Activitatea Secretariatului Acte de Studii

Contact:
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara
Piața Eftimie Murgu Nr. 2, Timișoara, parter, camera 20
Telefon/fax: 0256/444075
E-mail: actestudii@umft.ro

Detalii eliberare diplome și adeverințe
IMPORTANT!
 
 
Diplomele de master – promoția 2023 – pot fi ridicate de la Biroul Acte de studii în intervalul orar 10,00-12,30.
 

Diplomele se eliberează în baza solicitării unei programări prealabile la adresa actestudii@umft.roRog să precizați numele din certificatul de naștereprogramul de studii precum și promoția.

Eliberarea adeverințelor precum și orice alte informații pot fi solicitate pe cale electronică la adresa actestudii@umft.ro.

 
Documentele necesare eliberării unei adeverinţe sunt:
 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul Cerere eliberare adeverință);

 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei (vezi fișier Taxe referitoare la actele de studii). Plata se efectuează în unul dintre cele două conturi: 

Pentru plata in lei

       BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
       CIF. 4269215
       CONT: RO29TREZ62120F330800XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

       Mențiuni : Numele și prenumele de pe diplomă și tipul adeverinței

Pentru plata  în EUR

       BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
       BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA TIMISOARA
       CONT/ ACCOUNT: RO53BTRL03604202A6896600
       COD SWIFT(BIC) : BTRLRO22TMA

        Mențiuni : Numele și prenumele de pe diplomă și tipul adeverinței”

Informații despre: 

A – Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctor şi a suplimentului la diplomă
B – Documentele necesare eliberării unui duplicat
C – Documentele necesare eliberării unei adeverinţe (adeverinţă de autenticitate, adeverinţă pentru eliberarea certificatului de conformitate, adeverinţă pentru publicare în Monitorul Oficial, adeverinţă pentru aplicarea Apostilei la prefectură)
D – Cui i se eliberează actele de studii?
E –  Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

A) Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctorat şi a suplimentului la diplomă

 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • Adeverinţă de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de universitate;
 • În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.

B) Documentele necesare eliberării unui duplicat

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii unui act de studii, conform Ordinului nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, se eliberează un duplicat al actului de studii.
În vederea eliberării unui duplicat  al actului de studii se depun la Secretariatul Acte Studii următoarele documente:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul Cerere eliberare duplicat diplomă);
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • Două fotografii realizate recent, identice, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm ale titularului actului;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii ;
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea unui duplicat (vezi Taxe referitoare la actele de studii) 
 • Actul deteriorat sau plastifiat, în original;
 • Procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul.

Documentele necesare eliberării unui nou act de studii sau unui alt duplicat în cazul în care titularul constată greșeli:

 • Cerere către Rector (descarcă formularul Cerere eliberare act nou de studii-act cu greșeli);
 • Actul de studii/duplicatul completat greșit, în original ;
 • Două fotografii identice, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm ale titularului actului;
 • Copie după certificatul de naștere.
Documentele necesare eliberării unui nou supliment la diplomă (foaie matricolă/anexă) în caz de pierdere sau deteriorare:

C) Documentele necesare eliberării unei adeverinţe

 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul Cerere eliberare adeverință);
 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei. Plata se poate efectua la casieria universităţii sau în contul UMFT: RO29TREZ 62120F330800XXXX, Cod fiscal 4269215

D) Cui i se eliberează actele de studii?

 • Un act de studii se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii porecum și a adeverinței de lichidare ;
 • În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.
 • Actele de studii întocmite şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soț, soție, ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea universităţii, însoţită de o copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii ;
 • Actele de studii se pot elibera la cererea persoanei îndreptățite și prin intermediul ambasadei (consulatului) țării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acesteia.

E) Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Depunerea dosarului se poate face:

 • Online, prin Punctul de Contact Unic electronic ;
 • La sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România ;
 • Prin curier rapid – serviciul de curierat este contractat de către solicitant ;
 • Registratura Ministerului Educației și Cercetării : Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti ; 
 • La sediul CNRED : Strada Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14, sector 1, București                          

Mai multe informații găsiți la adresa : https://www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate.