Atribuțiile Consiliului Facultății de Medicină
 1. Aprobă planul strategic al Facultății, planul operațional anual al Facultății și strategia de cooperare academică internațională a Facultății, precum și măsurile propuse pentru implementare;
 2. Audiază în plen candidații pentru funcția de Decan și avizează participarea la concursul public a cel puțin doi candidați;
 3. Aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea și funcționarea Facultății;
 4. Avizează prin vot secret, cu majoritate simplă, propunerea de înființare sau desființare a disciplinelor și departamentelor, precum și structura acestora;
 5. Precizează sarcinile didactice și de cercetare ale departamentelor;
 6. Validează desemnarea șefilor de discipline;
 7. Aprobă rapoartele de evaluare academică internă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a programelor de studiu;
 8. Avizează înființarea,  modificarea sau desființarea programelor de studii gestionate de  Facultate;
 9. Controlează activitatea Decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a Facultății;
 10. Avizează propunerile anuale ale Decanului privind cifrele de şcolarizare şi formaţiunile de studiu;
 11. Avizează statele de funcţii ale Facultății și aprobă excepțiile în constituirea normelor didactice;
 12. Analizează oportunitatea asupra modificarii statelor de funcții propuse de unele discipline sau departamente, atunci cand acest lucru este justificat de interesele strategice ale Facultății;
 13. Avizează propunerile de scoatere la concurs a unor posturi didactice și avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; analizează oportunitatea asupra modificării posturilor propuse de departamente pentru scoaterea la concurs, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Facultății, respectiv oportunitatea modificării componenței comisiilor de concurs propuse de la nivel de departament;
 14. Analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice;
 15. Avizează angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, în calitate de profesori sau conferențiari asociați/invitați;
 16. Aprobă, în fiecare an, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile Departamentelor;
 17. Aprobă măsurile de organizare a examenului de licență;
 18. Avizează solicitarea de angajare a personalului didactic auxiliar formulată de conducerea departamentului;
 19. Decide asupra utilizării resurselor materiale și financiare puse la dispoziția Facultații prin hotărâre a Senatului;
 20. Avizează înființarea  de activități  pentru venituri extrabugetare;
 21. Aprobă raportul de clasificare a candidaților de la concursul pentru acordarea gradației de merit;
 22. Analizează rezultatele evaluării periodice colegiale a cadrelor didactice și rezultatele evaluării periodice de către studenți a cadrelor didactice și propune măsurile  care se impun;
 23. Aprobă propunerea de sancționare disciplinară a cadrelor didactice din cadrul Facultății, conform legii;
 24. Aprobă echivalarea studiilor, propusă de Comisia de echivalare a facultăţii,  pentru studenţii transferaţi de la alte universităţi;
 25. Aprobă comisiile de concurs pentru examenul de admitere şi examenul de licenţă.
Membrii Consiliului Facultății de Medicină
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2024
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2023
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2022
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2021