica/consolida parteneriate interdisciplinare naționale și internaționale. Mai mult, pe lângă interesul pentru strategiile de protecție cardio-vasculară care au fost investigate de o manieră translațională pe modele experimentale și la om, în ultimul deceniu, o atenție deosebită a fost acordată studiului disfuncției endoteliale și a celei mitocondriale,  ca potențiale ţinte terapeutice în patologia cardio-metabolică, renală, senescență și carcinogeneză. De asemenea, alte direcții importante de cercetare, sunt reprezentate de investigarea mecanismelor de acțiune ale compușilor fitochimici, studiul stresului oxidativ și respectiv, a contribuției modificărilor rigidității arteriale la patogeneza bolilor cardiovasculare (cu și fără prezența comorbidităților). Nu în ultimul rând, a existat o preocupare constantă a membrilor pentru redactarea de meta-analize și recenzii sistematice/narative cu privire la bolile cronice cu impact major asupra stării de sănătate, în parteneriat cu prestigioase echipe din țară și străinătate.

Proiectele de cercetare derulate în cadrul disciplinei din anul 2006 și până în prezent au permis dotarea laboratoarelor existente cu noi echipamente și mai important, crearea de noi laboratoare, după cum urmează: Laboratorul de Biologie Moleculară și Electrofiziologie (2013), Laboratorul de Microscopie Confocală (2012), Laboratorul de Studii Experimentale In Vitro și In Vivo (2010), Laboratorul de Studii Mitocondriale (2008), acesta din urmă fiind în premieră națională.

În anul 2014 a fost înființat, cu aprobarea Senatului universitar, Centrul de Cercetare Translațională și Medicina Sistemelor (CerT-MedS) sub conducerea Prof. Dr. Muntean M. Danina în calitate de director, având în componență  6 laboratoare; în cadrul acestora se desfășoară o activitate de cercetare translațională și interdisciplinară, în parteneriat preclinic-clinic, menită să contribuie la creșterea vizibilității internaționale a UMFVBT. Începând cu anul 2016, Centrul a fost înscris pe site-ul erris.ro iar începând cu anul 2020 a fost re-acreditat, în parteneriat cu disciplina de Sănătate publică și Management sanitar, drept Centru de Cercetare Avansată (CCA) al universitatii.

O atenție deosebită este acordată permanent dezvoltării resursei umane tinere înalt calificate – doctoranzi, postdoctoranzi (care au beneficiat de burse/stagii de pregătire/perfecționare în străinătate) precum și atragerii studenților în activitatea de cercetare, ceea ce a condus la obținerea în ultimele doua decenii de numeroase premii de către tinerii cercetători atât la manifestări științifice naționale/internaționale cât și în cadrul competițiilor UEFISCDI.

Studenții interesați în activitatea de cercetare sunt afiliați centrului de cercetare, lucrează sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale disciplinei, participă la sesiunile de informare cu privire la rezultatele proprii ale activității de cercetare ale colectivului /noutățile relevante pentru domeniile de cercetare de interes precum și la sesiunile științifice studențești naționale/internaționale și finalizează lucrări de licență. De asemenea, disciplina a fost gazda studenților din străinătate care au optat pentru universitatea noastră în cadrul programului de vară Research Exchange IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

În prezent disciplina este condusă de către Prof. Dr. Claudia Borza care se preocupă în mod constant pentru menținerea calității actului educațional și a activității de cercetare la standardele naționale și internaționle.

Activitate didactică

Cursul unic al disciplinei a fost postat în perioada 2009 – 2015 în format pdf pe site-ul disciplinei. Începând cu anul universitar 2016-2017, atât cursul cât și lucrările practice de Fiziopatologie, actualizate anual, sunt postate în format PowerPoint și Word pe platforma de e-learning Moodle a universității.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul Disciplinei de Fiziopatologie, sub coordonarea Prof Dr. Danina M. Muntean, a fost implementat sistemul de voluntariat în activitatea de dezvoltare academică (VADA), prin care studenții cu cele mai bune rezultate din anii IV-VI ai Facultății de Medicină (secțiile cu predare în lb. română, engleză și franceză) sunt implicați în activitatea de voluntariat atât în cea didactică de tutoriat la lucrările practice de Fiziopatologie cât și în cea de cercetare științifică derulată în cadrul laboratoarelor disciplinei, respectiv ale Centrului de Cercetare Translațională și Medicina Sistemelor. Astfel, până în prezent a fost eliberat un număr de 36 certificate de voluntariat (dintre care 4 certificate studenților de la secția EN și respectiv, 3 certificate studenților de la secția FR).

Activitate de cercetare

I. Teme de cercetare:

 1. Strategii de protecție cardiovasculară, metabolică și renală pe model animal și la om: studii translaționale privind rolul central al mitocondriilor.
 2. Disfuncţia endotelială: etiopatogeneză și abordări terapeutice inovative.
 3. Disfuncția mitocondrială în patologia cardiometabolică, senescență și carcinogeneză: de la mecanisme la noi ținte terapeutice.
 4. Studiul mecanismelor de acțiune ale compușilor fitochimici la nivel mitocondrial și vascular.
 5. Evaluarea, prevenirea și combaterea stresului oxidativ în patologie: contribuția monoamino-oxidazei (MAO).
 6. Studii modificărilor de rigiditate arterială și electrocardiografie mediată de semnal în patologia cardiovasculară și comorbidități.
 7. Meta-analize si recenzii sistematice ale bolilor cronice cu impact major asupra stării de sănătate.

II. Articole ISI publicate de către membrii disciplinei în reviste cu FI în ultimii 10 ani > 100.

III. Proiecte de cercetare – cu disciplina de Fiziopatologie coordonator sau partener:

Internaționale :

 • Proiect de cooperare bilaterală România-Franța competiția Romania-France Cooperation Mobilities Programme Brancusi-Hubert Curien Novel Insights in Vascular Protection Mediated By Purinergic Signaling– acronim PUR-VASC-PROTECT, cod 75 BM, perioada: 2017-2018
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Twinning Project for the Joint Development of Research Infrastructure – acronim HURO-TWIN, cod HURO/1101/086, perioada: 2013-2015
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Development of the Infrastructure for a Pole of Excellence in Cardiovascular Research”- acronim HURO-CARDIOPOL, cod HURO 0802/011_AF perioada: 2010-2012
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Implementation of a Regional Project for Translational Medical Research Concerning Diseases with High Impact in Population”, acronim HURO-TRANS-MED, cod HURO 0901/137/2.2.2, perioada 2010-2012
 • Proiect CAPACITĂŢI Modul III, cooperare bilaterală România – Ungaria, Implementarea unei rețele regionale de perfecționare în cardiologia experimentală„, acronim CARDIO-REG, contract 55/2008, perioada: 2008-2009

Retele internationale :

 • Proiecte europene tip COST (COoperation in the field of Scientific and Technical Research):

Prof. Dr. Danina M. Muntean – membră reprezentantă pentru RO in Comitetul de Management al acţiunilor:

 • –  Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies EU-CARDIO-PROTECTION , cod CA16225, perioada 2017-2023
 • – ”Mitochondrial Fitness Mapping – Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment – MITO-EAGLE”, cod  CA15203, perioada 2016-2021
 •   ”The Network for the Biology of Zinc”, cod TD1304, perioada 2013-2017
 •  ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015
 • Hypoxia Sensing, Signaling and Adaptation, cod BMBS TD0901, perioada 2010-2013
 • Bioactive Food Components, Mitochondria Function and Health”, cod FA0602, per. 2007-2011         

Conf.  Dr. Ioana Mozoș  – membră reprezentantă pentru RO în Comitetul de Management al acţiunii:

 –  Network for Research in Vascular Aging, cod CA18216, perioada 2019-2023

Conf.  Dr. Adrian Sturza  – membru supleant pentru RO în Comitetul de Management al acţiunilor:

 • Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies EU-CARDIO-PROTECTION, cod CA16225, perioada 2017-2023
 • ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

Naționale:

 • Proiect de cercetare exploratorie tip IDEIEvaluarea efectelor cardioprotectoare ale modulatorilor canalelor de potasiu dependente de ATP”, cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0512, perioada : 2013-2016
 • Proiect PNCDI II, Programul 4, categoria Parteneriate în domenii prioritare tip PC Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – mitocondria ca multiplă țintă terapeutică„- acronim: CARDIO-MITO-PROT, cod 2560/2008, perioada: 2008-2011
 • Grantul Academiei Române Studii in vitro privind funcţia respiratorie a subpopulaţiilor de mitocondrii izolate din miocardul de mamifer, cod 266/2007, perioada: 2007-2008
 • Proiect CNCSIS tip A Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecția din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală„, cod 752/2006 , perioada: 2006-2007

Interne ale UMFVBT:

 • Proiect tip CERC.EXP. „Studiu translațional inovativ: de la cercetarea fundamentală la aplicabilitatea clinică privind disfuncția mitocondrială și inflamația în boala cronică de rinichi diabetică”, acronim acronim MITO-DIAB, cod 6EXP/2020, perioada: 2020-2023
 • Proiect tip POSTDOC Modularea funcției mitocondriale de către albastrul de metilen în țesutul adipos cardiovascular”, acronim MITO-MB-CURATE, cod 2POSTDOC/2020, perioada: 2020-2022
 • Proiect tip POSTDOC „Monoaminoxidaza și memoria metabolică – repoziționarea inhibitorilor MAO ca agenți protectori vasculari în diabet”, acronim MAO-DIAB, cod 6POSTDOC/2020, perioada: 2020-2022
 • Proiect tip DOC „Studiu translațional privind caracterizarea disfuncției mitocondriale și identificarea de biomarkeri metabolomici cu valoare diagnostică și prognostică la pacienții cu boală cronică de rinichi”, acronim MET-MIT-CKD, 6DOC/2020, perioada: 2020-2023
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Rolul vitaminei D în modularea funcției vasculare și mitocondriale la nivelul țesutului adipos pe model animal și la om”, acronim VASC-ADIPO-MIT, cod PIII-C5-PCFI-2017/2018-01, perioada: 2017-2018
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilității unor flavonoide cu potențial chemopreventiv în melanomul malign ” – acronim ”FLAVO-FORM”, cod PIII-C2-PCFI-2015/2016-04, perioada: 2015-2016
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Contribuția stress-ului oxidativ indus de monoaminooxidaze la disfuncția cardiovasculară și prognosticul pacienților coronarieni cu și fără diabet zaharat” – acronim MAO-CARDIO-SOX, cod PIII-C1-PCFI-2014, perioada: 2014-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori Cercetări privind interacţiunea mitocondrie-semnalizare purinergică în cardioprotecţia la reperfuzia postischemică” – acronim MITO-P2-REP, cod PII-C3-TC-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatoriRolul monoaminoxidazelor în patogeneza arteriopatiei periferice în diabetul zaharat indus experimental”- acronim ARTERIO-MAO-DIAB, cod PII-C2-TC-2014

IV. Cooperare internațională (ordine alfabetică):

 • Dr. Denis Angoulvant, Prodecan responsabil cu Pedagogia medicală a Facultății de Medicină, Universitatea din Tours, Franța, Șeful clinicii de Cardiologie a Spitalului universitar Tours, Director deputat al Laboratorului de cercetare „Transplant, imunitate și inflamație”, președintele Comitetului științific al Federației Franceze de Cardiologie
 • Dr. Atanas Atanasov, Department of Pharmacognosy, University of Vienna, Vienna, Austria; Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzębiec, Magdalenka, Poland
 • Dr. Ljuba Bacharova:Institute of Pathophysiology, Medical School, Comenius University; International Laser Center, Bratislava, Slovakia
 • Dr. István Baczko, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Dr. Maciej Banach, directorul Departmentului de Hipertensiune al Universității de Medicină din Lodz, Polonia, președintele Polish Mother’s Memorial Hospital-Research Institute, fondatorul și președintele grupului Polish Lipid Association and the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC)
 • Dr. Ralf P. Brandes, directorul Institutului de Fiziologie Cardiovasculară, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Dr. Bernhard Brüne, directorul Institutului de Biochimie Pathobiochemistry al Facultatii de Medicina, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Dr. René Csuk, directorul Departamentului de Chimie organică, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Halle, Germania
 • Dr. Eskil Elmer, directorul unității de cercetare Mitochondrial Medicine, Universitatea din Lund, Suedia
 • Dr. Peter Ferdinandy, directorul Departamentului de Farmacologie și Farmacoterapie al Facultatii de Medicină, Universitatea Semmelweis, Budapesta, fondatorul grupului Pharmahungary, Ungaria
 • Dr. Jarosław Horbańczuk, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzębiec, Poland
 • Dr. Norbert Jost, Grupul de cercetare pentru Farmacologie cardiovasculară al Academiei de Științe a Ungariei, Departamentul de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Dr. Peter Kruzliak, 2nd Department of Surgery, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic, Faculty of Medicine, St. Anne’s University Hospital and Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Internal Medicine, Brothers of Mercy Hospital, Brno, Czech Republic
 • Dr. Antigone Lazou, directoarea Laboratorului de Fiziologie animală, Școala de Biologie, Universitatea Aristotle, Salonic, Grecia
 • Prof. Dr. Mariana Roșca, directoarea Department of Foundational Sciences, College of Medicine, Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan, USA
 • Dr. Milan Stehlik, Linz Institute of Technology, Johannes Kepler University, Department of Applied Statistics, Johannes Kepler University, Linz, Austria
 • Prof. Dr. András Varró, președintele International Academy of Cardiovascular Sciences – European Section.
Premii pentru întreaga activitate

Prof. Dr. Claudia Borza – premii pentru brevetele deținute (2015-2017)

Prof. Dr. Danina M. Muntean:

 1. Premiul III  pentru merite deosebite în activitatea didactică în cadrul Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Timișoara „Victor Babeș” din Timișoara (2015)
 2. Premiile internaționale/naționale ale doctoranzilor/studenților coordonați (peste 50, din 2009-prezent)

Conf. Dr. Adrian Sturza:

 1. Diploma pentru merite deosebite în activitatea de cercetare științifică acordată de către Rectorul UMFVBT (2018)
 2. Early Career Investigator Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences – Eurropean Section la The 5th European Section Meeting of IACS, 23-26 May 2018, Smolenice/Bratislava, Slovacia
 3. Diplomă de merit pentru activitatea de cercetare științifică oferit de Primăria municipiului Timișoara (2014)
 4. Premiul Cercetător eminent oferit de către Asociața „Orizonturi universitare” și Academia Română – filiala Timișoara (2014)

Conf. Dr. Oana-Maria Duicu (Aburel):

 1. Premiul I pentru merite deosebite în activitatea științifică în cadrul UMFVBT (2014)

Ș.L. Dr. Maria-Corina Șerban – multiple lucrări științifice premiate UEFISCDI (2014-2018)

Teze de abilitare

2020

Prof. Dr. Ioana-Monica Mozoș

Fiziopatologie cardiovasculară și colaborare interdisciplinară

2017

 • Prof. Dr. Claudia Borza

Diagnostic Role of Serum and Functional Markers in Pathology: Experimental and Clinical Studies

 • Prof. Dr. Mirela-Danina Muntean

Mitochondria as Therapeutic Target in Translational Research And Drug Repurposing