Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale regulamentului propriu, aprobat de Senatul universitar.

            Examenul de licenţă se organizează de către UMFVBT conform structurii anului universitar și Calendarului examenului de licență, aprobate de Senatul universitar, în cel puțin două sesiuni, dintre care o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, organizate în aceleași condiții.

            Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă însoțite de rezumatul și referatul lucrării, a certificatelor de competenţă lingvistică şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar.

            Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare pe pagina web. 

            Începând cu promoția aferentă anului universitar 2022-2023, întrebările la examenul de licență vor fi 80% din cele afișate pe pagina web a universității și minimum 20% la prima vedere, din materialul bibliografic de rezidențiat, pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS), respectiv din materialul bibliografic publicat pe pagina web a Universității, pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS).

            Măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență în cadrul UMFVBT, Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT și Metodologia de elaborare și susținere a a lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT, iar sancţiunile aferente sunt stabilite în Codul de etică şi deontologie profesională universitară, parte integrantă a Cartei universitare a UMFVBT. Coordonatorii lucrărilor de licenţă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

             Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de studii absolvit, se eliberează de către UMFVBT în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.