Resursa umană reprezintă activul cel mai important al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are nevoie de oameni dinamici, care să-și îmbunătățească permanent cunoștințele și rezultatele. UMFVBT oferă un mediu de lucru în care excelența profesională și responsabilitatea se îmbină armonios și în care competențele diverse își găsesc mijlocul de afirmare.

Dacă sunteți o persoană care:

  • înțelege mediul de lucru în care își desfășoară activitatea;
  • se implică și perseverează în activitate;
  • vine în mod constant cu idei noi pentru dezvoltarea și optimizarea activităților desfășurate;
  • investește timp și entuziasm în activitatea profesională,

atunci, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va fi cu siguranță un loc excelent de muncă pentru dumneavoastră.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcția vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcții.

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar și conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs (se poate descărca de aici);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de UMFVBT;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model orientativ adeverință de vechime);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

i) curriculum vitae, model comun european (se poate descărca de aici)

j) Nota privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se poate descărca de aici)

 

Notă: La depunerea dosarului de concurs vor fi prezentate și documentele în original pentru certificarea copiilor

*candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la secretarul comisiei de concurs în cadrul Biroului resurse umane sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică (la adresa de e-mail cariere@umft.ro), conform calendarului de concurs.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Nerespectarea prevederilor de mai sus conduce la respingerea candidatului.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, până la proba scrisă/practică a concursului, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Pentru transmiterea dosarele de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat, adresa este următoarea: Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal: 300041, Timișoara, județul Timiș.

Candidatul declarat „admis“ la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

În cazul neprezentării la post la termenul prevăzut mai sus, după caz, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. 1336/2022;
  • Regulament privind ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Pentru mai multe informații privind posturile contractuale vacante vă rugăm să vă adresați Biroului Resurse Umane la telefon 0256/499120 sau la adresa de e-mail: cariere@umft.ro.

Denumirea postuluiLocul de muncăNumărul de posturiDurată postInformații concurs: anunțul de concurs,  calendar, condiții specifice, bibliografie, rezultateStare concurs

Administrator financiar II

Direcția Social Administrativă – Compartimentul Administrare cămine

1

Nedeterminată
https://www.umft.ro/ro/administrator-financiar-ii-dsa-camine-august-2023/
Finalizat
 

Auditor public intern

Compartimentul Audit Public Intern

1
 

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/auditor-public-intern-iulie-2023/

 

Finalizat

Responsabil control intern managerial – Secretar tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM Compartimentul Control Intern Managerial 1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/responsabil-control-intern-managerial-secretar-tehnic-al-comisiei-de-monitorizare-a-scim-iunie-2023/Finalizat
Administrator financiar IDirecția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-financiar-i_biroul-resurse-umane-iunie-2023/Finalizat

Cercetător în medicină generală

 

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala_iunie-2023/Finalizat

Secretar III

 

Facultatea de Farmacie, Departamentul II

 

1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/secretar-iii-facultatea-de-farmacie-departamentul-ii-iunie-2023/Finalizat
Auditor public internCOMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/auditor-public-intern-iunie-2023/Finalizat

Responsabil control intern managerial- Secretar tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM

 

Compartimentul Control Intern Managerial1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/responsabil-control-intern-managerial-secretar-tehnic-al-comisiei-de-monitorizare-a-scim_iunie-2023/Finalizat

Îngrijitoare

 

Direcția Social Administrativă – Compartimentul asigurare curățenie spații de învățământ și administrative1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa-facultatea-de-farmacie-mai-2023_2/Finalizat

Secretar II

Departamentul XIV- Microbiologie 1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/secretar-ii-departamentul-xiv-microbiologie-mai-2023/Finalizat

Laborant I

Facultatea de Farmacie, Departamentul II1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-facultatea-de-farmacie-departamentul-ii_mai-2023/Finalizat

Curier 

REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII – SERVICIUL SECRETARIAT
GENERAL UNIVERSITATE- DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL
UNIVERSITATE
1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/curier_mai-2023/Finalizat

Administrator financiar III

 

Biroul Financiar-Compartimentul Taxe studenți1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-financiar-iii-ss-biroul-financiar-taxe-studenti-mai-2023/Finalizat

Administrator financiar I

 

 

Serviciul Financiar-Contabil Biroul Financiar-Compartimentul financiar1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-financiar-i-ss-biroul-financiar-compartimentul-financiar-mai-2023/Finalizat

Îngrijitoare

 

Direcția Social Administrativă-Facultatea de Farmacie1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa-facultatea-de-farmacie-mai-2023/Finalizat

Secretar 0.5 normă – CSUD

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, Biroul Școală Doctorală1
Determinatăhttps://www.umft.ro/secretar-0-5-norma-csud/Finalizat

Îngrijitoare – DSA

Direcția Social
Administrativă –Compartimentul Administrare spații de învățământ și administrative
1
Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-dsa/Finalizat

Laborant I

Disciplina: Parazitologie1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/laborant-i-parazitologie-mai-2023/Finalizat

Administrator Patrimoniu

Direcția Social
Administrativă –Compartimentul Administrare spații de învățământ și administrative
1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-patrimoniu-mai-2023/Finalizat

Cercetător în medicină generală

 

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-medi-com-rare-martie-2023/Finalizat
Administrator patrimoniuDirecția Social Administrativă – Medicină II1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/administrator-patrimoniu-medicina-ii-martie-2023/Finalizat
Laborant IFacultatea de Farmacie, Departamentul I1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-ss-farmacie_martie-2023/Finalizat
Laborant IIFacultatea de Farmacie, Departamentul I1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-ii-sm-farmacie_martie-2023/Finalizat

Laborant I

 

Disciplina: Biologie celulară și moleculară1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/laborant-i-biologie-martie-2023/Finalizat

Administrator financiar

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/anunt-adm-fin-i-site-biroul-r-u-martie-2023_repost/Finalizat

Informatician

Serviciul IT1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/informatician-martie-2023/Finalizat

Responsabil tehnic cu execuția

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-tehnic-cu-executia-medi-com-rare/Finalizat

Responsabil financiar

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-financiar-medi-com-rare/Finalizat

Responsabil achiziții

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/responsabil-achizitii-medi-com-rare/Finalizat

Manager proiect

MEDI.COM-RARE1Determinatăhttps://www.umft.ro/manager-proiect-medi-com-rare/Finalizat

Cercetător în medicină generală/Responsabil implementare 2

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-responsabil-implementare-2-medi-com-rare/Finalizat

Cercetător în medicină generală/Responsabil implementare 1

MEDI.COM-RARE2Determinatăhttps://www.umft.ro/cercetator-in-medicina-generala-responsabil-implementare-1-medi-com-rare/Finalizat

Îngrijitoare curățenie

În cadrul Direcției Social-Administrative al UMF „Victor Babeș” din Timișoara1Determinatăhttps://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie-determinata-martie-2023/Finalizat

Tehnician echipamente de calcul și rețele

Birou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/tehnician-echipamente-de-calcul-si-retele-februarie-2023/Finalizat

Muncitor calificat – Lăcătuș

Birou Tehnic

 

1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/muncitor-calificat-lacatus-februarie-2023/Finalizat

Tehnician

Disciplina Radiologie și Imagistică Medicală Generală și Dento-Maxilară, Facultatea de Medicină1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/tehnician-radiologie-martie-2023/Finalizat

Administrator financiar I

Direcția Resurse Umane – Biroul Resurse Umane1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/administrator-financiar-i-biroul-ru-martie-2023/Finalizat

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă/ Inginer

Serviciul intern de prevenire și protecție1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/specialist-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca-inginer-februarie-2023/Finalizat

Îngrijitoare curățenie

În cadrul Direcției Social-Administrative al UMF „Victor Babeș” din Timișoara (Extensia DEVA)1Determinată https://www.umft.ro/ingrijitoare-curatenie_deva_februarie-2023/Finalizat
Specialist Resurse Umane/ Referent de specialitate Direcția Resurse Umane – Biroul salarizare 1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/specialist-resurse-umane-referent-de-specialitate-ianuarie-2023/

 

Finalizat
PortarServiciul PSI, la Universitatea de Medicină Și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara1

Nedeterminată

 

https://www.umft.ro/portar-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Determinatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-3-determinata-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-2-ianuarie-2023/Finalizat
InstalatorBirou Tehnic1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/instalator-post-1-ianuarie-2023/Finalizat
CasierDirecția Financiar-Contabilă, Biroul contabilitate- Compartimentul contabilitate1Nedeterminatăhttps://www.umft.ro/casier-ianuarie-2023/Finalizat

ARHIVĂ