Examen Licență

PREVEDERI GENERALE

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3106/2022 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Ordinul M.E.C. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior şi a regulamentului propriu, aprobat de Senatul universitar prin H.S. 29/4840/22.02.2023.
În cadrul UMFVBT, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.
Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.
Examenul de licenţă se organizează de către UMFVBT, conform structurii anului universitar și Calendarului examenului de licență, aprobate de Senatul universitar, în cel puțin două sesiuni, dintre care o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, organizate în aceleași condiții.
Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare pe pagina web.
Începând cu promoția aferentă anului universitar 2022-2023, întrebările la examenul de licență vor fi 80% din cele afișate pe pagina web a universității și minimum 20% la prima vedere, din materialul bibliografic de rezidențiat, pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS), respectiv din materialul bibliografic publicat pe pagina web a Universității, pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS).
Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă însoțite de rezumatul și referatul lucrării, a certificatelor de competenţă lingvistică şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar.
Măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență în cadrul UMFVBT, Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT și Metodologia de elaborare și susținere a a lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT, iar sancţiunile aferente sunt stabilite în Codul de etică şi deontologie profesională universitară, parte integrantă a Cartei universitare a UMFVBT, conform prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011.
Coordonatorii lucrărilor de licenţă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de studii absolvit, se eliberează de către UMFVBT în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.

 
 • Examen Licență 2023

  Susținerea lucrărilor de licență Rezultatele susținerii lucrării de licență – FACULTATEA DE MEDICINĂ Rezultatele susținerii lucrării de licență_Comisia 1_M Rezultatele susținerii lucrării de licență_Comisia 2_M Rezultatele susținerii lucrării de licență_Comisia […]

   
 •  
 • Examen Licență 2022

  EXAMEN DE LICENŢĂPROMOŢIA 2021-2022 SESIUNEA FEBRUARIE 2023 Calendar de desfășurare FACULTATEA DE MEDICINĂ 👉 Calendar de desfășurare_AMG + BFKT Examen licență – proba practică și susținerea lucrării Rezultate proba practică […]

   
 •  
 • Examen Licență 2021

  EXAMEN DE LICENŢĂPROMOŢIA 2020-2021SESIUNEA IULIE 2021/ IANUARIE 2022 Asigurarea suportului tehnic pentru proba scrisă În situația în care survin probleme de natură tehnică, pe parcursul probei scrise, vă rugăm să contactați […]

   
 •