Prof. univ. dr. Cristian OANCEA
Programul de audienţe: Având în vedere situația epidemiologică actuală, problemele, sugestiile se vor trimite pe e-mail la adresa: scr-stin@umft.ro
Programările se fac la telefon 0256-295157   

📃 Curriculum vitae

📋 Declarația de avere și de interese 2022

📋 Declarația de avere și de interese 2020

Descriere

Una din căile prin care Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babeș”din Timișoara, ca for de învățământ, știință și cultură, își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta universității, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice. De asemenea, racordarea la spațiul științific european este un deziderat pe care UMFVBT, prin intermediul Prorectoratului pentru Cercetarea Științifică, intenționează să-l obțină cât mai curând.

În toate catedrele și departamentele universității noastre se desfășoară activități de cercetare, iar susținerea financiară este asigurată, în cea mai mare masură, prin granturi sau contracte de cercetare. Dorim o cercetare aplicată și spre societate, ceea ce s-ar traduce prin dezvoltarea de brevete cu aplicabilitate materială/financiară pentru universitate.

Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate de cercetare științifică, coordonează evaluarea performanțelor științifice ale personalului didactic și de cercetare și are în subordine directă Departamentul de Cercetare si Management al Granturilor, precum și Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice.

Obiectivele principale ale Prorectoratului pentru Cercetarea Științifică sunt reprezentate de realizarea unor programe de cercetare cu implicaţii directe asupra consolidării societăţii cunoaşterii prin modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din mediul universitar. Sensibilizarea cercetatorilor în a-și orienta preocupările cu precădere spre teme în care sunt șanse să se gaseasca finanțatori vor contribui la stimularea diversificării formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, atât cu organismele de finanţare naţionale, cât şi cu organismele internaţionale, precum și la dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin fonduri atrase pe bază de proiecte finanțate de diverse organisme.  Substanţializarea activităţii Centrelor de cercetare avansată, a Centrelor metodologice și de cercetare și crearea de centre de excelență cu suportul cadrelor didactice și al Școlii doctorale, va atrage inclusiv dezvoltarea deprinderilor de cercetare în rândul studenţilor.  Cooptarea studenților în rezolvarea diverselor teme, implicarea acestora în activitatea de cercetare, în organizarea de simpozioane şi conferinţe internaţionale, sub egida unor foruri profesionale de specialitate sau în colaborare cu alte universităţi din străinătate va contribui la dezvoltarea lor profesională.

Atribuții

Prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică are următoarele atribuţii, conform Deciziei Rectorului nr. 184/28.04.2020

Art. 1. Începand cu data de 28.04.2020 se deleagă atribuţiile rectorului, inclusiv a dreptului de semnătură domnului prorector, Prof.univ.Dr. Cristian Oancea pentru următoarele competenţe şi responsabilităţi:

 1. Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate de cercetare ştiinţifică;
 2. Coordonează contractele de cercetare ştiinţifică din ţară şi transfrontaliere, precum şi cele din fonduri europene  nerambursabile;
 3. Sprijină logistic organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti;
 4. Prezintă anual, in Consiliul de Administraţie, un raport privind situaţia cercetării ştiinţifice a universităţii;
 5. Propune premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 6. Avizează finanţarea articolelor şi depunerea granturilor;
 7. Coordonează evaluarea performanţelor ştiinţifice ale personalului didactic şi de cercetare;
 8. Propune strategia de dezvoltare a universităţii urmărind:
  • a)     activitatea de cercetare pe bază de contracte sau microproducţie;
  • b)     activitatea de cercetare pe bază de granturi;
  • c)     activitatea de cercetare ştiinţifică internaţională;
  • d)     activitatea de publicaţii în reviste internaţionale;
  • e)     activitatea de obţinere de brevete de invenţii şi inovaţii;
  • f)       activitatea de coordonare a centrelor de cercetare/excelenţă;
 1. Răspunde de elaborarea şi modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii;
 2. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează.
 3. Răspunde de raportarea activităţii ştiinţifice la CNATDCU, CNFIS;
 4. Stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde;
 5. Coordonează serviciile şi departamentele din subordine, în comformitate cu organigrama universităţii, aprobată de Senatul universitar;
 6. Alte atribuţii delegate, în mod punctual, de către Rector.

Art. 2. În baza dreptului de semnătură, prorectorul are următoarele prerogative:

 1. Avizează documentele din aria sa de competenţă, care se adresează Consiliului de Administraţie al universităţii
 2. Emite convocări, note interne şi înştiinţări scrise referitoare la domeniul de referinţă al prorectoratului său