→ Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UMFVBT 

Metodologia privind pensionarea/menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul UMFVBT 

PREȘEDINTELE SENATULUI ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

 • a) convoacă şi conduce şedinţele Senatului;
 • b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
 • c) reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul şi cu Consiliul de Administraţie;
 • d) participă la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de invitat, la invitaţia Rectorului, în funcţie de tematicile şedinţei;
 • e) reprezintă Senatul universitar în raporturile sale cu alte entităţi academice şi ale societăţii civile;
 • f) coordonează activitatea Secretariatului Senatului privind pregătirea şedinţelor Senatului, întocmirea proceselor-verbale de şedinţă, arhivarea documentelor şi comunicarea hotărârilor Senatului către comunitatea universitară;
 • g) coordonează activitatea Comisiilor Senatului;

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

 

ATRIBUȚIILE SENATULUI UNIVERSITAR ÎN CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII:

 • a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • c) reprezintă organul de conducere colectiv ale instituţiilor componente ale IOSUD  şi avizează înfiinţarea şcolilor doctorale, la propunerea Rectorului;
 • d) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 • e) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • f) aprobă, cu votul a  2/3 din membrii Senatului, înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea facultăţilor din structura universităţii ;
 • g) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
 • h) elaborează metodologia de alegere a decanilor şi validează Decanii facultăţilor;
 • i) încheie contractul de management cu Rectorul;
 • j) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie care se scot la concurs;
 • k) validează concursul pentru postul de director general administrativ al universităţii;
 • l) avizează structura şi componenţa Comisiei de etică a universităţii, propusă de Consiliul de Administraţie;
 • m) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie universitară;
 • n) aprobă înfiinţarea de fundaţii sau asociaţii, cu respectarea prevederilor legii;
 • o) aprobă acorduri interinstituţionale;
 • p) decide asupra stabilirii şi folosirii unor însemne şi simboluri proprii Universităţii;
 • r) dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau a institutelor neperformante, la propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne, în condiţiile legii, fără a prejudicia studenţii;
 • s) validează raportul rectorului, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate.
 • ş) alte atribuţii, conform legii şi Cartei universitare.