Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: sbarcea.laura@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: sbarcea.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: caunii.angelica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: camelia.oprean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: udrescu.lucretia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplinele de Analiza medicamentului, Chimia mediului și alimentului (Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriţie), Legislaţie, Management şi marketing farmaceutic se regăsesc în planul de învăţământ încă de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, în 1991. Iniţial, în planurile de învăţământ, denumirea disciplinei Analiza medicamentului a fost Controlul medicamentului, păstrată până în anul 2006. Chimia mediului și alimentului prezentă inițial sub denumirea Chimie sanitară, a devenit, începând cu anul universitar 2019-2020, Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriție.

Dezvoltarea disciplinelor Analiza Medicamentului și Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriție a fost asigurată prin munca dedicată a prof. univ. dr. Szabadai Zoltán care a coordonat disciplinele și a construit, împreună cu membrii colectivului, tematicile de curs, respectiv lucrări practice, a urmărit dotarea laboratorului disciplinei pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare şi instruirea eficientă a studenţilor Facultăţii de Farmacie. În prezent, în cadrul disciplinei își desfășoară activitatea conf. univ. dr. Laura Sbârcea, conf. univ. dr. Angela Caunii, șef lucrări dr. Lucreția Udrescu și asist. univ. dr. Camelia Oprean.

Analiza medicamentului este o disciplină de specialitate farmaceutică, obligatorie, esenţială dezvoltării profesionale complete a viitorului farmacist. Este o ştiinţă pluridisciplinară care se studiază pe parcursul primului semestru al anului V de studii, care integrează cunoştinţele dobândite la disciplinele de Chimie analitică, Chimie fizică, Chimie organică, Chimie farmaceutică, Tehnologie farmaceutică şi le aplică în controlul analitic al medicamentelor. Aceste consideraţii susţin importanţa disciplinei, reflectată în prezenţa acesteia în examenul de obţinere a licenţei de farmacist, dar şi în examenul de rezidenţiat în Farmacie.

Disciplina cuprinde cursul şi lucrările practice de Analiza medicamentului pentru studenţii anului V ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul I) și pentru studenții anului III al programului de studii de scurtă durată Asistenţă de Farmacie (semestrul I).

Obiectivele principale ale disciplinei Analiza medicamentului sunt formarea gândirii în metodologia de analiză şi control a substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice în care acestea sunt condiţionate şi dobândirea abilităţilor practice necesare acestei analize.

Cursul de Analiza medicamentului abordează descrierea metodelor moderne fizico-chimice de analiză, a metodelor separative, cu menționarea avantajelor, limitelor, particularităților și aplicabilității acestora în controlul calității preparatelor farmaceutice, precum și exprimarea rezultatelor analizei.

Lucrările practice de Analiza Medicamentului, corelate cu tematica cursului, urmăresc însuşirea și aplicarea de către studenţi a metodologiei de analiză, incluzând identificarea substanţelor active şi determinarea lor cantitativă ca atare, precum şi din formele farmaceutice în care se condiţionează.

Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriţie se adresează studenților anului III ai Facultății de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile româna şi franceză, studiindu-se în sementrul al II-lea și studenților anului I ai programului de studii de scurtă durată Asistență de Farmacie (semestrul I).

Cursul are următoarele obiective: prezentarea şi analiza impactului unor factori de mediu asupra sănătăţii omului, cunoaşterea metodelor de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu, cunoaşterea afecţiunilor produse de prezenţa  diferitelor substanţe chimice anorganice şi organice în apa potabilă în contextul expunerii  de lungă durată la aceste substanţe, analiza nutrienţilor precum şi analiza proceselor de alterare a diferitelor alimente şi controlul chimic al alterării, prezentarea metodelor analitice de depistare a reziduurilor de pesticide în alimente, şi a informaţiilor despre aditivii alimentari, prezentarea cazurilor tipice de intoleranţă şi îmbolnăviri de origine alimentară, precum şi metodele de analiză a diferitelor tipuri de noxe din mediul ambiant.

În cadrul lucrărilor practice, studenţii fac cunoştinţă cu metodele de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu. Se efectuează practic analiza acestor factori (apă, produse alimentare) atât din punct de vedere al compoziţiei chimice normale, cat, mai ales, a compoziţiei chimice anormale.

Obiectivul esenţial al disciplinei de Chimia mediului şi alimentului, prin întreaga activitate,  rămâne cel de a pregăti specialişti competenţi în domeniul  farmaceutic, astfel încât aceştia, la finalizarea studiilor, să facă faţă tuturor exigenţelor actuale şi să se adapteze cu uşurinţă diferitelor locuri de muncă din domeniul farmaceutic şi medical din ţară şi de peste hotare.

Dezvoltarea disciplinei Legislație, Management și marketing farmaceutic a fost asigurată, prin munca dedicată a doamnei șef lucrări dr. Liana Drăgan, în perioada 2012-2021.

Legislaţia farmaceutică este o disciplină de specialitate, obligatorie, prevăzută în tematica de licenţă, rezidenţiat şi a examenelor de specialitate. Se studiază de către studenții programului de studii de licentă Farmacie, formațiunile de studiu în limbile ronână și franceză, în semestrul I al anului IV. In cadrul disciplinei este studiată legislaţia farmaceutică actuală şi reglementările româneşti în raport cu normele internaţionale atât în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul sănătăţii, exercitarea profesiei de farmacist, regimul legal al medicamentelor de uz uman şi a medicamentelor cu regim special cât şi normele legale referitor la numeroase alte aspecte ale activităţii farmaceutice: obţinerea materiilor de interes medicinal, cercetarea, autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor rezultate şi fabricarea lor, distribuţia şi eliberarea lor către populaţie.

Legislaţia farmaceutică studiază normele şi regulile de îndeplinit pentru asigurarea calităţii în activitatea farmaciei comunitare (RBPF- Reguli de bună practică farmaceutică). Cunoaşterea normelor legislative aplicabile în sectorul farmaceutic, în raport cu normele internaţionale, este cu atât mai importantă cu cât Diploma de licenţă în farmacie obţinută în România este recunoscută pe întreg teritoriul spaţiului european ceea ce le conferă viitorilor farmacişti posibilitatea de a-şi exercita profesia şi în alte state membre din Uniunea Europeană.

Profesia de farmacist a cunoscut schimbări fundamentale în ultimii ani. Ea a ieşit din tiparele cunoscute în care farmacistul era preparator de medicamente magistrale şi oficinale. Astăzi farmacistul trebuie să fie în acelaşi timp un bun profesionist, dar şi manager, antreprenor, comunicator, leader. De aceea cursul şi seminariile de Management farmaceutic au ca obiectiv formarea aptitudinii studenţilor pentru organizarea şi conducerea unei unităţi de profil (farmacie comunitară, farmacie de spital,  depozit, laborator farmaceutic, fabrică de medicamente) precum şi dobândirea competenţelor de comunicare şi relaţionare psiho-sociale, de gestionare şi administrare a resurselor umane şi financiare, de organizare şi coordonare, de proiectare şi reprezentare specifice sectorului farmaceutic. Managementul eficient al farmaciei este foarte important pentru utilizarea la maximum a tuturor resurselor disponibile (materiale şi umane) şi menţinerea la un nivel adecvat a serviciilor oferite de farmacie în scopul satisfacerii depline a pacienţilor.

Totodată, în cadrul modulului de Marketing farmaceutic, studenţii îşi vor putea însuşi conceptele de baza ale planificării strategice de marketing, cunoştinţe privind strategia de produs, de preţ, de distribuţie şi de promoţie dar îşi vor putea dezvolta şi capabilităţi de identificare a strategiei optimale pentru planul de marketing şi de aplicarea acestuia la nivelul produsului medicamentos şi a unităţilor farmaceutice.

În ceea ce priveşte cursurile opţionale, în cadrul cursului de Istoria farmaciei dedicat studenților anului I ai Facultății de Farmacie și ai programului de licență de scurtă durată Asistență de Farmacie (semestrul I), se studiază Farmacia universală de-a lungul secolelor şi Farmacia Românească de la apariţia ei până în actualitate.

Cadrele didactice ale diciplinei Analiza medicamentului, Chimia mediului și alimentului, Legisalție, Management și Marketing farmaceutic au fost și sunt implicate în activități didactice postuniversitare destinate farmaciștilor rezidenți în specialitatățile Farmacie generală și Laborator farmaceutic, farmaciștilor practicieni, prin ofertele de cursuri postuniversitare ale disciplinei și studenților masteranzi ai programului de studii masterale Formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic.

Activitatea de cercetare a membrilor disciplinei vizează irmătoarele direcţii de cercetare: (1) dezvoltarea şi validarea de metode analitice aplicabile în controlul de calitate al formelor farmaceutice, (2) modularea proprietăților fizico-chimice și biofarmaceutice ale substanţelor medicamentoase, (3) evaluarea compatibilității substanțelor medicamentoase cu excipienții (studii de proformulare), (4) utilizarea științei rețelelor complexe în studiul interacțiunilor medicamentoase și pentru relevarea de noi proprietăți farmacologice.

Materiale didactice pentru studenți
  1. Zoltan Szabadai, Laura Sbârcea, Lucreția Udrescu. Analiza fizică și chimică a medicamentului. Editura Victor Babeș, colecția Academica, Vol.1 – 2016. ISBN 978-606-786-020-7
  2. Zoltan Szabadai, Laura Sbârcea, Lucreția Udrescu. Analiza fizică şi chimică a medicamentului, Editura Victor Babeș, colecția Academica, Vol 2 – 2021. ISBN 978-606-786-239-3
  3. Lucreția Udrescu, Zoltan Szabadai. Analiza medicamentului. Îndrumător de lucrări practice. Editura Mirton, Timișoara, 2009, ISBN 978-973-52-0676-5
  4. Caunii A, Oprean C, Szabadai Z, Notiuni de chimia si igienea apei si alimentului, Editia a 2-a revizuita, Editura Victor Babes, Timisoara, 2016, 300 p., ISBN 978-606-786-014-6.
  5. Caunii A, Oprean C, Chimia apei si a alimentului. Metode de analiza si elemente de dietoterapie, Editura Victor Babes, Timisoara, 2016, 141 p., ISBN 978-606-786-017-7.
Galerie foto